Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Novel Predictor of the AF Development in Patients with OSAS: Importance of Visceral Adipose Index [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2023; 38(4): 252-259 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2023.07455  

Novel Predictor of the AF Development in Patients with OSAS: Importance of Visceral Adipose Index

Ugur OZKAN, Muhammet GURDOGAN
Trakya University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Edirne, Turkey

Objective: Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is a sleep disorder whose frequency is increasing daily due to modern lifestyle. Patients with atrial fibrillation (AF), which has the same predisposing factors, frequently visit the outpatient clinic with complaints of palpitation. Existing symptoms are often associated with the course of OSAS, and the development of AF, a disease with high morbidity and mortality, cannot be detected. In our study, we investigated the relationship between the visceral adiposity index (VAI) and AF development in these patients.
Methods: We retrospectively analyzed 207 patients with OSAS who visited the cardiology outpatient clinic. The data of 44 patients with AF and 163 patients without AF were compared.
Results: Demographic characteristics and clinical risk factors were similar between the groups (p>0.05). VAI, apnea-hypopnea index, and inflammatory markers were higher in the AF group, and these risk factors were significant in the multivariate analysis (p<0.05).
Conclusions: Our study is important in terms of showing VAI as one of the most important predictors of AF, which has an impact on mortality and morbidity in patients with OSAS, whose frequency is increasing daily. Further prospective studies are required to confirm our observations and determine their clinical applicability.

Keywords: Apnea-hypopnea index, obstructive sleep apnea syndrome, visceral adiposity index


OSAS’li Hastalarda AF Gelişiminin Yeni Bir Belirleyicisi: Visseral Adipozite İndeksinin Önemi

Ugur OZKAN, Muhammet GURDOGAN
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Amaç: Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) modern yaşam tarzı nedeniyle sıklığı her geçen gün artan bir uyku bozukluğudur. Atrial fibrilasyon (AF) ile aynı predispozan faktörlere sahip olan hastalıkta hastalar çok sık çarpıntı şikayeti ile polikliniğe başvurmaktadır. Mevcut semptomlar sıklıkla OSAS hastalığın seyrine bağlanmakta ve morbiditesi ve mortalitesi yüksek bir hastalık olan AF’nin gelişimi yakalanamamaktadır. Çalışmamızda bu hastalardaki visseral adipozite indeksi (VAI) ile AF gelişimi arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Yöntemler: Çalışmamızda kardiyoloji polikliniğine başvuran 207 hastanın verileri retrospektif olarak analiz edildi. AF gelişen 44 ve gelişmeyen 163 hastanın verileri karşılaştırıldı.
Bulgular: Gruplar arası demografik özellikler ve klinik risk faktörleri benzerdi (p>0,05). AF gelişen grupta VAI, apne-hipopne indeksi ve enflamatuvar markerların daha yüksek olduğu saptandı ve multivariate analizde bu risk faktörlerinin anlamlı olduğu tespit edildi (p<0,05).
Sonuçlar: Çalışmamız sıklığı her geçen gün artan OSAS’li hastalarda mortalite ve morbidite üzerinde etkisi olan AF’nin en önemli prediktörlerinden birisi olarak VAI’yı göstermesi bakımından önemli olduğunu saptadık. Gözlemlerimizi doğrulamak ve klinik uygulanabilirliğini belirlemek için daha ileri prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Apne-hipopne indeksi, obstrüktif uyku apne sendromu, visseral adipozite indeksi


Ugur OZKAN, Muhammet GURDOGAN. Novel Predictor of the AF Development in Patients with OSAS: Importance of Visceral Adipose Index. Medeniyet Med J. 2023; 38(4): 252-259

Corresponding Author: Ugur OZKAN, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ