Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Searching for Biomarkers in Proliferative Diabetic Retinopathy: Amphiregulin and Progranulin [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. Ahead of Print: MEDJ-10270 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2022.10270  

Searching for Biomarkers in Proliferative Diabetic Retinopathy: Amphiregulin and Progranulin

Burak BILGIN1, Mete GULER1, Hulya CICEK2, Selma URFALIOGLU1, Gokhan KOKUSARI1, Bedia MARANGOZOGLU SAHIN1
1Kahramanmaras Sutcu Imam University Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, Kahramanmaras, Turkey
2Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Gaziantep, Turkey

Background: Diabetic retinopathy is a common microvascular complication of diabetes mellitus (DM). Diagnosis and classification of the disease is based on visible changes in clinical fundus examination. However, the discovery of possible vitreous biomarkers in patients with proliferative diabetic and non-diabetic retinopathy may guide both the differentiation and degree of retinopathy. In addition, biomarkers that will be accepted can be a treatment target.
Objective: Amphiregulin (AREG) is known to stimulate proliferation, regeneration and repair of most cell types by binding and activating epidermal growth factor receptors. Progranulin (PGRN) has complex functions in many physiological and pathological processes. This study aimed to report vitreous AREG and PGRN levels in patients with proliferative diabetic retinopathy and compare the results with non-diabetic subjects.
Materials and Methods: Thirty-three eyes of 33 proliferative diabetic retinopathy patients and 31 eyes of 31 non-diabetic subjects were included in this study. Vitreous humor samples were collected from all patients at the time of pars plana vitrectomy surgery immediately before the surgical procedure. Vitreous AREG and PGRN levels were measured by the ELISA method.
Results: Mean amphiregulin and progranulin levels were similar in the groups (p=0.427, p=0.459, respectively).
Conclusion: We have demonstrated that vitreous AREG and PGRN levels have no significant relationship with proliferative diabetic retinopathy.

Keywords: Amphiregulin, progranulin, vitreous, diabetes mellitus, proliferative diabetic retinopathy


Proliferatif Diyabetik Retinopatide Yeni Biyomarker Arayışı: Amphiregulin ve Progranulin

Burak BILGIN1, Mete GULER1, Hulya CICEK2, Selma URFALIOGLU1, Gokhan KOKUSARI1, Bedia MARANGOZOGLU SAHIN1
1Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
2Gaziantep Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, Gaziantep, Türkiye

Giriş: Diyabetik retinopati, diabetes mellitusun (DM) yaygın bir mikrovasküler komplikasyonudur. Hastalığın teşhisi ve sınıflandırılması, klinik fundus muayenesindeki gözle görülür değişikliklere dayanmaktadır. Ancak proliferatif diabetik ve diabetik olmayan retinopatili hastaların olası vitreus biyobelirteçlerin keşfedilmesi hem retinopatinin ayrımı hem de derecesi hakkında yol gösterici olabilir. Ayrıca kabul görecek biyomarkerler birer tedavi hedefi de olabilir.
Amaç: Amfiregülinin (AREG), epidermal büyüme faktörü reseptörlerini bağlayarak ve aktive ederek çoğu hücre tipinin çoğalmasını, yenilenmesini ve onarımını uyardığı bilinmektedir. Progranülin (PGRN), birçok fizyolojik ve patolojik süreçte karmaşık fonksiyonlara sahiptir. Bu çalışmada, proliferatif diyabetik retinopatili hastalarda vitreus amfiregülin ve progranülin düzeylerinin raporlanması ve sonuçların diyabetik olmayan kişilerle karşılaştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya 33 proliferatif diabetik retinopatili hastanın 33 gözü ve 31 diyabetik olmayan bireyin 31 gözü dahil edildi. Pars plana vitrektomi ameliyatı sırasında cerrahi işlemden hemen önce tüm hastalardan vitreus örnekleri toplandı. Vitreus (AREG) ve (PGRN) seviyeleri ELISA yöntemi ile ölçüldü.
Bulgular: Ortalama (AREG) ve (PGRN) seviyeleri gruplarda benzerdi (sırasıyla p=0.427, p=0.459).
Sonuç: Vitreus (AREG) ve (PGRN) düzeylerinin proliferatif diabetik retinopati ile anlamlı bir ilişkisinin olmadığı gösterildi.

Anahtar Kelimeler: Amfiregülin, progranülin, vitreus, diabetes mellitus, proliferatif diyabetik retinopati
Corresponding Author: Hulya CICEK, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved