Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Association between specific measurement indexes of ankylosing spondylits and demographic data [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2008; 23(4): 112-117

Association between specific measurement indexes of ankylosing spondylits and demographic data

Şeyma Kolukısa, Afitap İçağasıoğlu, Pınar Akpınar, Yasemin Yumuşakhuylu, Füsun Moral Oğuz, Huriye Aras
Ministry of Health Göztepe Training and Research Hospital Physical Therapy and Rehabilitation, Istanbul

INTRODUCTION: To determine the association between specific measurement indexes of ankylosing spondylitis (AS) and demographic data.
METHODS: 83 patient (29 female, 54 male) who are followed in our outpatient clinic and diagnosed as AS according to modified New York criteria were included into the study. Exercise programs, smoking, medications, comorbidities, income levels, and duration of the diseases were queried. Specific measurement indexes of AS; Bath Ankylosing Spondylitis
Functional Index (BASFI), Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activation Index (BASDAI), Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index (BASMI), Bath Ankylosing Spondylitis
Radiologic Index (BASRI) were scaled.
RESULTS: Avarage age range of patients were 41.1±9.7 (24-62) years. Avarage disease duration was 8.2±5.6 (1-34) years. 28 (33.7 %), 8 (9.6 %), 47 (56.6 %) of the patients stated that
they were exercising regularly, irregularly and not at all, respectively. 31 (37.3 %) of the patients were smokers. 67 (80.7 %) of the patients has had no comorbidities. Patients using Non-steroidal anti-inflammotory drugs (NSAID); NSAID+Sulfasalazin, and/or Methotrexate; anti-tumor necrosis factor alfa (anti-TNF) were respectively 31 (37.3 %), 30 (36.1 %),17 (20.5 %). Ranged according to the income level; 28 (33.7 %) of the patients were earning 550 YTL and lesser, 37 (44.6%) were earning 550-1000 YTL, 18 (21.7 %) were earning 1000 YTL and more. No relevant statistical relation between exercise & smoking, and BASFI, BASDAI, BASMI, BASRI was detected. Relavant negative correlation (p: 0.012, p: 0.0001,p: 0.002) was detected between income level and BASFI, BASMI,
BASRI. Statistically relevant relation was detected between disease duration and BASMI and BASRI (p: 0.001, p: 0.005)where as no relation between BASFI and BASDAI was detected.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Disease duration in AS was detected as an important parameter related with BASMI and BASRI. Income level was found as a second parameter related with BASMI, BASRI and as well with BASFI.

Keywords: Ankylosing spondylitis, bath indexes, disease duration


Ankilozan spondilit’li hastalarda BASFI, BASDAI,BASMI, BASRI indeksleri ve ilişkili parametreler

Şeyma Kolukısa, Afitap İçağasıoğlu, Pınar Akpınar, Yasemin Yumuşakhuylu, Füsun Moral Oğuz, Huriye Aras
Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Ankilozan Spondilit’e (AS) özgü ölçüm indeksleri ile demografik veriler arasındaki ilişkiyi saptamak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya polikliniğimizde takip edilen, modifiye New York kriterlerine göre AS tanısı almış 83 hasta dahil edildi (29 kadın, 54 erkek). Egzersiz programları, sigara kullanımları, ilaçları, ek hastalıkları, gelir düzeyleri ve hastalık süreleri sorgulandı. AS’e özgü değerlendirme indeksleri olan Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndeksi (BASFI), Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAI), Bath Ankilozan Spondilit Metroloji İndeksi (BASMI), Bath Ankilozan Spondilit Radyoloji İndeksi (BASRI) hesaplandı.

BULGULAR: Hastaların yaş ortalamaları 41.1±9.7 (24-62 yaş) yıldı. Ortalama hastalık süresi 8.2 ± 5.6 yıldı. 28’i (% 33.7) düzenli, 8’i (% 9.6) düzensiz egzersiz yaptığını, 47’si (% 56.6) egzersiz yapmadıklarını belirttiler. 31 (% 37.3) kişi sigara kullanıyordu. 67 (% 80.7) olguda ek bir hastalık yoktu. Nonsteroid antiinflamatuar ilaç (NSAI); NSAI+Sulfasalazin ve/veya
Methotrexate; anti tümör nekroz faktör alfa (anti-TNF) alan hastaların dağılımı sırayla; 31 (% 37.3), 30 (% 36.1), 17 (% 20.5) idi. Gelir düzeyine göre gruplandırıldıklarında; 550
YTL ve altı 28 (% 33.7) kişi, 550-1000 YTL arası 37 (% 44.6) kişi, 1000 YTL ve üzeri
olanlar 18 (% 21.7) kişi idi. Egzersizin ve sigara kullanımının BASFI, BASDAI, BASMI, BASRI ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi saptanmadı. Gelir düzeyleri ile BASFI, BASMI, BASRI değerleri arasında anlamlı negatif korelasyon bulundu (p: 0.012, p: 0.0001, p: 0.002). Hastalık süresi ile BASMI ve BASRI arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunurken (p: 0.001, p: 0.005), BASFI ve BASDAI ile bulunmadı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: AS’de hastalık süresi, BASMI ve BASRI ile ilişkili önemli bir parametre olarak saptandı. Gelir düzeyi ise BASMI, BASRI ile birlikte BASFI ile de ilişkili ikinci bir parametre olarak bulundu.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, bath indeksleri, hastalık süresi


Şeyma Kolukısa, Afitap İçağasıoğlu, Pınar Akpınar, Yasemin Yumuşakhuylu, Füsun Moral Oğuz, Huriye Aras. Association between specific measurement indexes of ankylosing spondylits and demographic data. Medeniyet Med J. 2008; 23(4): 112-117

Corresponding Author: Şeyma Kolukısa, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ