Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 4 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
The Validity and Reliability of the Jefferson Scale of Physician Lifelong Learning for Medical Students into Turkish [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2020; 35(4): 281-289 | DOI: 10.5222/MMJ.2020.33677  

The Validity and Reliability of the Jefferson Scale of Physician Lifelong Learning for Medical Students into Turkish

İrem Dilara Kaptan1, Hasan Huseyin Mutlu2, Cem Malakcioglu2, Hacer Hicran Mutlu1, Mehmet Sargin1
1Istanbul Medeniyet University Medical Faculty, Family Medicine Department, Istanbul
2Istanbul Medeniyet University Medical Faculty, Medical Education Department, Istanbul

Objective: Lifelong Learning is a voluntary and self-motivated form of learning that lasts from birth to death for personal and professional reasons. As medical science has a dynamic nature, the knowledge gained in the faculty of medicine mostly will not be enough in the later professional life. The aim of this study is to determine the validity and reliability of the JeffSPLL-MS© in Turkish.
Method: Linguistic equivalence analysis was applied first, and confirmatory factor analysis (CFA) was utilized in order to test the construct validity. Concurrent validity was tested by simultaneous administration of Lifelong Learning Trends Scale (LLTS) and JeffSPLL-MS©. Finally, internal consistency and test-retest reliability of the scores gathered from the scales in the study were calculated.
Results: Linguistic equivalence study supplied that there is a strong relationship (r=.873, p=.001) between Turkish and English forms of the scale. For CFA, Kaiser Meyer Olkin (KMO) value was.863 and the results of Bartlett Sphericity Test were appropriate (X2 = 1173,6; p=.001, df=91); model-data fit indices for JeffSPLL-MS© with 14 items in three factors were also satisfactory ((X2/df =1,51); RMSEA=0,046; NFI=0,918; RFI=0,902; CFI=0,971) and factor loadings of items were ranging between.522 and.764. The Pearson correlation coefficient as the indicator of concurrent validity of the scales LLTS and JeffSPLL-MS© was calculated as.624 (p=.001). The internal consistency (Cronbach alpha) of the total scores gathered from JeffSPLL-MS© is.843 and stratified alpha coefficient is.892. Cronbach alpha values for the subscales are as follows: .830 (F1=Learning beliefs and motivation),.719 (F2=Skills in seeking information),.721 (F3=Attention to learning opportunities). The test-retest reliability values for the scale, and its subscales were ranged between.709 and.812 within a four-week period.
Conclusion: It is concluded that JeffSPLL-MS© can be used as a valid and reliable measurement instrument for medical education studies in Turkey.

Keywords: Medical education, lifelong learning, validity, reliability


Jeffferson Yaşamboyu Öğrenme Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği

İrem Dilara Kaptan1, Hasan Huseyin Mutlu2, Cem Malakcioglu2, Hacer Hicran Mutlu1, Mehmet Sargin1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Yaşam Boyu Öğrenme, kişisel ve mesleki nedenlerle doğumdan ölüme kadar süren gönüllü ve kendini motive eden bir öğrenme şeklidir. Tıp bilimi dinamik bir doğaya sahip olduğundan, tıp fakültesinde kazanılan bilgi, daha sonraki mesleki yaşamda çoğunlukla yeterli olmayacaktır. Bu çalışmanın amacı Jefferson Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği-Tıp Öğrencileri versiyonunun (JeffSPLL-MS©) Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğini belirlemektir.
Yöntem: Önce dilsel eşdeğerlik analizi uygulanmış ve yapı geçerliliğini test etmek için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) kullanılmıştır. Eş zamanlı geçerlilik Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği (LLTS) ve JeffSPLL-MS©’nin eşzamanlı uygulanmasıyla test edilmiştir. Son olarak, çalışmadaki ölçeklerden alınan puanların iç tutarlılığı ve test-tekrar test güvenirliği hesaplanmıştır.
Bulgular: Dilsel eşdeğerlik çalışması ölçeğin Türkçe ve İngilizce formları arasında güçlü bir ilişki (r =.873, p =.001) olduğunu ortaya koymuştur. CFA için Kaiser Meyer Olkin (KMO) değeri.863 idi ve Bartlett Küresellik Testi sonuçları uygundur (X2 = 1173,6; p =.001, df = 91); JeffSPLL-MS için üç faktörlü 14 maddeli model-veri uyum indeksleri de tatmin edicidir ((X2 / df = 1,51); RMSEA = 0,046; NFI = 0,918; RFI = 0,902; CFI = 0,971) ve maddelerin faktör yüklemeleri.522 ile.764 arasında değişmektedir. LLTS ve JeffSPLL-MS© ölçeklerinin eşzamanlı geçerlilik göstergesi olarak Pearson korelasyon katsayısı.624 olarak hesaplanmıştır (p =.001). JeffSPLL-MS©’den elde edilen toplam puanların iç tutarlılığı (Cronbach alfa).843 ve tabakalı alfa katsayısı.892’dir. Alt ölçekler için Cronbach alfa değerleri aşağıdaki gibidir: .830 (F1 = Öğrenme inançları ve motivasyonu),.719 (F2 = Bilgi arama becerileri),.721 (F3 = Öğrenme fırsatlarına dikkat). Ölçeğin test-tekrar test güvenirlik değerleri ve alt ölçekleri dört haftalık bir süre içinde.709 ile.812 arasında değişmektedir.
Sonuç: JeffSPLL-MS©’nin Türkiye’de tıp eğitimi çalışmaları için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tıp eğitimi, yaşam boyu öğrenme, geçerlik, güvenilirlik


İrem Dilara Kaptan, Hasan Huseyin Mutlu, Cem Malakcioglu, Hacer Hicran Mutlu, Mehmet Sargin. The Validity and Reliability of the Jefferson Scale of Physician Lifelong Learning for Medical Students into Turkish. Medeniyet Med J. 2020; 35(4): 281-289

Corresponding Author: Hacer Hicran Mutlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved