Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Comparison of Medical Treatments According to the Characteristics of Idiopathic Premature Ventricular Contractions: Beta-blockers or Calcium Channel Blockers? [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2023; 38(1): 32-38 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2023.00532  

Comparison of Medical Treatments According to the Characteristics of Idiopathic Premature Ventricular Contractions: Beta-blockers or Calcium Channel Blockers?

Omer Faruk BAYCAN1, Serdar FIDAN2, Fatma Betul CELIK1, Mustafa Adem TATLISU3, Serhan OZYILDIRIM4, Mustafa CALISKAN1
1Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine; Istanbul Goztepe Prof. Dr. Suleyman Yalcin City Hospital, Department of Cardiology, Istanbul, Turkey
2Kartal Kosuyolu Heart Training and Research Hospital, Clinic of Cardiology, Istanbul, Turkey
3Medicana International Atasehir Hospital, Clinic of Cardiology, Istanbul, Turkey
4Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine; Institute of Cardiology, Department of Cardiology, Istanbul, Turkey

Objective: Premature ventricular contractions (PVCs) are a common arrhythmic condition. The first approach in patients with symptomatic and frequent PVC is medical treatment, primarily beta-blockers (BB) or calcium channel blockers (CCB), but it is still unclear which of the two should be chosen. This study investigated which drug treatment would be beneficial according to patient and electrocardiography (ECG) characteristics in patients with idiopathic PVC.
Methods: We retrospectively analyzed 156 patients with PVC who came to the cardiology outpatient clinic. Seventy-one patients were responsive to BB, and 85 were responsive to CCB. Their demographic and ECG characteristics were compared.
Results: The male ratio was higher (p<0.001), and the left ventricular ejection fraction was lower in BB responders than in CCB responders (p<0.001). Although the mean heart rate was higher in BB responders (p<0.001), the initial PVC burden was lower in BB responders than in CCB responders (p<0.001). The PVC QRS duration was longer in BB responders than in CCB responders (p<0.001). Similarly, the coupling interval variability was higher in BB responders (p=0.006).
Conclusions: The evaluation of clinical and ECG parameters in patients with frequent idiopathic PVCs may determine whether BBs or CCBs should be chosen as initial treatment. Further prospective studies are needed to verify our findings and establish their clinical applicability.

Keywords: Premature ventricular contraction, ventricular arrhythmia, B-blocker, calcium channel blocker, ambulatory ECG monitoring


İdiyopatik Ventriküler Erken Vuru Özelliklerine Göre Medikal Tedavilerin Karşılaştırılması: B-blokerler mi, Kalsiyum Kanal Blokerleri mi?

Omer Faruk BAYCAN1, Serdar FIDAN2, Fatma Betul CELIK1, Mustafa Adem TATLISU3, Serhan OZYILDIRIM4, Mustafa CALISKAN1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
2Kartal Koşuyolu Kalp Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
3Medicana Ataşehir International Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
4İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tıp fakültesi, Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Amaç: Ventriküler erken vuru (VEV) sık görülen aritmik bir durumdur. Semptomatik ve sık VEV’si olan hastalarda ilk yaklaşım, başta beta-blokerler (BB) ve kalsiyum kanal blokerleri (KKB) olmak üzere medikal tedavidir. Hangi tedavinin seçilmesi gerektiği henüz netleşmemiştir. Bu çalışmayla hasta ve elektrokardiyografi (EKG) özelliklerine göre VEV’li hastalarda hangi ilaç tedavisinin faydalı olacağını araştırmayı amaçladık.
Yöntemler: Kardiyoloji polikliniğine başvuran 156 VEV hastası retrospektif olarak incelendi. BB’ye yanıt veren 71 hasta ile KKB’ye yanıt veren 85 hasta klinik ve EKG özellikleri açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: BB’ye yanıt veren grupta erkek cinsiyetin daha fazla olduğu (p<0,001) ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu düzeylerinin KKB’ye yanıt veren gruba göre daha düşük olduğu saptandı (p<0,001). BB’lere yanıt veren grupta ortalama kalp hızı seviyeleri daha yüksek iken (p<0,001), başlangıç VEV oranı BB’ye yanıt veren grupta, KKB’ye yanıt veren gruba göre daha düşüktü (p<0,001). VEV QRS süresi, BB’ye yanıt veren grupta, KKB’ye yanıt veren gruba göre daha uzundu (p<0,001). Benzer şekilde, BB’ye yanıt veren grupta eşleşme aralığı değişkenlik düzeyleri daha yüksek bulundu (p=0,006).
Sonuçlar: Sık idiyopatik VEV’si olan hastalarda klinik ve EKG parametrelerinin değerlendirilmesi, BB ve KKB arasından hangi başlangıç tedavisini seçmemiz gerektiği konusunda bize yol gösterebilir. Gözlemlerimizi doğrulamak ve klinik uygulanabilirliğini belirlemek için daha ileri prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Prematür ventriküler kontraksiyon, ventriküler aritmi, B-bloker, kalsiyum kanal blokeri, amblatuvar EKG takibi


Omer Faruk BAYCAN, Serdar FIDAN, Fatma Betul CELIK, Mustafa Adem TATLISU, Serhan OZYILDIRIM, Mustafa CALISKAN. Comparison of Medical Treatments According to the Characteristics of Idiopathic Premature Ventricular Contractions: Beta-blockers or Calcium Channel Blockers?. Medeniyet Med J. 2023; 38(1): 32-38

Corresponding Author: Omer Faruk BAYCAN, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ