Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Analysing the depression levels of the individuals more than 65 in terms of some variables [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2010; 25(4): 169-176 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2010.169  

Analysing the depression levels of the individuals more than 65 in terms of some variables

Gülay Bingöl, Ayşen Demir, Remziye Karabek, Betül Kepenek, Nurdane Yıldırım, Elif Gizem Kaytaz
Amasya University School of Health Sciences, Amasya

INTRODUCTION: The descriptive-qualified research have been conducted between the 4 November 2008-9 January 2009 in an effort to analyse the depression levels of the individuals more than 65 staying in Amasya Serefeddin Sabuncuoglu Public Hospital in terms of some variables.
METHODS: The population comprises of 800 patients from Amasya Serefeddin Sabuncuoglu Public Hospital between 4 November-9 November 2009 and the participiants consist of 200 patients. Datas have been collected by personal -info form and Geriatrik Depression Scale (G.D.Ö). The percentage distribution,Independent t-test and variance analysis have been used for evaluating the datas.
RESULTS: It has been indicated that 54,5 % of the participants is female, 20 % not having income, 50,5 % having at least two or more chronical diseases, 86,5 % using drugs constantly, 25 % feeling themselves so old and 22,5 % considering their health poor. G.D. Ö point average of the old have been established as 6.60±3.88.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The 52 % of the participants entertain a risk of depression according to G.D.S figure (G.D.Ö). The relation between gender, income, having chronical diseases,how to consider themselves in terms of their health and age and the depression scale point has been meaningfully determined (p<0.05). It has been supposed that determining the depression risks in old age; implementing routine depression scans, giving educational services of preparation and adaptation to old age,establishing old-age facility centres,improving the projects of taking care of old people at home will influence the depression levels in a positive way.

Keywords: Elderly, Patients, Depression


Bazı değişkenler açısından 65 yaş üstü bireylerin depresyon düzeylerinin incelenmesi

Gülay Bingöl, Ayşen Demir, Remziye Karabek, Betül Kepenek, Nurdane Yıldırım, Elif Gizem Kaytaz
Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Amasya

GİRİŞ ve AMAÇ: Tanımlayıcı nitelikteki araştırma 4 Kasım 2008-9 Ocak 2009 tarihleri arasında Amasya Şerefeddin Sabuncuoğlu Devlet Hastanesinde yatmakta olan 65 yaş üstü bireylerin depresyon risk durumlarını bazı değişkenler açısından incelemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmanın evrenini ilgili tarihlerde hastanede yatmakta olan 800 hasta, örneklemini ulaşılabilen 200 hasta oluşturmuştur. Veriler kişisel bilgi formu ve Geriatrik Depresyon Ölçeği (G.D.Ö.) ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılımı, bağımsız t-testi ve varyans analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Katılımcılardan % 54.5’i kadın, % 20’si geliri olma-dığını, % 50.5’inin iki ve daha fazla kronik hastalığı olduğunu, % 86.5’i devamlı ilaç kullandığını, % 25’i kendini çok yaşlı hissettiğini ve % 22.5’i sağlığını kötü olarak algıladığını belirtmiştir. Yaşlıların G.D.Ö. puan ortalamaları 6.60±3.88 olarak saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaşlıların G.D.Ö. puanına göre % 52’si depresyon riski taşımaktadır. Cinsiyet, gelir durumu, kronik hastalığın bulunması, kendini yaş olarak algılaması, sağlığını algılaması ile depresyon ölçeği puanı arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı saptanmıştır (p<0.05). Yaşlılıkta depresyon risklerinin belirlenerek; rutin depresyon taramalarının gerçekleştirilmesi, orta yaş üzeri bireylere yaşlılığa hazırlık ve uyum içerikli eğitim hizmetleri verilmesi, yaşlılık etkinlik merkezlerinin kurulması, evde yaşlı bakım projelerinin geliştirilmesinin, depresyon düzeyini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, yatan hasta, depresyon


Gülay Bingöl, Ayşen Demir, Remziye Karabek, Betül Kepenek, Nurdane Yıldırım, Elif Gizem Kaytaz. Analysing the depression levels of the individuals more than 65 in terms of some variables. Medeniyet Med J. 2010; 25(4): 169-176

Corresponding Author: Gülay Bingöl, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ