Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Communication skills of students of Amasya medical vocational school [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2011; 26(4): 152-159 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2011.152  

Communication skills of students of Amasya medical vocational school

Gülay Bingöl, Ayşen Demir
Amasya University Medical School, Istanbul

INTRODUCTION: This search was carried out what the senses of communication skills of midwifery and nursing profession students of Amasya Medical Vocationel School are. Whether the senses of communication skills created a noteworthy difference according to some variancer was also searched.
METHODS: The sample of the search was composed of 232 students. The data related to the search of serves of communication skills was gothered by “Personel Informa-tion Form” which was prepored by Korkut to find out the demographic features of the students and “The Scale of Evaluation of Communication Skills” which was prepared by the researcher (1997) and then whose volidity and reliability was proved on college student. The data was evoluated by SPSS 11.5 statistics programme. In the analysis of the data; frequancy, Kruskal-Wallis (KW), Man Whitney U testi, were used. Signifance level was chosen as p<0.05.
RESULTS: It demonstrated that the senses of communication skills of students of Amasya Medical Vocational School were quite high. (X: 101,69)
DISCUSSION AND CONCLUSION: While here was a noteworthy relationship between the department that is studied and the level of academic succes, it was found out that other variannces did not compose any differences upon the senses of communication skills.

Keywords: Students of nursery proffesion, students od midwifery, the level of communication level


Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri

Gülay Bingöl, Ayşen Demir
Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Amasya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma Amasya Sağlık Yüksek Okulu ebelik ve hemşirelik programı öğrencilerinin iletişim becerilerine ilişkin algılarının ne düzeyde olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada bazı değişkenlere göre iletişim becerisi algılarının anlamlı bir farklılık yaratıp yaratmadığı da araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmanın örneklemini 232 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada iletişim becerisi algılarına ilişkin veriler Korkut (1997) tarafından geliştirilen üniversite öğrencileri üzerinde daha sonra geçerliği ve güvenirliği yapılan “İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ)” ve öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Verileri SPSS 11.5 istatistik programında değerlendirilmiş, verilerin analizinde; frekans, Kruskal-Wallis H (KW), Mann-Whitney U (U) testleri kullanılmıştır. İstatistikî analizlerde anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak seçilmiştir.
BULGULAR: Amasya Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerisi algılarının oldukça yüksek olduğunu göstermiştir (X: 101.69).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmada devam edilen bölüm ve öğrencilerin akademik başarı düzeyi ile iletişim becerilerine ilişkin algıları arasında anlamlı ilişki bulunurken, diğer değişkenlerin iletişim becerisi algısı üzerinde anlamlı farklılıklar oluşturmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, ebelik öğrencileri, iletişim becerileri düzeyi,


Gülay Bingöl, Ayşen Demir. Communication skills of students of Amasya medical vocational school. Medeniyet Med J. 2011; 26(4): 152-159

Corresponding Author: Gülay Bingöl, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ