Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 1 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index
Membership
Applications 
Relationship Between Residual Syntax Score and In Hospital Outcomes In Patients Undergoing Primary Percutaneous Intervention [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(1): 6-14 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.006  

Relationship Between Residual Syntax Score and In Hospital Outcomes In Patients Undergoing Primary Percutaneous Intervention

Altuğ Ösken1, Mehmet Bülent Vatan2, Ercan Aydın2, Salih Şahinkuş2, Selçuk Yaylacı3, Yusuf Can2, İbrahim Kocayiğit2, Hüseyin Gündüz2, Ramazan Akdemir2
1Siyami Ersek Thoracic And Cardiovascular Surgery Center, Training And Research Hospital, Department Of Cardiology, İstanbul, Turkey
2Sakarya University Faculty Of Medicine, Department of Cardiology, Sakarya, Turkey
3Rize Findikli Guatr Research Center, Department of Internal Medicine, Rize, Turkey

Objective: In our study, we aimed to show the relation between residuel Syntax score which can be considered as a quantitative measurement of residual ischemia and inhospital outcomes who diagnosed ST-elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention.
Material and Methods: 105 patients meeting the eligibility criteria were included to the study. Complete revascularization was defined as rSS=0 and incomplete revascularization was defined as rSS≥1. Clinical, demographic data, laboratory values, angiographic, procedural characteristics, lesion characteristics, different scoring systems and in-hospital endpoints were compared between groups.
Results: 35 patients (33.3%) in rSS = 0 and 70 patients (67.7%) were found in rSS ≥ 1 group. 86 patients (81.9%) were male and 19 (18.1%) were female. Demographic data between the groups in age, height, history of hypertension, cigarette smoking was statistically significant (p <0.05). All laboratory values have no significant difference (p> 0.05). Angiographic characteristics between the groups consistent with the stent length and diameters were significantly different (p <0.05). There was no significant difference in lesion characteristics (p> 0.05). Only recurrent ischemia from in-hospital outcomes was significantly higher in the RSS ≥ 1 group which was defined as incomplete revascularization (p <0.05).
Conclusion: Residual Syntax score which was calculated as an indirect marker of incomplete revascularization is not enough for prediction of in-hospital endpoints patients with STEMI. In this regard randomized controlled and more extensive studies are needed to demonstrate long-and short-term mortality.

Keywords: ST-elevation myocardial infarction, primary percutaneous coronary intervention, incomplete revascularization, SYNTAX score


Primer Perkütan Koroner Girişim Yapılan Hastalarda Rezidüel Syntax Skoru ile Hastane İçi Sonlanımların İlişkisi

Altuğ Ösken1, Mehmet Bülent Vatan2, Ercan Aydın2, Salih Şahinkuş2, Selçuk Yaylacı3, Yusuf Can2, İbrahim Kocayiğit2, Hüseyin Gündüz2, Ramazan Akdemir2
1Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Sakarya
3Rize Fındıklı Guatr Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Rize

Amaç: Çalışmamızda, ST yükselmeli myokard enfarktüsü tanısıyla primer perkütan koroner girişim uygulanan hastalarda, inkomplet revaskülarizasyonun kantitatif bir ölçümü olarak kabul edilebilecek rezidüel SYNTAX skoru ile hastane içi dönemdeki sonlanım noktaları arasındaki ilişkiyi saptamak amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, uygunluk kriterlerini karşılayan 105 hasta alındı, rSS=0 olan grup komplet revaskülarizasyon, rSS≥1 olan grup ise inkomplet revaskülarizasyon olarak tanımlandı. Hastaların klinik, demografik verileri, laboratuvar değerleri, anjiografik, prosedürel karakteristikleri, lezyon özellikleri, farklı skorlama sistemleri ve hastane içi sonlanım noktaları gruplar arasında karşılaştırıldı.
Bulgular: Olguların 35’ inde (%33,3) rSS=0, 70’ inde (%67.7) rSS ≥1 bulundu. Olguların 86’ sı (%81.9) erkek, 19’u (%18.1) kadındı. Gruplar arasında demografik verilerden yaş, boy, hipertansiyon öyküsü, sigara içiciliği açısından istatistiksel anlamlı fark bulundu (p<0.05). Laboratuvar değerleri açısından anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Anjiografik karakteristiklerden stent uzunluğu ve çapı açısından gruplar arasında anlamlı fark saptandı (p<0.05). Lezyon özellikleri açısından anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Hastane içi sonlanım noktalarından yalnızca rekürren iskemi rSS≥1 olan inkomplet revaskülarizasyon grubunda istatistiksel anlamlı yüksek saptandı (p<0.05).
Sonuç: İnkomplet revaskülarizasyonun dolaylı bir belirteci olarak hesapladığımız rezidüel Syntax skoru STEMI hastalarında hastane içi sonlanım noktalarını öngördürmekte yeterli olamamaktadır. Bu konuda uzun ve kısa dönem mortaliteyi göstermek açısından daha geniş kapsamlı randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: ST yükselmeli myokard enfarktüsü, primer perkütan koroner girişim, inkomplet revaskülarizasyon, SYNTAX skoru


Altuğ Ösken, Mehmet Bülent Vatan, Ercan Aydın, Salih Şahinkuş, Selçuk Yaylacı, Yusuf Can, İbrahim Kocayiğit, Hüseyin Gündüz, Ramazan Akdemir. Relationship Between Residual Syntax Score and In Hospital Outcomes In Patients Undergoing Primary Percutaneous Intervention. Medeniyet Med J. 2016; 31(1): 6-14

Corresponding Author: Altuğ Ösken, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved