Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Postoperative survival results of elder patients whose intertrochanteric hip fractures were managed with proximal femoral nailing [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2015; 30(2): 63-66 | DOI: 10.5222/MMJ.2015.063  

Postoperative survival results of elder patients whose intertrochanteric hip fractures were managed with proximal femoral nailing

Esat Uygur, Salih Söylemez, Birol Aktaş, Engin Çarkçı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,

Hip fractures are commonly encountered types of fractures es-pecially in advanced age population. In our country, every year nearly ten thousand patients is expected to suffer from hip fractures. Since osteoporotic fractures are mostly seen in elder individuals, comorbidities also adversly effect survival of the patients. Advanced aged patients admitting to emergency de-partments increase gradually due to increase in life expectancy. This study aims to investigate survival rates in elder patients who had undergone proximal femoral nailing surgery with the indica-tion of hip fracture.
Patients aged over 65 years with intertrochanteric femoral frac-tures who were admitted to the clinics of Orthopaedics and Trau-matology between 2011 and 2013 were included in our study. Pathological fractures, periprostethic fractures and the patients who previously had hip surgery were excluded from the study. Among a total of 312 patients whose minimal follow-up period was one year, only 119 cases were reached on phone. Data of their age and hospitalization duration were obtained from their hospital records. Relationship between these data and survival rates was statistically analyzed.
A total of 312 patients (female, 63 %, and male, 36 %) were called and 159 of them who gave sufficient data were included in the study. The average age of the study was noted as 79.1 (65-102). The average follow-up period of surviving patients was 28.6 months (12-37 months). The ratio between deceased, and surviv-ing patients was reported as 54/105 (33%/66 %). Most (61.1 %) of the 54 patients exited in first year and the average life expec-tancy after hip fracture surgery was detected as 18.75 months.
According to statistical analyzes, we found out that there was no significant relationship between duration of hospitalization be-fore surgery and death rate (p=0,100; r=0,03). Death rate was closely related with age (p=0,01; r=0,87). While daily activity skills were moderately correlated with age (p=0,06; r=0,37).

Keywords: Hip fracture, intertrockanteric fracture, proximal femoral nailing, survival, death rate


Proksimal femoral çivileme ile tedavi edilen intertrokanterik femur kırığı olan yaşlı hastaların ameliyat sonrası sağ kalım sonuçları

Esat Uygur, Salih Söylemez, Birol Aktaş, Engin Çarkçı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,

Kalça kırıkları yaşlı nüfusta sık karşımıza çıkan kırık tiplerindendir. Ülkemizde de her yıl on bine yakın hastada kalça kırığı gelişmesi beklenmektedir. Osteoporotik kalça kırıkları çoğunlukla yaşlı bireylerde görüldüğünden kırığa eşlik eden diğer sistemik hastalıkların varlığı kırık sonrası sağkalımı olumsuz etkilemektedir. Ülkemizde ortalama yaşam süresinin artmasıyla acile başvuran ileri yaş grubundaki hasta sayısı da artmaktadır. Bu çalışmanın amacı intertrokanterik femur kırığı nedeniyle proksimal femoral çivileme ameliyatı uygulanan yaşlı hasta grubunda sağkalım ilişkisinin incelenmesidir.
2011-2013 yılları arasında hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine başvuran intertrokanterik femur kırığı olan 65 yaş ve üstü hastalar değerlendirildi. Patolojik kırığı ve implant çevresi kırığı olan hastalar ile daha evvel kalça ameliyatı geçirmiş hastalar çalışmaya dâhil edilmedi. Takip süresi en az bir yıl olan 312 hastanın 159’una ulaşıldı. Arşiv dosyalarından elde edilen bilgilerden hastaların hastanede kalış süresi, yatıştan ameliyata kadar geçen zaman, yaş gibi etmenlerin sağkalım ile ilişkisi incelendi.
Üç yüz on iki hasta telefonla aranarak yeterli bilgi edinilen 159’u çalışmaya dâhil edildi. Hastaların % 63’ünü kadın, % 36’sı ise erkekti. Altmış beş yaş üzerinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada, ortalama yaş 79.1 (65-102) olarak hesaplandı. Yaşayan hastaların ortalama takip süreleri 28.6 ay (12-37 ay) idi. Ölenlerin yaşayan hastalara oranının 54/105 (% 33/% 66) olduğu tespit edildi. Ölen 54 hastanın % 61.1’inin ilk bir yılda öldüğü ve tüm hasta grubunda ortalama yaşam süresinin 18.75 ay olduğu saptandı.
Yapılan sayımlamada ameliyata dek geçen süre ile hastanın yaşı arasında anlamlı ilişki olmadığı saptandı (p=0,100, r=0,03). Ölüm oranının ise yaş ile yakın ilişkili olduğu tespit edildi (p=0,01, r=0,87). Ameliyat sonrası işlevler dikkate alındığında yaş ile ilişkisinin orta düzeyde olduğu saptandı (p=0,06, r=0,37).

Anahtar Kelimeler: Kalça kırığı, intertrokanterik kırık, proksimal femoral çivileme, sağkalım, ölüm oranı


Esat Uygur, Salih Söylemez, Birol Aktaş, Engin Çarkçı. Postoperative survival results of elder patients whose intertrochanteric hip fractures were managed with proximal femoral nailing. Medeniyet Med J. 2015; 30(2): 63-66

Corresponding Author: Esat Uygur, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ