Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 3 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
A rare reason of dysphagia and halitosis: Zenker's diverticulum [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2018; 33(1): 57-60 | DOI: 10.5222/MMJ.2018.43403  

A rare reason of dysphagia and halitosis: Zenker's diverticulum

Serhat Yaslıkaya1, Ahmet Kızılay2
1Department of Otorhinolaryngology, Malatya Education and Research Hospital, Malatatya, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine, İnönü University, Malatya, Turkey

In this article, we present a rare case which was diagnosed with Zenker's diverticulum and that treated with external approach by performing cricopharyngeal myotomy and diverticulectomy. Zenker’s diverticulum occurs by herniation of the pharynx mucosa and submucosa from the weakened area between the cricopharyngeus and the inferior constructor muscles, because of the increased pressure created by the spasm of the upper esophageal sphincter. It is usually seen in 7-8th decades of life and more common among men. Patients usually present with complaints of dysphagia, odynophagia, regurgitation, halitosis, and chronic cough. Currently, Zenker’s diverticulum therapy has been generally defined, however it has not exactly determined. The purpose of the treatment is to create a uniform flow in the lumen by preventing the diverticulum storage function. Today, endoscopic approach is frequently preferred for low complication rates and operation times and short hospital stay. However, there are also advocates that external approach should be applied for large diverticulum and in patients who can not undergo endoscopy and that the success of the external approach is greater. In determining the treatment, the preference of the doctor, the patient's expectation, general conditions and possibilities should be considered.

Keywords: esophagus, external, endoscopic, diverticulectomy


Nadir bir disfaji ve halitozis nedeni: Zenker divertikülü

Serhat Yaslıkaya1, Ahmet Kızılay2
1Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Malatya

Çalışmamızda nadir görülen Zenker divertikülü tanısı alan ve tedavide eksternal yaklaşımla krikofarengeal miyotomi ve divertikülektomi yapılan olguyu sunuyoruz. Zenker divertikülü, özofagus üst sfinkterindeki spazma bağlı yükselen basınç nedeniyle, inferiyor konstrüktör kas ile krikofarengeus kası arasındaki zayıf noktadan farenks mukoza ve submukozasının dışarıya herniasyonuyla oluşur. Genellikle 7. ve 8. dekatlarda ve erkeklerde daha sık görülür. Hastalar sıklıkla disfaji, odinofaji, regürjitasyon, halitozis ve kronik öksürük şikayetleri ile başvururlar. Günümüzde Zenker divertikülü tedavisi büyük oranda belirlenmiş, ancak kesinlik kazanmamıştır. Tedavideki amaç divertikülü rezervuar olmaktan kurtararak, lümende düzgün bir akım oluşturmaktır. Günümüzde operasyon ve hastanede kalış sürelerinin ve komplikasyon oranlarının daha az olması nedeniyle endoskopik yaklaşım sıklıkla tercih edilmektedir. Bunun yanında başarı oranlarının daha fazla olduğunu, endoskopi yapılamayacak ve büyük divertikülü olan hastalarda eksternal yaklaşımın uygulanması gerektiğini savunanlar da vardır. Tedavinin belirlenmesinde doktorun tercihi, hastanın beklentisi, genel şartlar ve imkanlar dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: özofagus, eksternal, endoskopik, divertikülektomi


Serhat Yaslıkaya, Ahmet Kızılay. A rare reason of dysphagia and halitosis: Zenker's diverticulum. Medeniyet Med J. 2018; 33(1): 57-60

Corresponding Author: Serhat Yaslıkaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved