Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 1 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Medical and surgical approach in the treatment of ectopic pregnancy [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2013; 28(2): 83-85 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.083  

Medical and surgical approach in the treatment of ectopic pregnancy

Hikmet Koçer, M. Üner Karacaoğlu, Hüseyin Dayan, Tolga Karacan, Selim Öztürk, M. Murat Naki
Bağcılar Training and Research Hospital of Obstetrics and Gynecology, Istanbul

INTRODUCTION: Ectopic pregnancy is mostly settles in a fallopian tube (97 %). The most common cause of ectopic pregnancy is the pelvic inflammatory disease, while tubal surgery is the most important risk factor for ectopic pregnancy. In this study we analyzed medical and surgical results of ectopic pregnancies in our clinic.
METHODS: We retrospectively analyzed 73 cases of ectopic pregnancy hospitalized in the out-patient clinics of Obstetrics and Gynecology Bağcılar Training and Research Hospital between 1 January - 31 December 2011. Previous pelvic inflammatory disease, ectopic pregnancy, IUD, tubal surgery were investigated. Single dose methotrexate (50 mg/m2 IM) was injected to hemodynamically stable cases, and cases with β-hücreG values below 500=IU. Surgical treatment (laparotomy, laparoscopy) was planned for cases with fetal cardiac activity and/or those with higher β-hCG levels (>5000). Patients were followed after the treatment until β-hCG levels dropped below 5 IU.
RESULTS: In 70 cases (95.8 %) ectopic pregnancy was located in tubes and in 3 cases (4.2 %) in the cornual area. The most common presenting complaint was groin pain (82.1 %). Previous abdominopelvic surgery (10.9 %), ectopic pregnancy (9.5 %), IUD (9.5 %), and pelvic infections (6.8 %) was learnt from their anamneses. Thirty-nine cases underwent surgical interventions (24 laparotomies, and 15 laparoscopies). Cases with a history of surgery was treated with salpingectomy, while for cases with cornual pregnancies salpingectomy was combined with cornual resection. Single dose methotrexate was injected into 34 cases but in 6 of them whose hemodynamic status deteriorated, needed surgery afterwards. Single dose methotrexate was succesful in 82.3 % of the patients and none of them needed repetitive doses of methotrexate.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Effective treatment is achieved by surgery in all patients. The success rate was high in the medical treatment too. In cases with ectopic pregnancy, provided that early diagnosis is made, medical treatment seems to be a good option in women who desire to have a child.

Keywords: Ectopic pregnancy, Medical, Surgery, Treatment


Ektopik gebeliğin tedavisinde medikal ve cerrahi yaklaşım

Hikmet Koçer, M. Üner Karacaoğlu, Hüseyin Dayan, Tolga Karacan, Selim Öztürk, M. Murat Naki
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Ektopik gebelik en sık tuba uterinaya (% 97) yerleşim gösterir. Etiyolojideki en sık etken pelvik inflamatuar hastalık iken, geçirilmiş tubal cerrahi en önemli risk faktörüdür. Bu çalışma ile kliniğimizdeki ektopik gebeliklerin medikal ve cerrahi tedavi sonuçlarını inceledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bağcılar EAH Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne 1 Ocak 2011 ile 31 Aralık 2011 tarihleri arasında başvuran 73 ektopik gebelik olgusunu retrospektif olarak inceledik. Olgularda pelvik inflamatuvar hastalık, ektopik gebelik, rahim içi araç (RİA) ve geçirilmiş tubal cerrahi öyküsü araştırıldı. Hemodinamik olarak stabil ve Beta HCG değeri 5000’den düşük olan olgulara tek doz Metotreksat (50 mg/m2 IM) yapılmıştır. Fetal kardiyak aktivitesi olan olgularda ve/veya Beta HCG değeri 5000’den yüksek olan olgularda ise cerrahi tedavi(laparotomi, laparoskopi) planlanmıştır. Tedavi sonrası Beta HCG değeri 5’in altına düşene kadar olgular takip edilmiştir.
BULGULAR: Yetmiş olguda (% 95.8) ektopik odak tubal, 3 olguda ise kornual yerleşimliydi (% 4.2). En sık başvuru yakınması kasık ağrısıydı (% 82.1). Olguların öyküsünde geçirilmiş abdomino-pelvik cerrahi (% 10.9), ektopik gebelik (% 9,5), RİA (% 9,5) ve pelvik enfeksiyon (% 6.8) vardı. Otuz dokuz olguya cerrahi tedavi yapılmıştır (24 laparotomi, 15 laparoskopi). Cerrahi yapılan olgular salpenjektomi ile tedavi edilirken, kornual gebelik olgularında salpenjektomi ve kornual rezeksiyon birlikte uygulanmıştır. Otuz dört olguya tek doz metotreksat uygulanmış ancak 6 olguda hemodinaminin bozulması nedeniyle cerrahiye gereksinim duyulmuştur. Tek doz metotreksat ile % 82.3 oranında tedavi sağlanırken, doz tekrarı yapılmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cerrahi yapılan tüm olgularda etkin tedavi sağlanmıştır. Medikal tedavide de başarı oranı yüksektir. Ektopik olgularında erken tanı konması durumunda özellikle çocuk istemi olanlarda medikal tedavi de iyi bir seçenek olarak görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ektopik gebelik, medikal, cerrahi, tedavi


Hikmet Koçer, M. Üner Karacaoğlu, Hüseyin Dayan, Tolga Karacan, Selim Öztürk, M. Murat Naki. Medical and surgical approach in the treatment of ectopic pregnancy. Medeniyet Med J. 2013; 28(2): 83-85

Corresponding Author: Hikmet Koçer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ