Ana Sayfa | İletisim | Eng
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Cilt: 34 Sayı : 1 Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index


Membership
Applications 
  Hızlı AramaYazar Rehberi

Medeniyet Medical Journal (MEDJ) tıbbın klinik ve deneysel alanlarında özgün  araştırmalar, olgu sunumları, derlemeler, davet edilmiş derlemeler, editöre mektup,  toplantı, haber ve duyuruları, klinik haberleri ve özgün araştırmaların özetlerini yayınlamaktadır. Yazarlar, bu dergiye bir makale gönderdiklerinde makalelerinin daha önce yayınlanmış eserlere karşı intihal bakımından incelenebileceğini kabul ederler.MEDJ dergisinde yayın değerlendirme süreci ve yayınlama ücretsizdir (yayın ücreti yoktur). Değerlendirme ve yayın süreci boyunca yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Derginin ana hedeflerinden biri, küresel araştırmacılara ücretsiz bir yayın platformu sunmaktır. Özgün eserin yazarlarına  ve orijinal kaynağa atıf yapıldığı sürece herkes makaleleri kullanabilir. Makalelere arama motorları, web siteleri, bloglar ve diğer dijital platformlarla ulaşmak mümkündür.

İntihal Denetimi

Makaleler, intihal ve etik olmayan durumların tespiti için iThenticate programını kullanarak yayıncı  tarafından taranır. İlgili yazar, inceleme ve yayınlama sürecinin herhangi bir aşamasında makalenin durumunu bildiren bir e-posta alacaktır.

Makale Format ve Stili
Yazılar Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır. Makale Türkçe ise, İngilizce Özet ve Anahtar Kelimeler içermelidir. Yayınlar, tablolar ve referanslar dâhil 12 punto ile metin boyunca çift aralıklı olarak her iki tarafında genişlik kenarları (2,5 cm) olan standart bir A4 kâğıdına yazılmalıdır. Makale aşağıdakileri içermelidir:(i) başlık sayfası, (ii) Özet sayfası, (iii) ana metin (giriş, gereç ve yöntem / hastalar ve yöntemler, bulgular, tartışma), (iv) referanslar, (v) tablo ile ilgili açıklamalar, (vi) tablolar , (vii) şekiller.

Başlık Sayfası 
Başlık (ve kısa başlık) çalışmanın amacını yansıtmalıdır. Başlıktan sonra açık isimleri belirtilen Yazar(lar) listesi bulunmalıdır ancak unvan belirtilmemelidir. Çalışmanın yapıldığı kurum, hastane veya üniversite ve bulunduğu şehir belirtilmelidir.
Sorumlu yazarın, yazışma adresi, telefon ve faks numarası ile e-posta adresi belirtilmelidir. Çıkar çatışması bildirimi başlık sayfasında belirtilmelidir.

Özet Sayfası
 
Özetler 250 kelimeyi geçmemelidir. Yazılar İngilizce ve Türkçe özet içermelidir. Türkiye dışından gönderilen yazılarda Türkçe özet şartı aranmaz. Özet, çalışmanın gerekçesini belirten bir cümle ile başlamalı ve kısaca bulguları ve sonuçlarını özetlemelidir. Klinik ve deneysel çalışmalarda özet sayfası; giriş, yöntem, bulgular, sonuç bölümlerini içermelidir. İngilizce ve Türkçe anahtar kelimeler en az 3 en fazla 5 tane olmalıdır ve "Index Medicus" kurallarına uygun olarak verilmelidir.

Metin Sayfaları 
Giriş bölümünde özet olarak konu hakkında genel bilgiler ve amaç kaynak gösterilerek belirtilmelidir.

Yöntem
 
Çalışmanın yöntemi açıklanmalıdır. Türkçe yazılmış makaleler için İngilizce özet gereklidir. Çalışmada kullanılan tüm kimyasal ve cihazların üretici firma adı ve ülkeleri parantez içinde belirtilmeli. Ör: CDXX (monoklonal, New York, USA)

Bulgular
 
Çalışmanın ana sonuçları açıklanmalıdır.

Tartışma
 
Çalışmanın temel sonuçlarını ve klinik etkilerini belirtilmelidir. Uygunsa, daha ileri araştırmalar için alanlar önerilebilir.
Kısaltmalar standart olmalıdır. Metinde standart olmayan tüm kısaltmalar ilk kullanıldığında tanımlanmalıdır.
Tablolar ve Açıklamalar: Tablolar ve açıklamalar makalenin sonundaki ayrı sayfalara yazılmalıdır. Herhangi bir açıklama, lejand satırında değil, dipnot olarak tanımlanmalıdır.

Şekiller

Tüm şekil ve çizimler, sanat eserleri ve rakamlar orijinal olmalıdır. Bu herhangi bir malzeme için telif hakkı ile gerekli izinleri almak yazarların sorumluluğundadır. Çizimler, rakamlar ve grafikler en az 300 dpi çözünürlüğünde ve TIFF formatında hazırlanmalıdır. Net, keskin, kolay okunabilir ve okunaklı olmalıdır. Çizimler metinde Şekliler metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Boyama yöntemi ve büyütme oranı mikroskobik resimlerde belirtilmelidir (örn. H & E x400). Eklenen fotoğraflar, şekiller ve grafikler profesyonel kalitede olmalıdır. Şekil başlıları çift aralıklı olarak ayrı bir sayfada yazılmalı, özlü ve bulguların özetleri temsil etmelidir. Yazarlar, orijinal sanat eserlerinin bir kopyasını muhafaza etmelidir.

Anahtar Kelimeler
 
Yazarlar, özetten en az üç, ancak en fazla beş anahtar kelime listelemek zorundadır. Tercihen, Index Medicus'un 'Tıbbi Konu Başlıklar' (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) listesinden terimleri kullanması uygundur. Makale Türkçe yazılmışsa, 'Türkiye Bilim Terimleri' (http://www.bilimterimleri.com) 'dan anahtar kelimeleri seçmeniz önerilir.

Teşekkür

Rapor edilen araştırmaya katkıda bulunan ancak ortak yazar olarak nitelendirilmeyen kişiler kaynaklar bölümünden önce açılacak bir alt başlıkta listelenmelidir. Teşekkürler bölümü, veri analizi, istatistik, veri toplama, teknik destek veya kişisel yardım ve kısıtlamalar için özel teşekkür eden kişiler gibi diğer katılımcıların mesleki kariyerlerini içermelidir. Ayrıca burada fon kaynakları (örneğin, hibeler ve sözleşmeler), tesisler veya sağlanan malzemeler de ayrıca listelenmelidir.

Çıkar Beyanı 
Araştırmanızın doğrudan uygulamalarından kaynaklanan herhangi bir finansal çıkar veya fayda sağlayıp sağlanmadığı kaynaklar bölümünden önce bir alt başlık açılarak belirtilmelidir. Çıkar çatışması ve bunun nasıl açıklanacağı hakkında daha fazla bilgi verilmeli.

Kaynak Gösterme
Kaynaklar Vancouver stiline uygun yazılmalıdır (bk. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/). Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Kaynak yazımında aşağıda belirtilen kurallara dikkat edilmelidir.

Metin içinde kaynak gösterme 

Metin içinde kaynaklar, kullanım sırasına numaralandırılmalı ve referans listesi bu sıraya göre sunulmalıdır. Kaynak numarası ilgili yere, parantez içinde ve üst simge olarak belirtilmelidir. Birden fazla kaynak kullanıldıysa kaynaklar arasına virgül konulmalıdır.

Metin içi örnek: 

Özellikle de malnütrisyonun tanınıp önlenmesinde, hastane yatış süresinin ve maliyetin azaltılmasında hemşireler tarafından verilen bakım önemlidir.(9) Bu nedenle hemşirelerin nütrüsyon alanında yeterli bilgi, donanım ve beceriye sahip olması beklenmektedir.(3,10,11) 
Duerksen ve ark.(14) Kanadalı hemşirelerin, yatan hastaların nütrisyon sorunlarıyla ilgili bilgi ve yaklaşımlarını değerlendirmişlerdir. Çalışmada hemşirelerin yetersiz ve etkin nütrisyonel değerlendirme yapamadıklarını, bunun nedeninin de yardımcı personel eksikliği, zaman yetersizliği ve döküman eksikliği olduğunu belirtmişlerdir.

Metin sonunda kaynak gösterme

Metin sonunda kaynaklar ayrı bir sayfada çift aralıklı olarak yazılmalıdır. Dergi adları makalenin yer aldığı indekse uygun olarak (örneğin: Index Medicus, Medline, Pubmed, Web of Science, TR Dizin, vb.) kısaltılmalı ve varsa DOI numaraları mutlaka eklenmelidir. Dergilerin kısaltmaları için NLM tarafından yayınlanan dergilerin listesine http://bit.ly/2lJkey3 adresinden ulaşılabilir. Dergi ismi bu listelerde yer almıyorsa tam olarak yazılmalıdır. Eğer kullandığınız kaynak için ilgili sitede Vancouver (https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/vancouver) formatında kaynak gösterimi mevcut ise buradan kopya oluşturarak referans listesine eklemeniz önerilir. Metin içinde kaynak gösterimi ve yazımı aşağıda belirtilen örneklere göre yapılmalıdır:

Dergi:

Yazar sayısı 6 ve altında ise tüm yazarlar belirtilir.
Campbell MR, Fisher J, Anderson L, Kreppel E. Implementation of early exercise and progressive mobility: Steps to success. Crit Care Nurse. 2015;35(1):82-8. doi: 10.4037/ccn2015701.
Eğer yazar sayısı 6’dan fazla ise ilk üç yazar belirtilir. 
Aiken LH, Sermeus W, Van den Heede K, Sloane MD, Busse R, McKee M, et al. Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: Cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States. BMJ. 2012;344:e1717. doi: 10.1136/bmj.e1717.
Makalenin DOI numarası yok ise internet ulaşım adresi verilir. 
Pokorny ME, Koldjeski D, Swanson M. Skin care intervention for patients having cardiac surgery. Am J Crit Care. 2003;12(3):535-44. Available from: http://ajcc.aacnjournals.org/content/12/6/535.full.pdf+html?sid=f587c6d5-92a3-4971-8367-f18cd1cd63f0

Dergi eki (Supplement):

Ahrens T. Severe sepsis management: Are we doing enough? Crit Care Nurse. 2003;23(Suppl 5):2-15. Available from: http://ccn.aacnjournals.org/content/23/5/S2.full.pdf+html

Kitap:

Jarvis C. Physical Examination and Health Assessment. 3rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company; 2000.
Editör bilgisi var ise:
Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, editor. White Plains (NY): March of Dimes Education Services; 2001.

Kitap içi bölüm:

Finke LM. Teaching in nursing: the faculty role. In: Billing DM, Halstead JA, editors. Teaching in Nursing: A Guide for Faculty. 3rd ed. USA: Saunders & Elsevier; 2009. p. 3-17.

Çeviri kitap: 

Ferry DR. ECG in Ten Days [On Günde Temel Elektrokardiyografi]. Kahraman M, translator. İstanbul: Ekbil A.Ş.; 2001. 

Çeviri kitap bölümü: 

Tolay E. Planlamanın temelleri. In: Robbins SP, Decenzo DA, Coulter M. editors. Yönetimin Esasları: Temel Kavramlar ve Uygulamalar. Öğüt A, translator. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2013. p. 104-29.

Elektronik kitap:

Akdag R. The Progress So Far Health Transformation Program in Turkey. Ankara, Turkey: Ministry of Health; 2009. Available from: http://ekutuphane.tusak.gov.tr/kitap.php?id=174&k=progress_report_health_transformation_program_in_turkey_january_2009
Aminoff MJ, Greenberg DA, Simon RP. Clinical Neurology. 9th ed. New York: McGraw Hill Medical; 2015. Available from: http://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookID=1194

Elektronik rapor/doküman:

World Health Organization. World Alliance for Patient Safety Forward Programme 2008-2009. 1st ed. France; 2008. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70460/1/WHO_IER_PSP_2008.04_eng.pdf
İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü. Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Ünitelerinin Standartları. İzmir; 2007. Available from: http://www.ihsm.gov.tr/indir/mevzuat/genelgeler/G_13082007_1.pdf

Tezler:

Bayram TY. Üniversitelerde örgütsel sessizlik [master’s thesis]. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2010.
Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002. 

Makale Değerlendirme Süreci

Dergimiz; yayın dili Türkçe-İngilizce olan, açık erişimli, bağımsız ve önyargısız, çift kör hakemlik prosedürlerine bağlı olarak yayın yapan uluslararası bir dergidir. Tüm makaleler baş editör, bölüm editörü, en az iki hakem ve istatistik editörü tarafından incelenmektedir.

Çift Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci

Çift kör hakemlik, bilimsel yayınların yüksek kalitede, objektif ve etik olarak değerlendirilmesi için uygulanan bir yöntemdir. Değerlendirmeye alınan makalelerin yazarları ve kurumları hakemlere bildirilmemektedir. Aynı şekilde yazarlar da değerlendiren hakemleri bilmemektedir.

Yayın Değerlendirme Süreci:

İlk Değerlendirme Süreci
Baş editör makaleyi derginin amaç ve kapsamına uygun olup olmadığına, yazım kurallarına uygunluğuna, İngilizce ve Türkçe dil yeterliliğine göre değerlendirmektedir. Yapılan inceleme sonucunda derginin yayın kurallarına ve yayın politikasına uygun bulunmayan makaleler sorumlu yazara iade edilir. Bu aşamayı geçen makalelere intihal (aşırma) denetimi uygulanır. İntihal rapor sonucuna göre uygun görülen makaleler ön değerlendirme sürecine alınırken, uygun görülmeyen makaleler sorumlu yazara iade edilir.

Ön Değerlendirme Süreci

Ön değerlendirme sürecinde; baş editörden ve intihal denetiminden olumlu sonuçlar alan çalışma alan editörlerine yönlendirilir. Alan editörleri tarafından makale, dergiye bilimsel uygunluk, özet (giriş, materyal/metod, sonuçlar, tartışma), giriş, materyal/metot, tartışma ve sonuç bölümleri açısından incelenir. Bu inceleme sonucunda uygun bulunan makaleler hakem değerlendirmesi sürecine alınır.

Hakem Değerlendirme Süreci
Makalelerin içeriğine göre, son beş yıl içerisinde, o alanda uluslararası endekslerde yayınlanmış çalışmaları olan en az iki adet hakem belirlenir. Alan editöründen gelen hakem önerileri baş editör tarafından değerlendirilir ve çalışmalara ilgili hakemler atanır.

Hakem Raporları
Hakemler makaleyi bilimsel uygunluk, amaç, materyal/metot, sonuçlar ve tartışma açısından değerlendirir. Hakemlerden gelen düzeltme önerileri yazarlara bildirilir ve yazarlardan çalışmaları üzerinde revize yapmaları istenir. Yazarlardan gelen düzeltme sonuçları hakemler tarafından tekrar incelenerek baş editöre bildirilir. Görevlendirilen iki hakemden biri olumsuz görüş bildirdiği takdirde makale belirlenen üçüncü bir hakeme incelemesi için gönderilir.

İstatistik İnceleme

Hakemler tarafından uygun görülen makaleler istatistik editörüne gönderilir. İstatistik editörünün onayını alan makaleler kabul edilir ve basım aşamasına geçilir.

Yayın Basım Süreci

Kabul edilen klinik veya deneysel araştırma makaleleri genellikle kabul dönemini takip eden ilk sayıda yayınlanmaktadır. Olgu sunumu makaleleri, makale yoğunluğuna göre yayın aşamasında 6-9 ay bekleyebilmektedir.

Etik Politikası
Gönderiler, daha önce yayımlanmamış ve eş zamanlı olarak başka bir dergiye gönderilmemiş olmaları durumunda değerlendirmeye alınacaktır. Bütün yazarlar içeriği okuyup onayladıklarını ve varsa fikir ayrılıklarını belirtmelidirler. Retrospektif, prospektif ya da deneysel tüm çalışmaların etik onayı alınmış ve uluslararası etik standartlara uygun olarak yürütülmüş olması gerekmektedir. Etik kurul onam örneği makalenin dergiye sunulması sırasında sisteme yüklenmiş olmalıdır. Hakem değerlendirmesi çift kör yapıldığı için, makale dergiye sunulduğunda materyal ve metod bölümünde sadece etik kurul onayı alınmış olduğu not edilmeli, makale yayın için kabul edilmesi durumunda ise makalelerde basımdan önceki son aşamasında etik kurul adı ve numarası makaleye eklenmelidir. Etiğe aykırılık şüphesi durumunda, değerlendirme heyeti ilgili uluslararası kılavuzları yayımlanmaya ilişkin etik kurallara göre hareket edecektir (örn. COPE kılavuzları, https://publicationethics.org/resources/guidelines). MMJ tarafından değerlendirmeye alınan gönderiye ait içeriğin özgünlüğünün doğrulanması ve önceden yayımlanma durumunun kontrolü için intihal proğramları (Örnak: iThenticate) kullanılacaktır.

İnsan ve Hayvan Hakları
 
Dergimiz, insan ve hayvan haklarına saygılı bir politika izlemektedir. Yapılan çalışmada, insan veya hayvan deneklerin kullanılmasını gerektirmesi durumunda, tüm araştırma çalışmalarının araştırma protokollerinin, ‘’İnsan Denekleri İçeren Tıbbi Araştırmalara Dair Etik Prensipler-Dünya Tıp Birliği Helsinki Deklerasyonu, Ekim 2013 Fortaleza, Brezilya’’, ‘’Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımına Dair Kılavuz, 8. Baskı, 2011’’ ve/veya ‘’Hayvanları İçeren Biyomedikal Araştırmalara Yönelik Uluslararası Kılavuz İlkeleri, 2012’’ gibi uluslararası anlaşmalara uygunluğu açısından bir etik kurul tarafından onaylanması gerekmektedir. Yazarlar, insan denekler üzerinde yapılacak çalışmalar için aydınlatılmış onam alındığına dair sözleşmeyi gönderiye eklemek yükümlülüğündedir. İnsan deneklerinin mahremiyet hakları her zaman gözetilmiş olmalıdır. Eğer gönderiler, etik kurul onayına dair belgeyle birlikte gönderilmemişse COPE  kılavuzuna göre incelenecektir.

Telif Hakkı

Çalışmalarını Medeniyet Medical Journal’a gönderecek olan yazarlar, "Yazarlık ve Telif Hakkı Devir Formu" nu doldurmak zorundadırlar. Islak imza gereklidir. İmzalı form, yazının sunulması sırasında taranmalı ve yüklenmelidir. Telif hakkı devir formu iletilmeyen çalışmalar yayınlanmayacaktır.
Tüm sayfalar (kaynaklar, tablolar ve başlıkları, şekil başlıkları ve [mümkünse] şekiller de dahil olmak üzere) tek bir elektronik dosyaya kaydedilmiş olmalıdır.
Yayınlanmak üzere Medeniyet Medical Journal’a gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışma niteliği taşımalıdır.

Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, değerlendirme için gönderimle birlikte çalışmalarının telif hakkını Medeniyet Medical Journal’a devretmek zorundadır. Yayın Kurulu makalenin yayımlanması konusunda yetkili kılınır. Bununla birlikte yazarların patent hakları, telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmemiş haklar, çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı, yazarın kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında (kaynak göstermesi koşuluyla) çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı, çalışma künyesini belirtmek koşuluyla kişisel web sitelerinde veya üniversitesinin açık arşivinde bulundurma hakkı, gibi hakları saklıdır.

Dergimize çalışma gönderecek yazarlar, "Telif Hakkı Devir Formu" belgesini doldurmalıdır. Yazar(lar) doldurdukları formu ıslak imza ile imzalamalıdır. İmzalanan form taranarak sistem üzerinden çalışma gönderim adımlarında ek dosya yükleme seçeneği ile yüklenmelidir. Aynı zamanda ıslak imzalı formu basılı olarak "LOGOS YAYINCILIK, Yıldız Posta Cad. Sinan Apt. No. 36 D. 66/67 34349 Gayrettepe-İstanbul, TÜRKİYE" adresine posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Telif Hakkı Devir Formunu iletmeyen yazarların çalışmaları yayınlanmaz.

Creative Commons

Medeniyet Tıp Dergisi'nde yayınlanan tüm yazılar "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License" ile lisanslanmıştır. Bu lisans, tüm taraflara veri madenciliğinde, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer dijital platformlarda, bu makalede yayınlanan tüm makaleleri, veri kümelerini, şekilleri ve ek dosyaları kopyalama, paylaşma ve yeniden dağıtma hakkına sahiptir. Açık erişim, disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran ve farklı disiplinler arasında işbirliğini teşvik eden bir yaklaşımdır. Bu nedenle Medeniyet Tıp Dergisi, makalelerine daha fazla erişim ve daha şeffaf bir inceleme süreci sunarak kendi alanına katkıda bulunmaktadır.

Açık Erişim Politikası

Medeniyet Medical Journal açık erişim politikasını benimser ve yayınlanan tüm yazılar herkesin okuyabileceği ve indirebileceği bir ortamda ücretsiz olarak sunulur. Makaleler, yazarına ve orijinal kaynağa atıfta bulunulduğu sürece, kullanabilir. Yazarlardan veya yayıncılardan izin alınması gerekmez. Bu dergideki makalelere arama motorları, web siteleri, bloglar ve diğer dijital platformlar arasında ulaşılabilir.

Medeniyet Medical Journal bilimsel çalışmaların ilerletilebilmesi için kolay ulaşılabilir olması gerektiğinin bilincinde olan bir yayın organı olarak açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Bilginin gücü düşünüldüğünde açık erişim araştırmacılar ve okuyucular için büyük önem taşımaktadır. Dergimiz bu bağlamda 12 Eylül 2012 tarihinde kabul edilen Budapeşte Açık Erişim Girişimi'ni de desteklemektedir. Yayın kurulumuz tarafından da benimsenen bu açık erişim politikalarına http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation adresinden erişilebilir.

Medeniyet Medical Journal, Creative Commons Attribution License (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International CC BY-NC-ND). altındaki tüm makaleleri yayınlamaktadır. Bu lisans, tüm taraflara veri madenciliğinde, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer dijital platformlarda, bu makalede yayınlanan tüm makaleleri, veri kümelerini, şekilleri ve ek dosyaları kopyalama, paylaşma ve yeniden dağıtma hakkı verir. Açık erişim, disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran ve farklı disiplinler arasında işbirliğini teşvik eden bir yaklaşımdır. Bu nedenle Medeniyet Medical Journal, makalelerine daha fazla erişim ve daha şeffaf bir inceleme süreci sunarak kendi alanına katkıda bulunmaktadır. Medeniyet Medical Journal, kütüphanelerin makale içeriklerini kütüphane katalog kayıtlarına dahil etmelerini önerir. Medeniyet Medical Journal’ın yayıncısı olan Logos Yayıncılık, herhangi bir kütüphane veya okuyucunun elektronik kaynaklara erişimi için yayın ücreti talep etmeyeceğini garanti eder.

Dergimizde yayınlanan elektronik makalelere erişim için herhangi bir araştırmacıdan herhangi bir abonelik veya ücret talep edilmemektedir.


 

  Copyright © 2015 MEDJ Tüm Hakları Saklıdır.