Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 3 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
End-Stage Renal Disease Affect Mortality of Hip Fractures Treated with Hemiarthroplasty in the Elderly [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2018; 33(1): 5-9 | DOI: 10.5222/MMJ.2018.31391  

End-Stage Renal Disease Affect Mortality of Hip Fractures Treated with Hemiarthroplasty in the Elderly

Mesut Tahta, Eyup Cagatay Zengin, Cem Ozcan, Tahir Ozturk, Tugrul Bulut, Muhittin Sener
Izmir Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

Hip fractures are associated with increased mortality. The relationship between mortality of hip fractures and end-stage renal disease was not well elucidated in the elderly population. The aim of this study was to determine the association between hip fracture mortality and end-stage renal disease. An evaluation was made of the data of patients with diagnosis of hip fracture. Current status of survival or date of death was determined. Patients were examined in 2 groups. Group 1: 37 patients who has end-stage renal disease and Group 2: 281 patients who do not have. Both groups were retrospectively compared on the age, female/male ratio, cardiac ejection fraction, bone cement usage, total hospitalization time, time from initial trauma to surgery for surgical preparation and mortality. There were additional co morbid diseases except renal disease. They were grouped as cardiac / pulmonary / neurologic and diabetes mellitus both study groups were compared on these co morbid disease groups. There were no significant differences in respect of age (p=0.782), female: male ratio (p=0.659), ejection fraction (p=0.285), bone cement usage (p=0.971), duration of surgery (p=0,758), cardiac co morbidity (p=0.570), pulmonary co morbidity (p=0.875), neurologic co morbidity (p=0.895) between two groups. A statistically significant relationship was found between the groups in respect of total hospitalization period (p<0.001), time from trauma to surgery (p<0.001), mortality (p=0.009) and diabetes mellitus (p=0.043) between two groups. End-stage renal disease with diabetes mellitus increases mortality of hip fractures in the elderly. These patients have a longer period of total hospitalization and surgical preparation time.

Keywords: End stage renal disease, elderly, hip fracture, mortality


Son Dönem Böbrek Yetmezliği Kalça Kırığı Olan Yaşlı Hastalardaki Mortaliteyi Etkiler

Mesut Tahta, Eyup Cagatay Zengin, Cem Ozcan, Tahir Ozturk, Tugrul Bulut, Muhittin Sener
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye

Yaşlılarda kalça kırıkları, önemli mortalite nedenlerinden biridir. Çeşitli komorbid faktörler bu sonuca katkıda bulunur. Son derece önemli bir komorbid faktör olan son-dönem böbrek yetmezliği (SDBY), ciddi komplikasyonlara neden olur. Bununla birlikte, diğer komorbid hastalıkların mevcudiyeti göz önünde bulundurulduğunda SDBY'nin tek başına mortaliteye etkisi halen netlik kazanmamıştır ve bu çalışmada bu ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kalça kırığı tanısı ile kliniğimize başvurup parsiyel kalça artroplastisi ile tedavi edilmiş olan 65 yaş ve üstü hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm hastalarla temasa geçildi. Ölüm meydana gelmiş ise tarihi kaydedildi. Hastalar kırık oluşumundan önce tanı koyulmuş SDBY'si olan (Grup1, n=37) ve olmayan (Grup2, n=281) olmak üzere 2 grupta değerlendirildi. Her iki gruptaki hastalar ortalama yaş, cinsiyet, kardiyak ejeksiyon fraksiyonu (EF), toplam hastanede kalış süresi, hastaneye yatıştan ameliyata kadar geçen süre, ameliyat süresi, çimento kullanımı ve mortalite parametreleri açısından karşılaştırıldı. Ayrıca komorbid hastalıklar kategorize edilerek kardiyak, pulmoner, nörolojik komorbid hastalıklar ve diabetes mellitus (DM) gruplarına ayrıldı. Her iki grup ek hastalık kategorileri açısından karşılaştırıldı. Yaş ortalaması (p=0.782), cinsiyet (p=0.659), EF (p=0.285), çimento kullanımı (p=0.971) ve ameliyat süresi (p=0.758) açısından gruplar arasından anlamlı fark yoktu. Gruplar arasında toplam hastaneye yatış süresi (p<0.001), ameliyat olana dek geçen süre (p<0.001) ve mortalite (p=0.009) açısından anlamlı fark tespit edildi. Komorbid faktörlere göre grupların karşılaştırılması sonucunda kardiyak (p=0.570), pulmoner (p = 0.875) ve nörolojik (p=0.895) açıdan fark yoktu. DM açısından gruplar arasındaki fark bulundu (p=0.043). SDBY ile birlikte DM varlığı, yaşlı hastalarda kalça kırıklarının mortalitesini diğer komorbiditelerden bağımsız olarak artırmaktadır. Bu hastaların hastanede kalış süresi ve cerrahi hazırlık süresi daha uzun olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Son-dönem böbrek yetmezliği, yaşlı, kalça kırığı, mortalite


Mesut Tahta, Eyup Cagatay Zengin, Cem Ozcan, Tahir Ozturk, Tugrul Bulut, Muhittin Sener. End-Stage Renal Disease Affect Mortality of Hip Fractures Treated with Hemiarthroplasty in the Elderly. Medeniyet Med J. 2018; 33(1): 5-9

Corresponding Author: Mesut Tahta, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved