Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 34 Issue : 4 Year : 2019Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index
Membership
Applications 
  Quick SearchThe impact of prognostic nutritional index on coronary flow reserve in patients with inflammatory bowel disease [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2019; 34(3): 271-277 | DOI: 10.5222/MMJ.2019.47108  

The impact of prognostic nutritional index on coronary flow reserve in patients with inflammatory bowel disease

Zuhal Caliskan1, Mustafa Adem Tatlisu2, Resul Kahraman1, Savas Gokturk3, Suleyman Sayar1, Osman Kostek3, Seref Kul2, Ömer Faruk Baycan2, Fatma Gül Özcan2, Mustafa Caliskan2
1Department of Gastroenterology, Istanbul Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Gastroenterology, Baskent University Faculty of Medicine, Konya, Turkey

Background: The recurring inflammation of mucosal layer of intestines is known as inflammatory bowel disease (IBD), which could be accompanied by nutritional deficiencies. The association of inflammation and coronary artery disease has been established. Coronary flow reserve (CFR), which is an established method to evaluate combined microvascular and epicardial flow of coronary arteries, can be assessed by using transthoracic echocardiography. The aim of this study was to evaluate the association of Prognostic Nutritional Index (PNI) with CFR in IBD patients.
Methods: This study included 101 patients with IBD who were prospectively enrolled. These patients were compared to control group (n=32). PNI was calculated by using serum albumin level and lymphocyte count. CFR was assessed by using Doppler echocardiography.
Results: Multivariate regression analysis indicated that the presence of IBD, age (>40 years) and decreased PNI (<53.8) independently predict impairment of the CFR. The area under the curve (AUC) was 75.1 % (95% CI: 0.664-0.838), and PNI levels were significant predictor of low CFR (p<0.001).
Conclusions: This study showed that PNI, which is calculated using the serum level of albumin and lymphocyte count, is a strong predictor of decreased CFR in IBD patients in remission. Our findings support previous studies showing the relationship between PNI and coronary artery disease. This immunonutritional index has only two components and is easy to calculate, and inexpensive.

Keywords: Coronary flow reserve, inflammatory bowel disease, prognostic nutritional index


İnflamatuvar bağırsak hastalarında prognostik nütrisyonel indeksin koroner akım rezervi üzerine etkisi

Zuhal Caliskan1, Mustafa Adem Tatlisu2, Resul Kahraman1, Savas Gokturk3, Suleyman Sayar1, Osman Kostek3, Seref Kul2, Ömer Faruk Baycan2, Fatma Gül Özcan2, Mustafa Caliskan2
1İstanbul Ümraniye Eğitim ve Arastırma Hastanesi, Gastroenteroloji kliniği, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı, Konya

Arka plan: Nutrisyonel yetersizliklerin eşlik edebildiği bağırsak mukoza katmanının tekrarlayıcı inflamasyonu, inflamatuvar bağırsak hastalığı (İBH) olarak bilinmektedir. İnflamasyon ve koroner arter hastalığının ilişkisi ortaya konulmuştur. Mikrovasküler ve epikardiyal akımı kombine bir şekilde değerlendirebilen koroner akım rezervi (KAR), transtorasik ekokardiyografi ile değerlendirilebilir. Bu çalışmanın amacı, İBH hastalarında prognostik nutrisyonel indeks (PNI) ile KAR arasındaki ilişkiyi değerlendirmekti.
Yöntem: Bu çalışma, prospektif olarak dahil edilen 101 İBH hastasını içermektedir. Bu hastalar kontrol grubu (n=32) ile karşılaştırılmıştır. PNI, serum albümin düzeyi, lenfosit sayısı kullanılarak hesaplanmıştır. KAR, doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çok değişkenli regresyon analizi İBH varlığı, yaş (>40) ve azalmış PNI’nın (<53.8) KAR’daki bozulmayı bağımsız bir şekilde predikte ettiğini ortaya çıkarmıştır. Eğri altında kalan alan (AUC) %75’di (95% CI: 0.664-0.838) ve PNI seviyesi düşük KAR için anlamlı bir prediktördü (p<0.001).
Sonuçlar: Bu çalışma göstermiştir ki serum albümin seviyesi, lenfosit sayısı ile hesaplanan PNI, remisyondaki İBH hastalarında azalmış KAR için güçlü bir prediktördür. Çalışmamız PNI ile koroner arter hastalığı ilişkisini gösteren önceki çalışmaları desteklemektedir. Bu immunonutrisyonel indeks sadece iki komponente sahiptir, kolayca hesaplanabilir ve ucuzdur.

Anahtar Kelimeler: Koroner akım rezervi, inflamatuvar bağırsak hastalığı, prognostik nutrisyonel indeks


Zuhal Caliskan, Mustafa Adem Tatlisu, Resul Kahraman, Savas Gokturk, Suleyman Sayar, Osman Kostek, Seref Kul, Ömer Faruk Baycan, Fatma Gül Özcan, Mustafa Caliskan. The impact of prognostic nutritional index on coronary flow reserve in patients with inflammatory bowel disease. Medeniyet Med J. 2019; 34(3): 271-277

Corresponding Author: Mustafa Adem Tatlisu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (35 accesses)
 (136 downloaded)

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved