Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 1 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Examination of Blood and Tracheal Aspirate Culture Results in Intensive Care Patients: 5-Year Analysis [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2020; 35(2): 128-135 | DOI: 10.5222/MMJ.2020.89138  

Examination of Blood and Tracheal Aspirate Culture Results in Intensive Care Patients: 5-Year Analysis

Hulya Caskurlu1, Ismail Davarci2, Mucahide Esra Kocoglu1, Yasemin Cag1
1Istanbul Medeniyet University Goztepe Training Hospital
2Trakya University

Objective
In this study, we aimed to investigate the distribution of microorganisms isolated from the tracheal aspirate and blood culturesof ICU hospitalized patients, and their antibiotic resistance profiles.
Methods
Tracheal aspirate and blood cultures sent from ICU patients were evaluated retrospectively between 2014-2018.Antimicrobial susceptibility tests were performed on microorganism culturesthat that were identified by conventional methods and using an automated system.
Results
A total of 23.275 samples were accepted during the study period. The microorganisms isolated from tracheal aspirates culture were Gram-negative (89.7%), Gram-positive (9.3%) and yeasts (1%). The most common Gram (-) microorganisms were A.baumannii (%25.7). Meropenem resistance hasbeen documented98.3% forA.baumanniiin 2014,95.7% in 2018, 69.2% for P.aeruginosa.in 2014,35.6% in 2018,45.55 for K.pneumoniae 2014,45.8% in 2018 and 8%forE.coli in 2014,2% in 2018.Meticilin resistance in S. aureus has been documented at 28.0% in2018 while it was 67.7% in 2015. Penicillin resistance for S. pneumonia has been documented at 76.8% in 2018, 13.4% in 2015.

The microorganisms isolated from blood culture were Gram (-) (31.5%), Gram (+) (57.9%) and yeasts (10.6%). Themostfrequentlyisolated Gram (-)bacteria were K.pneumonia (9.3%) and A.baumannii (8.8%). Meropenem resistance hasbeen documented 97.3% for A..baumannii. in 2014 and 79.2% in 2018, 76.9% forK.pneumoniae ein 2014 and 37.3% in 2018 and 79.2% for P.aeruginosa during 2014 and 26.1% 2018. Methicillin resistance has been documented at 89.2% in 2018 while it was 78.5% in 2015 for CNS, and at 42.6% in 2018 while it was 92.4% in 2015 forS. aureus

Conclusions
Our study showcased a drop throughout the year in carbapenem resistance across Gram (-)microorganisms and methicillin resistance in S.aureus. However, the persistent high carbapanem resistance in A.baumannii isolates demonstrates the crucial need to continue with infection control measures.

Keywords: Intensive care units, culture, drug resistance


Yoğun Bakım Hastalarında Kan ve Trakeal Aspirat Kültürü Sonuçlarının İncelenmesi: 5 Yıllık Analiz

Hulya Caskurlu1, Ismail Davarci2, Mucahide Esra Kocoglu1, Yasemin Cag1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim araştırma Hastanesi
2Trakya Üniversitesi

Giriş
Nozokomial enfeksiyonların büyük bir kısmı yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) görülmekte ve yüksek mortalite ve morbidite ile seyretmektedirÇalışmamızda hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki hastaların kan ve trakealaspiratkütürlerinden izole edilen mikroorganizmaları ve antibiyotik direnç profillerini araştırmayı amaçladık.
Materyal ve Metod
Yoğun bakım ünitemizden 2014-2018 yılları arasında gönderilen kan ve trakealaspirat kültürleri retrospektif olarak değerlendirildi.Kültürleri yapıldıktan sorma üreyen mikroorganizmalar konvansiyonel metodlar ve otomatize sistemler ile tanımlandı ve antimikrobiyalduyarlılık testleri yapıldı.
Bulgular
Çalışma sırasında 23.275 örnekkabul edildi.Trakeal aspirat kültürlerinde Gram-negatif bakteri üreme oranı %89.7, Gram-pozitif bakteri üreme oranı %9.3 ve maya üreme oranı %1olarak bulundu.. A. baumannii (%25.7)en yaygın Gram-negatif mikroorganizma idi.Meropenem direnci;A.baumannii’ de 2014 yılında % 98.3,2018 yılında % 95.7,P.aeruginosa 2014 yılında % 69.2, 2018 yılında %36.5veE. coli de 2014 de %8, 2018 yılında % 2,K.pneumoniae. de 2014 de% 45.5,2018 de %45.8 olarak belirlendi.S.aureus’da metisilin direnci 2015 yılında%67.7iken2018 yılında%28 olarak saptandı. S. pneumonia da penisilin direnci 2015 de %13.4 iken 2018’ de % 76.8 olarak bulundu.

Kankültürlerinde üreyen mikroorganizmalrın %31.5’i Gram-negatif bakteri,%57.9!u Gram-pozitif bakteri ve %10.6 maya olarak belirlendi.Ensıkizoleedilen Gram-negatifbakterilerKlebsiella pneumoniae (%9.3)veAcinetobacterbaumannii (%8.8) idi. Meropenem direnci; Acinetobacterspp.’de 2014 yılında %97.32018 yılında %79.2,Klebsiella spp.’de 2014 de %76.9 2018 de %37.3,Pseudomonas spp’de2014 yılında % 79.2, 2018 yılında % 26.1 olarakbulundu. KNS bakterilerde Metisilin direnci 2015 ‘de %78.5 iken 2018 de %89.2, S.aureus’da 2015 ‘de %92.4 iken 2018’de % 42.6%,Enterokok cinsi bakterilerde ampisilin direnci 2014 yılında % 23,2018’de % 11.7 olarak bulundu.
Sonuç
ÇalışmamızdaGram-negatifmikroorganizmalardakarbapenemdirençoranlarındaveStaphylococcus aureus’dametisilindirençoranlarındayıllariçindedüşmeizlenmiştir. Ancak A. baumannii izolatlarında karbapenem direncinin hala yüksek olması enfeksiyon control önlemlerinin ısrarla devam etmesi gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, kültür, antibiyotik direnci


Hulya Caskurlu, Ismail Davarci, Mucahide Esra Kocoglu, Yasemin Cag. Examination of Blood and Tracheal Aspirate Culture Results in Intensive Care Patients: 5-Year Analysis. Medeniyet Med J. 2020; 35(2): 128-135

Corresponding Author: Hulya Caskurlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved