Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Antimicrobial Resistance in Staphylococci: Over a 6-year period [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2017; 32(4): 205-211 | DOI: 10.5222/MMJ.2017.205  

Antimicrobial Resistance in Staphylococci: Over a 6-year period

Pinar Sen1, Tuna Demirdal1, Rahim Özdemir2, Salih Atakan Nemli1, Nurten Baran2, Hakan Er2, Serdar Güngör2
1Izmir Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Department of Infectious Disease and Clinical Microbiology, Izmir, Turkey
2Izmir Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Department Medical Microbiology, Izmir, Turkey

Introduction: In this study, we examined the methicillin resistance and antibiotic susceptibility patterns of staphylococcus isolates from various clinical specimens.
Materials and Methods: Between 2010 and 2015 in our hospital, 21478 staphylococci strains (6317 S. aureus strains and 15161 CNS strains) isolated from various clinical specimens of patients were included in the study.
Results: In our study, 6317 (29.4%) strains were Staphylococcus aureus (S. aureus) and 15161 (70.6%) strains were coagulase-negative staphylococcus (CNS) strains. The resistance rates to methicillin was significantly higher in CNS strains than in S. aureus strains (p<0.001). A significant decrease in the methicillin resistance rates of S.aureus strains was found over the years (p<0.001).
The methicillin resistance ratios in S.aureus strains and CNS strains were 4.5% and 32.1% in outpatients, 14.5% and 47.4% in general services, 27.7% and 51.8% in intensive care units (ICU), respectively. In both S. aureus and CNS strains, methicillin resistance rate was found to be higher in strains isolated from ICU than general services (p<0.001, p<0.001).
Conclusion: The declining rates of methicillin resistance in staphylococci are encouraging, however this condition should be maintained in the longer term. We believe that we can continue to reduce in the rate of resistance by rational use of antibiotics and implementation of infection control measures.

Keywords: methicillin resistance, Staphylococcus aureus, coagulase-negative staphylococcus


Stafilokoklarda Antimikrobiyal Direnç: 6 yıllık değerlendirme

Pinar Sen1, Tuna Demirdal1, Rahim Özdemir2, Salih Atakan Nemli1, Nurten Baran2, Hakan Er2, Serdar Güngör2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir

Amaç: Bu çalışmada çeşitli klinik örneklerden üretilen stafilokok izolatlarının yıllara göre metisilin direncindeki değişim ve antibiyotiklere duyarlılık durumları incelendi.
Gereçler ve Yöntem: Hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na 2010-2015 tarihleri arasında servis ve polikliniklerde takip edilen hastaların klinik örneklerinden izole edilen toplam 21478 adet stafilokok suşu retrospektif olarak incelenmiştir.
Bulgular: İncelenen suşların 6317’si (%29.4) Staphylococcus aureus (S.aureus), 15161’i (%70.6) koagülaz-negatif stafilokok (KNS) olarak belirlendi. Çalışmaya dahil edilen KNS izolatlarında metisilin direnci (%47.2), S. aureus izolatlarından (%12.4) anlamlı oranda yüksek bulunmuştur (p<0.001). Ayaktan hasta örneklerinden izole edilen S. aureus suşlarının metisilin direnç oranlarında yıllar içinde anlamlı bir değişiklik görülmezken, yatan hastalarda dikkate değer azalma olduğu bulunmuştur (p=0.549, p<0.001).
Ayakta tedavi edilen hastalardan izole edilen S. aureus ve KNS suşlarında metisilin direnci sırasıyla %4.5 ve %32.1, genel servislerde izlenen hastalarda %14.5 ve %47.4, yoğun bakımlarda %27.7 ve %51.8 olarak saptanmıştır. Hem S. aureus hem de KNS suşları için, yoğun bakımlarda izlenen hastalardan izole edilen suşların metisilin direnci, genel servislerde yatan hastalardan izole edilen suşlara göre daha yüksek bulunmuştur (p<0.001, p<0.001).
Sonuç: S.aureus suşlarında metisilin direncinin yıllar içinde azalması, direnç oranlarında azalmada umut vaat etmekle birlikte uzun dönemde korunması için gerekli önlemlerin alınmasını gerekli kılmaktadır. Akılcı antibiyotik kullanımı ile birlikte yoğun uygulanacak enfeksiyon kontrol önlemleri sayesinde genel olarak direnç oranlarında düşüşün devam edebileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: metisilin direnci, Staphylococcus aureus, koagülaz negatif stafilokok


Pinar Sen, Tuna Demirdal, Rahim Özdemir, Salih Atakan Nemli, Nurten Baran, Hakan Er, Serdar Güngör. Antimicrobial Resistance in Staphylococci: Over a 6-year period. Medeniyet Med J. 2017; 32(4): 205-211

Corresponding Author: Pinar Sen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved