Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Clinical features and outcome of preseptal and orbital cellulitis in hospitalized children: Four years experience [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2017; 32(1): 7-13 | DOI: 10.5222/MMJ.2017.007  

Clinical features and outcome of preseptal and orbital cellulitis in hospitalized children: Four years experience

Sevliya Öcal Demir, Eren Çağan, Eda Kepenekli Kadayifci, Ayşe Karaaslan, Serkan Atıcı, Gülşen Akkoç, Nurhayat Yakut, Ahmet Soysal
Marmara University School of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Infection Disease, Istanbul, Turkey

Preseptal and orbital cellulitis are relatively more common in
children than adults. If left untreated orbital cellulitis is more
serious, and can cause vision loss and life-threatening conditions.
Thus, it’s early differentiation from preseptal cellulitis is
critical for initiating prompt treatment. In this study, contrasting
features of preseptal and orbital cellulitis are highlighted to aid
physicians in the management of these infections. Medical records
of 62 children admitted to hospital with the diagnosis of
preseptal or orbital cellulitis between January 2011 to July 2015
were retrospectively evaluated. In this series, preseptal cellulitis
(81%) was observed more commonly than orbital cellulitis (19%).
The average age of the patients with orbital cellulitis was higher
than that of the cases with preseptal cellulitis (8.1±4 v.s 4.8±3
years, p=0.009). Ophthalmoplegia and proptosis were observed
in the 58% of the patients with orbital cellulitis. Sinusitis was the
most common predisposing factor. Orbital magnetic resonance
imaging (MRI) revealed subperiostal abscesses in three cases
who were previously diagnosed as preseptal cellulitis by orbital
computerized tomography (CT). Antibiotherapy with ampicillinsulbactam
with or without ceftriaxone was successful in 95.2%
of the patients. The longer treatment period was required for
orbital cellulitis when compared to preseptal cellulitis (median
duration of 14 vs 29 total antibiotic days, respectively, p<0.001).
Sinus abscess drainage was needed in two cases of orbital cellulitis
and abscess drainage in one case of preseptal cellulitis.
During follow-up, any serious complications were not observed.
Accurate diagnosis and prompt treatment of orbital cellulitis can
prevent its serious complications, MRI can aid in difficult cases so
as to differentiate orbital cellulitis from preseptal cellulitis.

Keywords: orbital, preseptal, cellulitis, imaging


Hastanede Yatan Çocuklarda Preseptal ve Orbital Selülitin Klinik Özellikleri ve Seyri; Dört Yıllık Tecrübe

Sevliya Öcal Demir, Eren Çağan, Eda Kepenekli Kadayifci, Ayşe Karaaslan, Serkan Atıcı, Gülşen Akkoç, Nurhayat Yakut, Ahmet Soysal
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıları ABD, Çouk Enfeksiyon BD

Giriş: Preseptal ve orbital selülit çocuklarda erişkinlere kıyasla sık görülmektedir. Orbital selülit tedavisiz bırakıldığında görme kaybı veya hayatı tehdit eden durumlarla sonuçlanabilen daha ciddi bir enfeksiyondur, preseptal selülitten erken ayırt edilmesi doğru yaklaşım ve tedavinin bir an önce başlatılması açısından kritiktir. Bu çalışmada preseptal ve orbital selülitin ayırt edici özellikleri vurgulanarak hekimin ayırıcı tanıyı erken yapmasına yardımcı olmak amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Ocak 2011 ve Haziran 2015 tarihleri arasında hastaneye preseptal veya orbital selülit tanısı ile yatırılan 62 çocuğun tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Bu seride preseptal sellülit (%81) orbital selülite (%19) kıyasla daha sıktı. Orbital selülitli olgularda medyan yaş preseptal selülitli olgulara göre daha büyüktü (7.75 'e karşın 4.25 yıl, p=0.009). Orbital selülitli olguların %58'inde oftalmopleji ve proptozis görüldü. En sık predispozan faktör sinüzitti. Daha önce bilgisayarlı tomografi ile preseptal selülit tanısı alan üç olguda manyetik rezonans görüntüleme subperiostal apseler olduğunu gösterdi. Ampisilin-sulbaktam tek başına veya seftriakson ile beraber verildi, hastaların %95.2'sinde başarılı oldu. Orbital selülitte daha uzun süreli tedavi gerekti (ortalama 14 güne karşın, 29 gün p<0.001). İki orbital selülit olgusunda sinüs drenajı, bir preseptal selülit olgusunda apse drenajı gerekti. Hastaların ayaktan takibinde herhangi bir komplikasyon gözlenmedi.
Sonuç: Orbital selülitin erken tanısı ve doğru tedavisi ağır komplikasyonları önler, orbital selülitin sadece klinik bulgular ile preseptal selülitten ayırt edilmesi güç olduğunda orbital MRI yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Orbital, preseptal, görüntüleme, selülit


Sevliya Öcal Demir, Eren Çağan, Eda Kepenekli Kadayifci, Ayşe Karaaslan, Serkan Atıcı, Gülşen Akkoç, Nurhayat Yakut, Ahmet Soysal. Clinical features and outcome of preseptal and orbital cellulitis in hospitalized children: Four years experience. Medeniyet Med J. 2017; 32(1): 7-13

Corresponding Author: Sevliya Öcal Demir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved