Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 34 Issue : 4 Year : 2019Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index
Membership
Applications 
  Quick SearchAn evaluation of response to therapy in patients undergoing radiotherapy or surgery in the treatment of prostate cancer [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2019; 34(3): 263-270 | DOI: 10.5222/MMJ.2019.28159  

An evaluation of response to therapy in patients undergoing radiotherapy or surgery in the treatment of prostate cancer

Abdulsemet Zortul1, Hilal Kiziltunc Ozmen2, Saban Oguz Demirdögen3
1Erzurum Regional Training and Research Hospital, Departments of Radiation Oncology,Erzurum
2Atatürk University, Departments of Radiation Oncology, Erzurum
3Erzurum Regional Training and Research Hospital, Departments of Urology, Erzurum

Aim: This study compared biochemical recurrence (BR), biochemical recurrence-free survival (BRFS) and overall survival (OS) rates and therapeutic methods in patients undergoing definitive radiotherapy (RT) or radical prostatectomy (RP) due to prostate cancer.
Methods: Files for 128 patients undergoing RP (n=82) or RT (n=46), receiving no salvage therapy, and with serum PSA levels monitored three-monthly for at least two years were examined retrospectively. Patients were assigned into low, intermediate and high risk groups based on D’Amico risk classifications. RP was performed in the surgical arm and 70-74 Gy RT using 3D conformal RT in the RT arm.
Results: No BR was determined among low risk group patients over 10-year follow-up. No difference was determined between the treatment arms in BR in the intermediate risk patients, while the RT arm was statistically significantly better among the high risk patients (p=0.04). OS rates in the low, intermediate, and high risk groups were 97.1%, 93.8%, and 92.3%, respectively, in the RP, and 81.8%, 92.9%, and 90.5%, respectively, in RT (p>0.05). BRFS rates in the intermediate and high risk groups were 92.3%, and 95.2% in RP, and 79.6%, and 81.6% in RT (p>0.05).
Conclusion: There was no significant difference between BRFS and OS rates in the two arms in prostate cancer treatment, although RT was better in the high risk group patients in terms of BR. Longer-term studies involving high-dose RT techniques applied with maximum protection of normal tissue and supporting the effectiveness of RT are needed.
Key words: prostatectomy, radiotherapy, prostate cancer

Keywords: prostatectomy, radiotherapy, prostate cancer


Prostat kanserinin tedavisinde radyoterapi veya cerrahi yapılmış hastalarda tedaviye yanıt değerlendirilmesi

Abdulsemet Zortul1, Hilal Kiziltunc Ozmen2, Saban Oguz Demirdögen3
1Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü, Erzurum
2Atatürk Üüniversitesi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü, Erzurum
3Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, Erzurum

Amaç: Bu çalışmada prostat kanseri tanısı ile definitif radyoterapi (RT) veya radikal prostatektomi (RP) uygulanmış hastaların biyokimyasal nüks (BN), biyokimyasal nükssüz sağkalım (BNS) ve genel sağkalım (GS) oranları ile tedavi yöntemlerini karşılaştırmayı amaçladık.
Yöntem: RP (n=82) veya RT (n=46) uygulanmış, herhangi bir kurtarma tedavisi uygulanmayan, en az 2 yıl 3 ayda bir serum PSA seviyeleri ile takip edilen 128 hasta dosyası retrospektif olarak tarandı. Hastaların hepsi D’Amico risk sınıflamasına göre düşük, orta ve yüksek risk grubu olarak sınıflandırılmıştı. Cerrahi kolunda radikal prostatektomi yapılmışken, RT koluna 3D konformal RT tekniğinde70-74 Gy RT uygulanmıştı.
Bulgular: 10 yıllık takipte; düşük risk grubu hastalarda BN tespit edilmedi. Orta risk grubu hastalarda BN açısından tedavi kolları arasında fark tespit edilmezken, yüksek risk grubu hastalarda RT kolunun istatistiki olarak anlamlı derecede iyi olduğu saptandı (p<0.05). Düşük, orta ve yüksek risk grubunda GS oranı sırasıyla RP’de % 97.1, % 93.8, % 92.3 iken; RT’de % 81.8, % 92.9, % 90.5 idi (p>0,05). BNS oranları ise orta ve yüksek risk grubunda sırasıyla RP’ de % 92.3, % 95.2 veRT’de % 79.6, % 81.6 idi (p>0,05).
Sonuç: Prostat kanseri tedavisinde her iki kolda BNS ve GS oranları arasında anlamlı fark olmayıp, BN oranı açısından yüksek risk grubu hastalarda RT’nindaha iyi olduğu tespit edildi. Sonuç olarak; normal dokuları maksimum seviyede koruyarak uygulayabilen yüksek doz RT teknikleri ile yapılan ve RT etkinliğini destekleyen daha uzun süreli çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: prostatektomi,radyoterapi, prostat kanseri

Anahtar Kelimeler: prostatektomi, radyoterapi, prostat kanseri


Abdulsemet Zortul, Hilal Kiziltunc Ozmen, Saban Oguz Demirdögen. An evaluation of response to therapy in patients undergoing radiotherapy or surgery in the treatment of prostate cancer. Medeniyet Med J. 2019; 34(3): 263-270

Corresponding Author: Abdulsemet Zortul, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (43 accesses)
 (129 downloaded)

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved