Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 3 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Obesogenic Environment in Childhood: Implications of High Socioeconomic Level in a Developing Country [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2020; 35(3): 236-241 | DOI: 10.5222/MMJ.2020.99836  

Obesogenic Environment in Childhood: Implications of High Socioeconomic Level in a Developing Country

Sibel Hatice Özümüt1, Müferet Ergüven2, Esen Besli1
1Istanbul Medeniyet University Göztepe Traning And Reseacrh Hospıtal, Department Of Pediatrics, Istanbul / Turkey
2Abant İzzet Baysal University Medical Faculty, Department Of Pediatrics, Bolu/ Turkey

Objective: The objective of this study is to determine the frequency of obesity among students between 10-15 years of age and to evaluate the relationships between daily screen time and socioeconomic level and obesity in children.
Methods: A cross-sectional study was performed in 11 state schools selected with random sampling in Istanbul. Demographic characteristics and factors affecting obesity were inquired with the structured questionnaire form and Body Mass Indexes were calculated.
Results: A total of 1479 students (767males (51.9%)) were included in the study. The total prevalence of overweight and obese children was 20.2%. The frequency of obesity in the high socioeconomic level group was significantly higher than low one (p< 0.01).
The average daily screen time was 3.74±1.58 hours. The obesity risk is found to increase 3 times when this period exceeded 5 hours. In the logistic regression analysis, while high socioeconomic level was found as the main determinant among the risk factors for obesity, the effects of daily screen time were found to be marginally significant (p<0.045).
Conclusion: Lifestyles of families with high socioeconomic status are the main determinant of obesity in adolescents. Environmental risk factors for obesity should be assessed taking national characteristics into account.

Keywords: Childhood obesity, socioeconomic status, daily screen time


Çocukluk Çağında Obezojenik Çevre: Gelişmekte Olan Bir Ülkede Yüksek Sosyoekonomik Düzeyin Getirdikleri

Sibel Hatice Özümüt1, Müferet Ergüven2, Esen Besli1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul / Türkiye
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi,Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bolu/ Türkiye

Amaç: Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde çocuk yaşlardaki şişmanlık önemli bir sağlık problemi olarak ele alınmaktadır. Bu çalışma, çocuklarda obezite sıklığını belirleyebilmeyi ve çocuklarda televizyon izleme alışkanlığının, bilgisayar kullanımının ve sosyoekonomik durumun obezite ile ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Materyal ve metod: İstanbul’da tesadüfi örnekleme ile seçilen 11 tane devlete ait ilköğretim okulunda kesitsel bir araştırma yapıldı. Araştırmaya 767 erkek (% 51.9), 712 kız (% 48.1) olmak üzere toplam1479 öğrenci katıldı. Yaşları 10-15 arasında değişmekte olup, ortalama yaş kızlarda 11.95±1.36 yıl, erkeklerde 12.06±1.39 yıldı. Yapılandırılmış anket formu ile demografik özellikler ve obezitede etkili olan faktörler sorgulandı. Öğrencilerin boy ve kiloları ölçüldü ve beden kitle indeksi (BMI) hesaplandı. BMI 95. persantilin üzerinde olanlar şişman olarak, 85-95 persantilleri arası hafif şişman (overweight) olarak kabul edildi.
Sonuçlar: Araştırma grubunda obezite oranı %5.3, hafif şişman oranı %14.9 olarak saptandı. Obez ve hafif şişman toplam sıklığı %20.2 bulundu. Sosyoekonomik düzeyin yüksek olduğu grupta obezite sıklığı kız ve erkek cinste de anlamlı yüksek olarak belirlendi. (p< 0.01) Obezite risk faktörlerinde ana belirleyici olarak sosyoekonomik durum saptandı.
Ortalama televizyon izleme ve bilgisayar kullanma süresi 3.74±1.58 saatti. Bu sürenin 5 saatin üzerinde olduğunda obezite riskinin 3 kat arttığı saptandı. Lojistik regresyon analizinde sosyoekonomik düzey ana belirleyici olarak saptanırken, televizyon izleme ve bilgisayar kullanım süresinin obeziteye etkisi sınırda anlamlı olarak bulundu. (p<0.045)
Tartışma: Yüksek sosyoekonomik duruma sahip ailelerin yaşam tarzı adölesanlarda obezite için ana belirleyicidir. Daha yüksek kalorili gıdalar ile beslenme, daha çok media kullanımı ve bunun getirdiği daha sedanter yaşam yüksek sosyoekonomik durumun oluşturduğu obesojenik bir çevredir. Obezite için çevresel risk faktörleri belirlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağında obezite, sosyoekonomik durum, günlük medya kullanımı.


Sibel Hatice Özümüt, Müferet Ergüven, Esen Besli. Obesogenic Environment in Childhood: Implications of High Socioeconomic Level in a Developing Country. Medeniyet Med J. 2020; 35(3): 236-241

Corresponding Author: Sibel Hatice Özümüt, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved