Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
PET/CT findings in sarcoidosis: Analysis of 53 cases [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2017; 32(1): 14-19 | DOI: 10.5222/MMJ.2017.014  

PET/CT findings in sarcoidosis: Analysis of 53 cases

Dildar Duman, Sümeyye Bekir, Sinem Altunbey, Sinem Güngör, Emine Nur Koç, Ayşegül Berk, Esin Sonkaya, Selma Eroğlu, Armağan Hazar
Sureyyapasa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Department of Pulmonology

In this study, we aimed to evaluate the Positron Emission Tomography/
Computed Tomography (PET/CT) findings in patients with
sarcoidosis. The results of 930 patients followed up with diagnosis
of sarcoidosis were retrospectively analyzed and 53 cases
with PET/CT examination findings were included in the study.
Characteristics and PET/CT findings of patients whose PET/CT
scans were performed with suspicion of malignancy and diagnosed
as sarcoidosis histopathologically were recorded. The mean
ACE level was 52 U/L. CD4/CD8 ratio was found as 3.4 in patients
who were investigated with BAL. Diagnosis of all patients
were made by histopathologically. Sixty-two percent of the cases
were diagnosed using mediastinoscopy. PET-CT showed bilateral
mediastinal lymph node positivity in 48 patients, and mean mediastinal
LAP SUVmax was reported as 9.1 (0-22.7) and SUVmax
of pulmonary lesion as 7.6 (0-25.5). Lung parenchyma (n=30),
liver (n=4), spleen (n=4), and breast (n=2) was affected in respectively
number of cases. Bone or cardiac involvement was not
seen in any case. Nodular lesions were seen as well as diffuse
involvement in the liver and spleen, mean SUDmax values were
estimated as 4.7 in liver and 6.6 in spleen. In the two cases of
breast involvement, the mean SUDmax was found to be 7.4, and
breast biopsy confirmed the diagnosis of sarcoidosis. PET/CT did
not help to distinguish sarcoidosis from malignancy and the diagnosis
of sarcoidosis was confirmed histopathologically in all patients.
Considering high cost and radiation dose of PET/CT, only in
selected cases it can be useful in demonstrating extrapulmonary
involvement and detecting the location of biopsy.

Keywords: sarcoidosis, PET/CT, lung


Sarkoidozda PET/BT bulguları: 53 olgunun analizi

Dildar Duman, Sümeyye Bekir, Sinem Altunbey, Sinem Güngör, Emine Nur Koç, Ayşegül Berk, Esin Sonkaya, Selma Eroğlu, Armağan Hazar
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği

Giriş: Bu çalışmada sarkoidozlu hastalarda Pozitron Emisyon Tomografisi/ Bilgisayarlı Tomografi (PET/BT) bulgularının değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereçler ve yöntem: Hastanemiz sarkoidoz polikliniğinde sarkoidoz tanısı ile takip edilen 930 olgunun dosyaları retrospektif olarak incelendi, PET/BT’si mevcut olan 53 olgu çalışmaya alındı. Malignite şüphesiyle PET/BT çekilen ve histopatolojik olarak sarkoidoz tanısı konulan hastaların özellikleri ve PET/BT bulguları kaydedildi.
Bulgular: Olguların yaş ortalaması 51, kadın/erkek oranı 4.3 bulundu. PA grafiye göre evrelendirildiğinde en sık evre 1 görüldü. Hastaların ortalama ACE düzeyi 52 U/L idi. BAL yapılan olgularda CD4/CD8oranı: 3.4 olarak bulundu. Olguların tümüne histopatolojik olarak sarkoidoz tanısı konuldu, en sık tanı koyma yöntemi mediastinoskopi oldu (%62). Bilateral mediastinal lenf nodu pozitifliği saptanan 48 olguda mediastinal LAP ortalama SUDmax: 9.1(0-22.7) ve pulmoner lezyon SUDmaks: 7.6 (0-25.5) olarak raporlandı. 30 olguda akciğer parankimi, 4 olguda karaciğer tutulumu, 4 olguda dalak, 2 olguda meme tutulumu saptandı, hiçbir olguda kemik tutulumuna veya kardiyak tutuluma rastlanmadı. Karaciğer ve dalakta difüz tutulum olabildiği gibi nodüler lezyon da görüldü, ortalama SUDmaks karaciğerde 4.7, dalakta ise 6.6 bulundu. Memede tutulum görülen iki olguda ise ortalama SUDmaks: 7.4 bulundu, meme biyopsisi ile sarkoidoz tanısı doğrulandı.
Sonuç: PET/BT malignite sarkoidoz ayrımında yardımcı olmamış, tüm hastalarda sarkoidoz tanısı histopatolojik olarak doğrulanmıştır. PET/BT’ nin yüksek maliyeti ve radyasyon dozu da göz önüne alındığında ancak seçili vakalarda ekstrapulmoner tutulumunu göstermede ve biyopsi yerini saptamada yararlı olabileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: sarkoidoz, PET/BT, akciğer


Dildar Duman, Sümeyye Bekir, Sinem Altunbey, Sinem Güngör, Emine Nur Koç, Ayşegül Berk, Esin Sonkaya, Selma Eroğlu, Armağan Hazar. PET/CT findings in sarcoidosis: Analysis of 53 cases. Medeniyet Med J. 2017; 32(1): 14-19

Corresponding Author: Dildar Duman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ