Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 3 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Effect Of Temperament Characteristics On Depression-Anxiety Level And Quality Of Life In Infertile Women [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2020; 35(3): 226-235 | DOI: 10.5222/MMJ.2020.96646  

Effect Of Temperament Characteristics On Depression-Anxiety Level And Quality Of Life In Infertile Women

Selen Işık Ulusoy1, Eser Çolak2
1Department of Psychiatry, Başkent University Faculty of Medicine, Konya, Turkey
2Department, of Obstetrics and Gynecology Başkent University Faculty of Medicine, Konya, Turkey

Objective: It is known that the risk of anxiety disorders and depression in infertile women increases and their quality of life deteriorates. Temperamental characteristics are considered as predictors of mood disorders. The aim of this study was to investigate temperamental characteristics in infertile women and their effects on depression and anxiety levels, and the quality of life, and to reveal the differences and level of relationship compared to healthy women.
Method: Fourty-four female patients with primary infertility and 30 healthy female controls were included in this study. Temperamental characteristics of the participants were assessed with Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, Paris and San Diego-Autoquestionnaire version (TEMPS-A). Depression and anxiety severity were evaluated with Beck Depression Inventory (BDI), and Beck Anxiety Inventory (BAI). To evaluate the quality of life, Short Form 36 (SF-36) health survey questionnaire was also applied.
Results: Hyperthymic temperament scores were higher in infertile women than the control group (p=0.001). BDI scores were positively correlated with depressive and cyclothymic temperament scores, and BAI scores were positively correlated with depressive and anxious scores. A negative correlation was found between hyperthymic temperament and BAI and BDI scores. Hyperthymic temperament scores were positively correlated with both physical and mental subdimension scores of the quality of life scale.
Conclusion: In this study, hyperthymic temperament in infertile women was shown to be protective against anxiety and depression and it also improves the quality of life. Additional studies are needed to clarify the relationship between hyperthymic temperament and ovarian hormones or other biological parameters.

Keywords: infertility, woman, temperament, anxiety, depression, hyperthymia


İnfertil Kadınlarda Mizaç Özelliklerinin, Depresyon-Anksiyete Düzeyi Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Selen Işık Ulusoy1, Eser Çolak2
1Başkent Üniversitersi Tıp Fakültesi, Konya Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Konya
2Başkent Üniversitersi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Konya

Amaç: İnfertil kadınlarda anksiyete bozuklukları ve depresyon riskinin arttığı ve yaşam kalitesinin bozulduğu bilinmektedir. Mizaç özellikleri ise duygudurum bozukluklarının öngörücüsü olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı infertil kadınlardaki mizaç özelliklerini ve depresyon, anksiyete düzeyi ile yaşam kalitesi üzerine etkilerini inceleyerek, sağlıklı kadınlara göre farklarının ve ilişki düzeyinin ortaya koyulmasıdır.
Yöntem: Çalışmaya primer infertilite tanısı almış 44 kadın hasta ve 30 sağlıklı kadın kontrol dahil edildi. Katılımcıların mizaç özellikleri, Memphis, Pisa, Paris ve San Diego Mizaç Değerlendirme Anketi (TEMPS-A) ile değerlendirildi. Depresyon ve anksiyete şiddeti Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve Beck Anksiyete Envanteri (BAE) ile değerlendirildi. Ayrıca yaşam kalitesini değerlendirmek için Kısa Form 36 (SF-36) yaşam kalitesi ölçeği uygulandı.
Bulgular: İnfertil kadınlarda hipertimik mizaç özellikleri kontrol grubuna göre daha yüksekti (p=0,001). BDE puanları depresif ve siklotimik mizaç puanları ile pozitif, BAE puanları ise depresif ve anksiyöz mizaç puanları ile pozitif korelasyon gösterdi. Hipertimik mizaç ile BAE ve BDE puanları arasında negatif korelasyon bulundu. Hipertimik mizaç puanları, yaşam kalitesi ölçeğinin hem fiziksel hem de zihinsel alt boyut puanları ile pozitif korelasyon gösterdiği saptandı.
Sonuç: Bu çalışmada infertil kadınlarda hipertimik mizaçın anksiyete ve depresyondan koruyucu olduğu; yaşam kalitesini arttırdığı gösterilmiştir. Hipertimik mizaç ile ovaryan hormonlar ya da biyolojik parametreler arasındaki ilişkinin aydınlatılması için ek çalışmalara ihtiyaç vardır.ması için ek çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, kadın, mizaç, anksiyete, depresyon, hipertimi


Selen Işık Ulusoy, Eser Çolak. Effect Of Temperament Characteristics On Depression-Anxiety Level And Quality Of Life In Infertile Women. Medeniyet Med J. 2020; 35(3): 226-235

Corresponding Author: Selen Işık Ulusoy, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved