Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 3 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Percutan coroner approach versus thrombolytic approach in management of patients diagnosed with MI [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2006; 21(1): 1-4

Percutan coroner approach versus thrombolytic approach in management of patients diagnosed with MI

Emine Çakçak, İsmail Erdem, Nurten Sayar
Dr. Pulmonary Hypertension and Cardiovascular Surgery Center, Cardiology, Istanbul

ST-segment changes have been shown to correlate with myocardial tissue perfusion. Complete ST-segment resolution after thrombolysis in acute myocardial infarction is associated with lower mortality and better left ventricular function. The main
goal of this study was to determine whether PCI and thrombolytic therapy achieve comparable reperfusion rates, as evidenced by ST-segment resolution.
We were analyzed 113 patients diagnosed MI with ST segment elevation. Patients managed with both percutan intervention and thrombolytic approach were evaluated according to their EKG premanaged and EKG postmanaged 180. second. The difference of ST segment elevation on premanagement EKG and postmanagement 180. second EKG called “delta”.
Delta was compared in both managed group. Delta was 5.44±2.2 mV in managed with primer percutan approach, 3.88±1.9 mV in managed with thrombolytic approach. The
difference in these two groups was significant istatistically (p<0.0001).
We concluded that percutan coroner approach was better than thrombolytic approach in management of patients diagnosed with MI.

Keywords: Primary percutan coroner approach, thrombolytic, ST-segment resolution


Akut miyokard infarktüslü hastalarda trombolitik tedavi ve birincil perkütan girişimin ST segment rezolüsyonu açısından karşılaştırılması

Emine Çakçak, İsmail Erdem, Nurten Sayar
Dr. Siyami Ersek Kalp-Damar Cerrahi Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

ST segment değişikliklerinin miyokardial doku perfüzyonunun derecesiyle yakın ilişkide olduğu gösterilmiştir. Akut miyokard infarktüsünde trombolitik sonrası komplet ST segment rezolüsyonu, düşük mortalite ve daha iyi sol ventriküler fonksiyonlarla birliktedir. Biz çalışmamızda, akut ST elevasyonlu Mİ tanısı alıp trombolitik (streptokinaz) veya birincil perkütan girişim tedavi yöntemlerinden biri uygulanan hastalarda, bu iki tedavi yönteminin, miyokardial doku reperfüzyonunun iyi bir göstergesi olan ST segment rezolüsyon derecesine etkilerini karşılaştırdık.
Çalışmaya ST elevasyonlu miyokard infarktüsü ile başvuran 113 hasta alındı. Birincil perkütan girişim veya trombolitik uygulanan hastaların işlem öncesi ve sonrası 180. dakikada çekilen EKG’lerinde toplam ST segmentleri her hasta için hesaplanarak farkları alındı (delta). Bu delta değerleri her iki grup için karşılaştırıldı.
Birincil PCİ grubunda ortalama delta değeri 5.44±2.2 mV iken, trombolitik grubunda bu değer 3.88±1.9 idi. İki değer arasındaki istatistiksel fark belirgin derecede anlamlı idi
(p<0.0001).
Akut miyokard infarktüslü hastaların tedavisinde perkütan koroner girişimin, miyokardiyal doku perfüzyonunun bir göstergesi olan ST segment rezolüsyonunu, trombolitik tedaviden
daha fazla sağladığını gördük.

Anahtar Kelimeler: Birincil perkütan girişim, trombolitik, ST segment rezolüsyonu


Emine Çakçak, İsmail Erdem, Nurten Sayar. Percutan coroner approach versus thrombolytic approach in management of patients diagnosed with MI. Medeniyet Med J. 2006; 21(1): 1-4

Corresponding Author: Nurten Sayar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved