Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 1 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Comparison of PFN versus PFNA nail in treatment of pertrocanteric femur fractures [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2013; 28(2): 86-94 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.086  

Comparison of PFN versus PFNA nail in treatment of pertrocanteric femur fractures

Mustafa Seyhan1, Koray Ünay2
1Acıbadem Kadıköy Hospital Department of Orthopedics and Traumatology, Istanbul
2Goztepe Training and Research Hospital, Department of Orthopedics and Traumatology, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of our study is to comparison of radiological and clinic results of second generation PFN and third generation PFNA nails in pertrocanteric femur fractures.
METHODS: The study was done between December 2006 and December 2012. 182 pertrocanteric femur fractures were included to the study. 50 PFN and 46 PFNA nails minimum one year followed-up were included, there were total 94 patients (69 female and 25 male). Mean age was 76.3 (26-94), mean follow-up was 22.4 (12-72) month. Operation time, fluoroscopy time, mobilization time, the time of full weight bearing, fracture healing, Harris Hip score after the first year, the shortening of proximal femur at the end of one year, per-or postoperative complications were all compared between groups.
RESULTS: Here are the results of PFN and PFNA respectively: mean operation time: 73.4 and 72.1 minutes; mean fluoroscopy time: 63.7 and 64.5 seconds; mean mobilization time: 2.5 and 2.2 days; mean full weight bearing time: 9 and 8.5 weeks; mean healing of fracture: 10.1 and 10.2 weeks; mean Harris Hip Score: 81.5 and 80.5; number of subjects shortening of proximal femur at the end of the first year: 14 and 12; mean shortening: 3.3 and 3.1mm. In PFN group there were one iatrogenic distal femur fracture, 2 groin pain, one hematoma, 4 implant irritation and one Z-effect and cut-out. The implant was extracted in cut-out case and the others were treated conservatively. In PFNA group, there were one iatrogenic distal femur fracture, one lateral cortex fracture, one groin pain, 2 hematoma, 3 implat irritation. İmplants were extracted in two implant irritations and others were treated conservatively. There were no deep infections and nonunion. All fractures healed.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to us, in pertrocanteric femur fractures PFN and PFNA nails treatments are successful and effective. The Z effect known as PFN’s disadvantage was seen only in one case. In trochanteric femur fractures, the implant selection, implantation and surgical techniques are important for a successful results.

Keywords: Hip fractures, trochanteric fractures, proximal femoral nail, PFN, PFNA


Trokanterik bölge kırıklarının tedavisinde PFN ile PFNA çivilerinin karşılaştırılması

Mustafa Seyhan1, Koray Ünay2
1Acıbadem Kadıköy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul
2Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda trokanterik bölge kırıklarının tedavisinde ikinci nesil proksimal femur çivisi PFN ile üçüncü nesil proksimal femur çivisi PFNA arasında klinik ve radyolojik karşılaştırma yapmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Aralık 2006-Aralık 2012 tarihleri arasında Acıbadem Kadıköy hastanesine başvuran 182 trokanterik bölge kırıklı hastadan 50’si PFN ve 46’sı PFNA çivisi ile tedavi edilerek en az 1 yıl takibini sürdürdüğümüz 69’u kadın 25’i erkek 94 hasta çalışmaya alındı. Ortalama yaş 76.3 (26-94), ortalama takip süresi 22.4 (12-72) ay idi. Olguların ameliyat süresi, skopi kullanım süresi, mobilizasyon süresi, tam yük verme süresi, kırık iyileşme süresi, bir yıl sonra Harris kalça skoru, bir yıl sonra grafi ölçümünde femur proksimalinde olan kısalma ve ameliyat sırası veya sonrasında yaşanan komplikasyonlar açısından karşılaştırdık.
BULGULAR: Elde ettiğimiz sonuçlar sırasıyla PFN ve PFNA için; ortalama ameliyat süresi 73.4 ve 72.1 dk., ortalama skopi kullanım süresi 63.7 ve 64.5 sn, ortalama mobilizasyon süresi 2.5 ve 2.2 gün, ortalama tam yük verme süresi 9.0 ve 8.5 hafta, ortalama kırık iyileşme süresi 10.1 ve 10.2 hafta, birinci yılda ortalama Harris kalça skoru 81.5 ve 80.5, bir yıl sonra grafi ölçümünde femur proksimalinde kısalma görülen olgu sayısı 14 ve 12, bu olgularda ölçülen ortalama kısalık miktarları 3.3 ve 3.1 mm bulundu. PFN grubunda 1 olguda distal çivi ucu seviyesinde femur kırığı, 2 olguda uzun süren kasık ağrısı, 1 olguda hematom, 4 olguda implant rahatsızlığı ve 1 olguda Z efekti ve cut out görüldü. Cut out olgusunun implantları çıkarıldı, diğer olgularda konservatif tedavi uygulandı. PFNA grubunda 1 olguda distal çivi ucu seviyesinde femur kırığı, 1 olguda lateral korteks kırığı, 1 olguda uzun süren kasık ağrısı, 2 olguda hematom, 3 olguda implant rahatsızlığı görüldü. İmplant rahatsızlığı olan olgulardan 2’sinin implantları çıkarıldı, diğer olgular konservatif tedavi edildi. Hiçbir olguda derin enfeksiyon veya nonunion görülmedi. Olguların tamamında kırık kaynaması sağlandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bizim değerlendirmemize göre trokanterik bölge kırıkları hem PFN hem de PFNA ile etkili ve başarılı biçimde tedavi edilebilmektedir. PFN çivisinin dezavantajı olarak bilinen Z efekti bizim bir olgumuzda karşımıza çıkmıştır. Trokanterik kırık tedavisinde başarıda implant seçimi kadar implant yerleşiminin iyi olması ve ameliyat tekniğinin iyi uygulanmasının rolü büyüktür.

Anahtar Kelimeler: Kalça kırıkları, trokanterik kırıklar, proksimal femur çivisi, PFN, PFNA


Mustafa Seyhan, Koray Ünay. Comparison of PFN versus PFNA nail in treatment of pertrocanteric femur fractures. Medeniyet Med J. 2013; 28(2): 86-94

Corresponding Author: Mustafa Seyhan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ