Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Analysis of Patients Admitted to Gynecology and Obstetrics Clinics of Van Country [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2004; 19(1): 22-25

Analysis of Patients Admitted to Gynecology and Obstetrics Clinics of Van Country

Hüseyin Avni Şahin1, H. Güler Şahin2, Murat Karayel3, Mansur Kamacı2, Ali Kolusarı2, Mustafa Haki Sucaklı1
1Centenary University School of Medicine, Department of Family Medicine, Van
2Centenary University School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Van
3Van SSK Hospital of Obstetrics and Gynecology Department, Van

The aim of the study was to define the prevalence and types of diseases among patients admitted to outpatient polyclinics of Gynecology and Obstetrics at secondary and tertiary care level and set strategies towards frequent diseases.
A prospective study was accomplished among 8121 patients of YYU Medical Faculty Hospital and among 8135 patients of Van SSK Hospital admitted to outpatient polyclinics of
Gynecology and Obstetrics during year 2001. The patients were grouped according to diagnoses. The patients that could be managed at primary health care level in order of their frequency at tertiary and secondary care level were normal pregnancy control 2929-2850, vulvovaginitis 887-785, menopause 648-225, cervicitis and cervical erosion 397-580, urinary tract infection 216-212, dysmenorrhea 137-402, intrauterine device and family planning services 55-567 respectively. The other following reasons were hormonal dysfunction, infertility, PID and tubo ovarian abscess, chronic pelvic pain, complication of pregnancy, pelvic mass, hirsutismus, myoma uteri, polycystic ovary and amenorrhea.
At secondary care level 69.1 % of the patients and at tertiary care level 64.89 % of patients applied to outpatient polyclinics of Gynecology and Obstetrics even though they could be handled on primary health care level. Physicians must be taught about the frequent diseases in order to feel confident when raising the subject in primary care settings in order to decrease the unnecessary referrals.

Keywords: Primary care, Gynecology, Medical education


Van İli Kadın Doğum Polikliniklerine Başvuran Hastaların İncelenmesi

Hüseyin Avni Şahin1, H. Güler Şahin2, Murat Karayel3, Mansur Kamacı2, Ali Kolusarı2, Mustafa Haki Sucaklı1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van
3Van SSK Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Do¤um Bölümü, Van

Bu çalışmanın amacı, ikinci ve üçüncü basamakta kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerine başvuran hastaları inceleyip sık rastlanan hastalıkları saptayarak sık görülen hastalıklara karşı strateji belirlemek idi.
Araştırma, YYÜ Araştırma Hastanesi kadın doğum polikliniğine 2001 yılında başvuran 8121 hasta ile Van SSK hastanesi kadın doğum polikliniğine başvuran 8135 hastanın prospektif olarak değerlendirilmesi ile gerçekleştirildi. Hastalar tanılarına göre gruplandırıldığında; birinci basamakta çözülebilecek sorunların sıklığı göre Tıp Fakültesi Hastanesi ve SSK Hastanesinde şöyle sıralanmaktaydı: Normal gebelik kontrolü 2929-2850, vulvovajinit 887 -785, menapoz 648-225, servisit ve servikal erozyon 397-580, ‹YE 216-212, dismenore 137-402, RIA ve Aile Planlaması hizmetleri 55-567. Bu hastalıkları hormonal disfonksiyon, infertilite, PID ve tubovaryan abse, kronik pelvik ağrı, gebelik komplikasyonu, pelvik kitle, hirsutismus, miyoma uteri, polikistik over ve amenore gibi nedenler takip etmekteydi.
Bir yıllık tarama sonuçları ikinci ve üçüncü basamağa başvuran hastaların önemli bir kısmının (ikinci basamakta % 69.1, üçüncü basamakta ise % 64.89) birinci basamakta sorunlarını çözebilecekleri halde gereksiz yere üst basamaklara başvurduklarını göstermektedir. Birinci basamakta görev alacak hekimlerin eğitiminde sık görülen hastalıklara ağırlık verilerek bu konulara hakim olmaları sağlanmalı ve böylece gereksiz sevkler önlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Birinci basamak, kadın hastalıkları, tıp eğitimi


Hüseyin Avni Şahin, H. Güler Şahin, Murat Karayel, Mansur Kamacı, Ali Kolusarı, Mustafa Haki Sucaklı. Analysis of Patients Admitted to Gynecology and Obstetrics Clinics of Van Country. Medeniyet Med J. 2004; 19(1): 22-25

Corresponding Author: Hüseyin Avni Şahin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved