Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Comparison of Work-Related Stress Between Emergency Medicine and Internal Medicine Doctors: A Single Center Cross-Sectional Study [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2020; 35(1): 15-22 | DOI: 10.5222/MMJ.2020.06432  

Comparison of Work-Related Stress Between Emergency Medicine and Internal Medicine Doctors: A Single Center Cross-Sectional Study

Kurtulus Aciksari1, Hasan Turan Karatepe2
1Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine
2Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry

Objective: This study aimed to examine and compare the stress levels working in Emergency Medicine (EM) and Internal Medicine (IM) Departments. In addition, the factors affecting stress levels were assessed.
Methods: This is a cross-sectional study performed in a research and training hospital. The population of the study was consisted of 39 doctors. Professional Life Stress Scale (PLSS), Beck Anxiety Inventory (BAI), Beck Depression Inventory (BDI) and Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II) were used.
Results: 39 doctors (female 56.4%; mean age 32.6±6.8) included in analysis, 19 (48.7%) were from EM, 20 (51.3%) were from IM. Twenty-six (66.7%) of the participants had a score of 16-30 points indicates a moderate range of stress in their professional life. The BAI and BDI scores of the participants ranged from 0 to 36 (mean, 8.4±8.9) and 0 to 29 (mean, 7.6±5.9), respectively, which indicates the participants were below the psychopathological limits in terms of anxiety and depressive symptoms. AAQ-II scores were found significantly lower in emergency physicians (p=0.049) that indicates that they had a lower level of experiential avoidance than others. Also, AAQ-II scores were found significantly lower in those who had children (p=0.028).
Conclusion: Working in EM departments in long-term period cause more higher stress levels while increase the ability to cope with stress. Our study shows that having children is related with decrease in experiential avoidance, hence higher levels of psychological flexibility. No significant differences had been found between the groups in terms of PLSS, BAI and BDI scores.

Keywords: Work-Related Stress, Anxiety, Psychological Flexibility, Doctor, Emergency


Acil Tıp ile İç Hastalıkları Hekimleri Arasındaki İş ile İlgili Stres Durumunun Karşılaştırılması: Tek Merkezli Kesitsel Çalışma

Kurtulus Aciksari1, Hasan Turan Karatepe2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Departmanı
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Departmanı

Amaç: Bu çalışmada, Acil Tıp ile İç Hastalıkları bölümlerinde çalışan hekimlerin psikolojik iyilik halleri ile stres düzeylerinin incelenerek karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Metot: Bu araştırma, bir eğitim ve araştırma hastanesinde yapılan kesitsel bir çalışmadır. Çalışmaya 39 hekim katıldı. Ölçeklendirmelerden Profesyonel Yaşam Stres Ölçeği (PYSÖ), Beck Anksiyete Envanteri (BAE), Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve Kabul Eylem Formu-II (KEF-II) kullanıldı.
Bulgular: Analize dahil edilen 39 hekimden (%56,4’ü kadın, ortalama yaş: 32,6 ± 6,8) 19’u (%48,7) acil ve 20’si (%51,3) iç hastalıkları branşındaydı. Katılımcıların %66,7’sında (N=26) PYSÖ 16-30 puan aralığında hesaplanmıştır ki bu değer aralığı meslek yaşamlarında orta düzeyde streste olduklarını göstermektedir. BAE ve BDE skorları sırasıyla 0 - 36 (ortalama, 8,4±8,9) ve 0 - 29 (ortalama, 7,6±5,9) arasında değişmekteydi. Ortalama puanlar üzerinden baktığımızda bu değerler katılımcıların anksiyete ve depresif semptomlar açısından psikopatolojik sınırın altında olduklarını işaret etmektedir. Acil uzmanlarında KEF-II skorlarının anlamlı olarak düşük bulunması (p=0,049) yaşantısal kaçınmanın sadece bu grupta düşük olduğunu göstermektedir. Ayrıca çocuk sahibi olanların KEF-II skorlarının düşük olduğu saptanmıştır (p=0,028).
Sonuç: Uzun süreli acilde çalışmak, stresle başa çıkma yeteneğini arttırırken, daha yüksek stres seviyelerine neden olmaktadır. Çalışmamızda çocuk sahibi olmanın yaşantısal kaçınmada azalma ve psikolojik esneklikte artma ile birlikte olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, gruplar arasında PYSÖ, BAE ve BDE skorları açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Stresi, Anksiyete, Esneklik, Hekim, Acil


Kurtulus Aciksari, Hasan Turan Karatepe. Comparison of Work-Related Stress Between Emergency Medicine and Internal Medicine Doctors: A Single Center Cross-Sectional Study. Medeniyet Med J. 2020; 35(1): 15-22

Corresponding Author: Kurtulus Aciksari, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved