Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 1 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Levels of trace elements and oxidative parameters in Malignant Mesothelioma [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2012; 27(2): 58-61 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2012.058  

Levels of trace elements and oxidative parameters in Malignant Mesothelioma

Osman Evliyaoğlu1, Abdurrahman Abakay2, A. Çetin Tanrıkulu2, Yılmaz Palanci3, Cengizhan Sezgi2, Hadice Şen2, Mehmet Küçüköner4, M. Ali Kaplan4, Abdurrahman Şenyiğit2
1Dicle University Faculty of Medicine, Department of Clinical Biochemistry, Istanbul
2Dicle University Faculty of Medicine, Department of Pulmonary Diseases, Diyarbakır
3Dicle University Faculty of Medicine, Department of Public Health, Diyarbakır
4Dicle University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Diyarbakır

INTRODUCTION: Malignant pleural mesothelioma (MPM) is a type of a cancer with a poor prognosis and patients can benefit form the treatment of only partially. Trace elements play a direct or indirect role. in the pathogenesis of many diseases. In this study levels of trace elements and oxidative parameters. were analyzed in MPM patients
METHODS: Forty-eight MPM patients and 52 control cases without any chronic diseases who were followed up in our University Hospital followed were included in the study. The study included 24 male and 24 female patients. The mean age of patients with MPM were 55.8 years. Total of 39 patients had asbestos exposure (81.3 %) and mean duration of exposure to asbestos was 34 years. Total epithelial types in 33 patients (68.8 %) were detected. Pleural fluid cytology was positive in 13 patients (27.1 %).
RESULTS: Levels of copper (Cu) levels were higher than the control group in patients with MPM. Zinc (Zn) levels did not differ between the two groups (Table 1). In addition, malonyl dialdehyde (MDA) levels were higher in theMPM group, and nitric oxide (NO) was lower in the MPM group (Table 1).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The role trace element and oxidative parameters in the follow up, progression and prognosis of MPM should be investigated in larger scale studies.

Keywords: Trace element, mesothelioma, oxidative stress parameters


Malign Mezotelyomada eser element ve oksidatif parametrelerin düzeyi

Osman Evliyaoğlu1, Abdurrahman Abakay2, A. Çetin Tanrıkulu2, Yılmaz Palanci3, Cengizhan Sezgi2, Hadice Şen2, Mehmet Küçüköner4, M. Ali Kaplan4, Abdurrahman Şenyiğit2
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Diyarbakır
4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Anabilimi Dalı, Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: Malign Plevral Mezotelyoma (MPM) kötü prognoza sahip bir kanser türüdür ve hastaların yalnızca az bir kısmı tedaviden yarar görür. Eser elementler birçok hastalığın patogenezinde doğrudan veya dolaylı olarak rol oymaktadır. Bu çalışmada MPM hastalarında eser element ve oksidatif parametrelerin düzeyinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Üniversite hastanesinde takip edilen 48 MPM hastası ve herhangi bir kronik hastalığı olmayan 52 kontrol olgusu çalışmaya alınmıştır. Çalışmaya 24 erkek ve 24 kadın hasta dahil edilmiştir. MPM hastalarının yaş ortalaması 55,8 yıldı. Toplam 39 hastanın asbest teması vardı (% 81,3) ve ortalama asbest temas süresi 34 yıldı. Toplam 33 hastada epitelyal tip (% 68,8) saptandı. Plevral sıvı sitolojisi ise 13 hastada pozitifti (% 27,1).
BULGULAR: Eser element seviyelerine bakıldığında Bakır (Cu) düzeyi MPM hastalarında kontrol grubuna göre yüksek saptandı. Çinko (Zn) düzeyleri arasında ise her iki grup arasında fark yoktu (Tablo 1). Ayrıca Malonil dialdehit (MDA) düzeyleri MPM grubunda yüksek ve Nitrik oksit (NO) ise MPM grubunda düşük olarak saptandı (Tablo 1).
TARTIŞMA ve SONUÇ: MPM hastalığında hastalığın takibinde ve prognozda eser element ve oksidatif parametrelerin rolleri konusunda geniş serili çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Eser element, mezotelyoma, oksidatif parametre


Osman Evliyaoğlu, Abdurrahman Abakay, A. Çetin Tanrıkulu, Yılmaz Palanci, Cengizhan Sezgi, Hadice Şen, Mehmet Küçüköner, M. Ali Kaplan, Abdurrahman Şenyiğit. Levels of trace elements and oxidative parameters in Malignant Mesothelioma. Medeniyet Med J. 2012; 27(2): 58-61

Corresponding Author: Osman Evliyaoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved