Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 1 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Validity and Reliability of the Anxiety Assessment Scale: A New Three-dimensional Perspective [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2022; 37(2): 165-172 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2022.75318  

Validity and Reliability of the Anxiety Assessment Scale: A New Three-dimensional Perspective

Cem MALAKCIOGLU
Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Medical Education, Istanbul, Turkey

Objective: Anxiety is inseparable from life due to its survival value. Up-to-date and multidimensional assessment of anxiety is necessary to develop effective interventions to cope with high anxiety levels. This study was conducted to examine the psychometrics of the Anxiety Assessment Scale (AAS).
Methods: Data were collected between January and April 2021 from 756 students (42.9% males and 57.1% females) studying medicine at Istanbul Medeniyet University. Seven experts evaluated the items to detect content validity in the final application form. Both exploratory and confirmatory factor analyses (EFA and CFA) were used for construct validity. The Beck Anxiety Inventory was also applied for concurrent validity. Test-retest reliabilities were calculated within four weeks. IBM SPSS 25 and AMOS 24 were used for statistical analyses.
Results: Data were suitable for factor analyses (Kaiser-Meyer-Olkin=0.800, chi-square=3018.854, df=45). The EFA showed the three-factor structure with 10 items, and 70.1% of the variance was explained. Factor loads of the items varied between 0.61 and 0.87; data-model fit was suitable (CFI=0.92, TLI=0.93, RMSEA=0.059, SRMR=0.046, chi-square/df=1.556) according to CFA. Concurrent scale validity was also confirmed by the Pearson correlation (r=0.167, p<0.01). The test-retest reliabilities (r) were all >0.5 (p<0.001). The Cronbach a coefficients were 0.845 (AAS), 0.770 (Physiological Tension=PT), 0.822 (Worrying=W), and 0.838 (Feeling Unsafe=FU).
Conclusions: AAS is a reliable and valid measurement instrument to assess anxiety levels in three dimensions. AAS can be applied for research, psychological assessment, and other appropriate application purposes.

Keywords: Anxiety, assessment, factor analysis, validity, reliability


Kaygı Değerlendirme Ölçeğinin Geçerliği ve Güvenirliği: Üç Boyutlu Yeni Bir Bakış

Cem MALAKCIOGLU
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Kaygı, hayatta kalma değeri nedeniyle yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Aşırı kaygı ile başa çıkmada etkili müdahaleler geliştirmek için kaygının güncel literatüre uygun ve çok boyutlu değerlendirilmesi gereklidir. Bu çalışma Kaygı Değerlendirme Ölçeği’nin (KDÖ) psikometrik özelliklerini incelemek amacıyla yürütülmüştür.
Yöntemler: Veriler 2021 yılının Ocak ve Nisan ayları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde tıp okuyan 756 (%42,9 erkek ve %57,1 kadın) öğrenciden toplanmıştır. Yedi alan uzmanı, son uygulama formunda yer alacak maddelerin kapsam geçerliğini tespit için maddeleri değerlendirmiştir. Yapı geçerliğinde hem açıklayıcı hem de doğrulayıcı faktör analizlerinden (AFA ve DFA) yararlanılmıştır. Benzer ölçekler geçerliği için Beck Anksiyete Envanteri de katılımcılara uygulanmıştır. Test-tekrar test güvenirlikleri dört hafta içerisinde hesaplanmıştır. İstatistiksel analizler için IBM SPSS 25 ve AMOS 24 yazılımları kullanılmıştır.
Bulgular: Veriler faktör analizine uygundur (Kaiser-Meyer-Olkin=0,800; ki-kare=3018,854, df=45). AFA’da 10 maddeden oluşan üç faktörlü yapı varyansın %70,1’ini açıklanmıştır. DFA’ya göre faktör yükleri 0,61-0,87 arasında değişmektedir ve uyum indekslerinden verinin ölçme modeliyle uyumu anlaşılmaktadır (CFI=0,92, TLI=0,93, RMSEA=0,059, SRMR=0,046, ki-kare/sd=1,556). Benzer ölçekler geçerliği Pearson korelasyonu ile doğrulanmıştır (r=0,167, p<0,01). Test-tekrar test güvenilirliklerinin hepsi (r) 0,5’in üzerinde çıkmıştır (p<0,001). Cronbach α iç tutarlılık katsayıları 0,845 (KDÖ), 0,770 (Fizyolojik Gerginlik=FG), 0,822 (Endişelenme=E) ve 0,838 (Güvensiz Hissetme=GH) olarak hesaplanmıştır.
Sonuçlar: KDÖ, kişilerin kaygı düzeylerini üç boyutta güvenilir ve geçerli olarak değerlendirebilen bir ölçüm aracıdır; araştırma, psikolojik değerlendirme ve uygun olan diğer uygulama amaçlarıyla kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Kaygı, değerlendirme, faktör analizi, geçerlik, güvenirlik


Cem MALAKCIOGLU. Validity and Reliability of the Anxiety Assessment Scale: A New Three-dimensional Perspective. Medeniyet Med J. 2022; 37(2): 165-172

Corresponding Author: Cem MALAKCIOGLU, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ