Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Prognostic Importance Of Endocan Level In Patients With Ischemic Cerebrovascular Disease [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2019; 34(1): 1-6 | DOI: 10.5222/MMJ.2019.08870  

Prognostic Importance Of Endocan Level In Patients With Ischemic Cerebrovascular Disease

Dilek Agırcan, Asuman Orhan Varoglu
Istanbul Medeniyet University Medical School, Department of Neurology,Istanbul, Turkey

Objective: Endothelial dysfunction and the level of endocan may be related to the development of thrombotic atherosclerotic complications. We aimed to investigate the relationship between ischemic cerebrovascular disease (ICD) and serum level of endocan and prognosis in ICD.
Material and Method: We compared the serum level of endocan of 80 patients and 60 healthy controls. Blood samples were obtained from the patient group within the first 24 hours, by the end of the first week and by the end of the third month. The stroke prognosis was interpreted with the National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) and the modified Rankin Scale (mRS) scores at the same intervals.
Results: No significant difference was found in regard to serum levels of endocan between the patient and the control groups. Also, there was not any statistically significant difference seen between the two groups for serum levels of endocan within the first 24 hours, first week, and 3rd month. A positive correlation was observed between the 1st week endocan levels and total cholesterol and LDL levels (r=0.329, p=0.021; r=0.317, p=0.032 respectively).
Conclusion: We found no relationship between levels of endocan and ICD and its prognosis. It was demonstrated that levels of endocan may be influenced by vascular risk factors and medications.

Keywords: stroke, endocan, atherosclerosis, ischemic cerebrovascular disease.


İskemik Serebrovasküler Olaylarda Endokan Seviyesinin Prognostik Önemi

Dilek Agırcan, Asuman Orhan Varoglu
Istanbul Medeniyet Universitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, İstanbul,Türkiye.

İskemik Serebrovasküler Olaylarda endokan seviyesinin prognostik önemi
Amaç: Endotel disfonksiyonu ve endokan düzeyi trombotik aterosklerotik komplikasyonların gelişmesi ile ilişkili olabilir. İskemik serebrovasküler hastalıkta (ICD) ile serum endokan düzeyi ve prognoz arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: 80 hastanın endokan serum düzeyi ve 60 sağlıklı kontrol karşılaştırıldı. Hasta grubundan ilk 24 saat içinde, ilk hafta sonuna kadar ve üçüncü ayın sonuna kadar kan örnekleri alındı. İnme prognozu, Ulusal Sağlık İnme Ölçeği (NIHSS) ve değiştirilmiş Rankin Ölçeği (mRS) skorları ile aynı aralıklarla yorumlanmıştır.
Bulgular: Hasta ve kontrol grubu arasında serum endokan düzeyleri açısından anlamlı fark bulunmadı. Ayrıca, ilk 24 saat, birinci hafta ve 3. ayda iki grup arasında endokan serum seviyeleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. 1. hafta endokan düzeyleri ile total kolesterol ve LDL düzeyleri arasında pozitif korelasyon saptandı (sırasıyla r = 0.329, p = 0.021; r = 0.317, p = 0.032).
Sonuç: ICD ve endokan düzeyleri ile prognozu arasında ilişki bulunamadı. Endokan düzeylerinin vasküler risk faktörleri ve ilaçlardan etkilenebileceği gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: inme, endokan, atherosklerosis, iskemik serebreovasküler olay
Short Title in Turkish: İskemik Serebrovasküler Olaylarda endokanın prognostik önemi

Anahtar Kelimeler: inme, endocan, atherosklerosis, iskemik serebreovasküler olay


Dilek Agırcan, Asuman Orhan Varoglu. Prognostic Importance Of Endocan Level In Patients With Ischemic Cerebrovascular Disease. Medeniyet Med J. 2019; 34(1): 1-6

Corresponding Author: Asuman Orhan Varoglu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ