Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 3 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
Effects of Fish Oil (SMOFlipid<sup>®</sup>) and Olive Oil Lipid (ClinOleic<sup>®</sup>) on Neonatal Morbidities in Preterm Infants [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2022; 37(3): 240-247 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2022.83548  

Effects of Fish Oil (SMOFlipid®) and Olive Oil Lipid (ClinOleic®) on Neonatal Morbidities in Preterm Infants

Fatih KILICBAY1, Aslı KESKIN2, Ayla GUNLEMEZ3
1Sivas Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Neonatology, Sivas, Turkey
2Bayramic State Hospital, Clinic of Pediatrics, Canakkale, Turkey
3Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Neonatology, Kocaeli, Turkey

Objective: Total parenteral nutrition (TPN) is very important for providing optimal nutrition during the critical developmental period of preterm newborns. Thus, there is a need to optimize TPN solutions to reduce morbidities. This study aimed to examine the effects of olive oil (ClinOleic®) and fish oil (SMOFlipid®) therapies on the frequencies of neonatal morbidities.
Methods: Premature newborns hospitalized in the neonatal intensive care unit and receiving TPN for at least 14 days were included in the study. Newborns who were hospitalized and received olive oil-based lipid (ClinOleic®) were included in the olive oil group, and those who received omega-3 containing multi-lipid (SMOFlipid®) were included in the SMOFlipid group.
Results: This study enrolled a total of 222 very-low-birth-weight premature newborns. The breastfeeding rate in the olive oil group was significantly lower than that in the SMOFlipid group (p<0.05). The rate of necrotizing entercolitis (NEC) in the olive oil group was significantly higher than that in the SMOFlipid group (p<0.05). The rate of bronchopulmonary dysplasia (BPD) in the SMOFlipid group was lower than that in the olive oil group (p<0.05).
Conclusions: The rates of BPD and NEC were lower in the fish oil group. In this situation, fish oil therapy may provide protection against the development of BPD and NEC. Prospective studies are needed to determine whether this is caused by lipid therapy or an effect of breast milk.

Keywords: Lipid emulsions, parenteral nutrition, premature newborns, morbidities


Balık Yağı (SMOFlipid®) ve Zeytinyağı Lipidi (Clinoleic®) İçeren Lipidlerin Erken Doğmuş Bebeklerde Neonatal Morbiditeler Üzerine Etkileri

Fatih KILICBAY1, Aslı KESKIN2, Ayla GUNLEMEZ3
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Yenidoğan Bilim Dalı, Sivas
2Bayramiç Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlılığı ve Hastalıkları kliniği, Çanakkale, Türkiye
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Yenidoğan Bilim Dalı, Kocaeli

Amaç: Uzun süreli total parenteral beslenme (TPN), erken doğan yenidoğanların kritik bir gelişim aşamasında optimal beslenmeyi sağlamaları için çok önemlidir. Morbiditeleri azaltmak için TPN çözümlerini optimize etmeye ihtiyaç vardır. Bu çalışma, zeytinyağı (ClinOleic®) ve balık yağı (SMOFlipid®) tedavilerinin neonatal morbidite sıklıkları üzerine etkilerini araştırmayı amaçlamıştır.
Yöntemler: Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan ve en az 14 gün total parenteral beslenme alan prematüre yenidoğanlar çalışmaya dahil edildi. Hastaneye yatırılan ve zeytinyağı bazlı lipid (ClinOleic®) verilen yenidoğanlar zeytinyağı grubuna, hastaneye yatırılan ve multi-lipid içeren omega 3 (SMOFlipid®) verilen yenidoğanlar SMOF lipid grubuna alındı.
Bulgular: Bu çalışmaya toplam 222 çok düşük doğum ağırlıklı prematüre yenidoğan kaydedildi. Zeytinyağı tedavisi gören yenidoğanlarda emzirme oranı diğer gruba göre anlamlı derecede düşüktü (p<0,05). Zeytinyağı tedavisi alan yenidoğanlarda nekrotizan enterokolit (NEK) oranı diğer gruba göre anlamlı derecede yüksekti. SMOFlipid grubu alan yenidoğanlarda bronkopulmoner displazi (BPD) oranı zeytinyağı tedavisi alan yenidoğanlara göre daha düşüktü (p<0,05).
Sonuçlar: Balık yağı grubunda BPD ve NEK oranlarımız daha düşük bulundu. Bu durumda balık yağı tedavisi BPD ve NEK gelişimine karşı koruyucu olabilir. Bunun kullanılan lipid tedavisinin sonucundan mı yoksa anne sütünün etkisinden mi kaynaklandığını belirlemek için ileriye dönük çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Lipid emülsiyonları, parenteral beslenme, prematüre yenidoğanlar, morbiditeler


Fatih KILICBAY, Aslı KESKIN, Ayla GUNLEMEZ. Effects of Fish Oil (SMOFlipid®) and Olive Oil Lipid (ClinOleic®) on Neonatal Morbidities in Preterm Infants. Medeniyet Med J. 2022; 37(3): 240-247

Corresponding Author: Fatih KILICBAY, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ