Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Clinicopathological Features of Cutaneous Findings of SARS-CoV-2 Infection [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2022; 37(3): 270-276 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2022.05046  

Clinicopathological Features of Cutaneous Findings of SARS-CoV-2 Infection

Bengu COBANOGLU1, Filiz CEBECI2, Mustafa SIMSEK3, Seyma OZKANLI1
1Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Istanbul, Turkey
2Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Istanbul, Turkey
3University of Health Sciences Turkey, Istanbul Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul, Turkey

Objective: In December 2019, severe acute respiratory syndrome coronavirus-2, which emerged in Wuhan, China, spread rapidly and created a pandemic. Coronavirus disease-2019 (COVID-19) can affect different organ systems, including the skin. Recently, COVID-19 cases with skin lesions of different clinicopathological features have been published. This study aimed to present the histopathological features of 19 COVID-19 cases with cutaneous findings and discuss them in light of the literature.
Methods: Skin biopsy specimens of 19 patients with skin rashes associated with COVID-19 were evaluated histopathologically and clinically.
Results: Clinical manifestations of rashes developed in eight female, seven male, and four pediatric patients with COVID-19. Urticaria/urticarial vasculitis (n=7), maculopapular eruption (n=7), panniculitis (n=2), purpuric eruptions (n=2), and livedoid-like lesions were noted. Histopathologically, besides the inflammatory findings, the most striking feature was that the vessels were more or less affected in almost all cases.
Conclusions: Cutaneous lesions associated with COVID-19 are increasingly being reported. We believe that every data presented about this disease, which has many unknowns, will shed light on future research. Every case can lead us a new way.

Keywords: SARS-CoV-2, skin, pathology


SARS-CoV-2 Pozitif Hastaların Kutanöz Bulgularının Klinik-patolojik Özellikleri

Bengu COBANOGLU1, Filiz CEBECI2, Mustafa SIMSEK3, Seyma OZKANLI1
1Istanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Bölümü
2Istanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Bölümü
3Saglık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Sİyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü

Amaç: Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs-2 olarak adlandırılan patojen hızla yayılarak pandemiye yol açmıştır. Bilindiği gibi koronavirüs hastalığı-2019 (COVİD-19), deri de dahil olmak üzere farklı organ sistemlerini etkileyebilir. Son zamanlarda, farklı klinikopatolojik özelliklere sahip deri lezyonları olan COVİD-19 olguları yayınlanmıştır. Burada sunulan makalenin amacı deri bulguları olan 19 COVİD-19 pozitif olgunun histopatolojik özelliklerini sunmak ve literatür ışığında tartışmaktır.
Yöntemler: COVİD-19 enfeksiyonu sırasında deri döküntüsü olan 19 hastanın deri biyopsisi örnekleri histopatolojik ve klinik olarak değerlendirildi.
Bulgular: COVİD-19 ile enfekte sekiz kadın, yedi erkek ve dört çocuk hastada gelişen döküntülerin klinik belirtileri; ürtiker/ürtikeryal vaskülit (n=7), makülopapüler döküntü (n=7), pannikülit (n=2), purpurik döküntü (n=2) liveoid benzeri paterndeydi. Histopatolojik olarak enflamatuvar bulguların yanı sıra en çarpıcı özellik, hemen bütün olgularda damarların az ya da çok etkilenmiş olmasıydı.
Sonuçlar: COVİD-19 ile ilişkili deri lezyonları giderek daha fazla rapor edilmektedir. Pek çok bilinmeyeni olan bu hastalık hakkında sunulan her bilginin ileride yapılacak araştırmalara ışık tutacağına inanıyoruz. Her olgu bize yeni bir yol gösterebilir.

Anahtar Kelimeler: SARS-CoV-2, deri, patoloji


Bengu COBANOGLU, Filiz CEBECI, Mustafa SIMSEK, Seyma OZKANLI. Clinicopathological Features of Cutaneous Findings of SARS-CoV-2 Infection. Medeniyet Med J. 2022; 37(3): 270-276

Corresponding Author: Bengu COBANOGLU, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ