Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 34 Issue : 4 Year : 2019Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index
Membership
Applications 
  Quick SearchAnalysis of anesthesia administration in the endoscopy unit in terms of patient profile and complications: Retrospective Study [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2019; 34(3): 278-283 | DOI: : 10.5222/MMJ.2019.52280  

Analysis of anesthesia administration in the endoscopy unit in terms of patient profile and complications: Retrospective Study

Harun Uysal, Hayrettin Daskaya
Bezmialem Vakif University Faculty Of Medicine, Department Of Anesthesıology And Reanımatıon, Istanbul

Objective
This study aimed to analyze patients undergoing endoscopic interventions in terms of comorbid diseases, preoperative anesthesia management predictions, intraoperative-postoperative complications and requirements for intensive care.
Methods
Records of patients who underwent procedures with anesthesia in the endoscopy unit were retrospectively screened. The patients’ preoperative anesthesia evaluation, intraoperative anesthesia data, postoperative recovery data and intensive care monitoring requirements were recorded. The data obtained were analyzed statistically.
Results
It was identified that the preoperative risk prediction of patients was statistically significant for intraoperative and postoperative monitoring. Comorbid disease and high age were identified to increase the requirements for intensive care after the procedure. Patients with desaturation and hypotension observed were identified to have increased need for qualified admission.
Conclusion
A precondition for reliable anesthesia administration is having detailed information about the patient and being prepared for possible complications. When examined from this aspect, analysis of the patient profile undergoing procedures in the endoscopy unit is important. In our study, we identified the presence of elderly patients and comorbid disease in the patient group with procedures in this unit. The need for detailed preliminary evaluation of patients undergoing these types of procedure and requirements for intensive care after the procedure, if necessary, should definitely be considered.

Keywords: Endoscopic interventions, outpatient anesthesia, perioperative care


Endoskopi ünitesinde anestezi uygulamalarının hasta profili ve komplikasyonlar açısından analizi: Retrospektif çalışma

Harun Uysal, Hayrettin Daskaya
Bezmi̇alem Vakıf Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇, Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon AD, Istanbul

Amaç
Bu çalışmada endoskopik girişim yapılan hastaların; ek hastalık varlığı, preoperatif anestezi yönetimi öngörüsü, intraoperatif-postoperatif komplikasyon ve yoğun bakım gereklilikleri açısından analizi amaçlanmıştır.
Yöntem
Endoskopi ünitesinde anestezi altında işlem uygulanan hastaların kayıtları geriye yönelik tarandı. Hastaların preoperatif anestezi açısından değerlendirmeleri, intraoperatif anestezi veriler, postoperatif derlenme verileri ve yoğun bakım takibi gerekliliği kayd edildi. Elde edilen veriler istatistiksel analize tabi tutuldu.
Bulgular
Hastaların preoperatif risk öngörüsünün intraoperatif ve postoperatif takipte istatistiki anlama sahip olduğu olduğu tespit edildi. Ek hastalık ve yüksek yaş mevcudiyetinin işlem sonrası yoğun bakım gerekliliğini artırdığı tespit edildi. Desatürasyon ve hipotansiyon gözlenen hastalarda nitelikli yatış gerekliliğinin arttığı tespit edildi.
Sonuç
Güvenli anestezi uygulamanın ön koşulu; hasta hakkında detaylı bilgi sahibi olmaktan ve olası komplikasyonlara hazırlıklı olmaktan geçmektedir. Bu açıdan bakıldığında endoskopi ünitelerinde işlem uygulanan hasta profilinin analizi önem arz etmektedir. Çalışmamızda bu ünitelerde işlem uygulanan hasta grubunun yaşlı ve ek hastalık mevcudiyetini tespit ettik. Bu tür işlem uygulanacak hastalarda öncesinde ayrıntılı bir değerlendirme ve gerektiğinde işlem sonrası yoğun bakım takibi gerekliliği muhakkak göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Endoskopik girişimler, ameliyathane dışı anestezi, perioperatif bakım


Harun Uysal, Hayrettin Daskaya. Analysis of anesthesia administration in the endoscopy unit in terms of patient profile and complications: Retrospective Study. Medeniyet Med J. 2019; 34(3): 278-283

Corresponding Author: Hayrettin Daskaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (32 accesses)
 (104 downloaded)

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved