Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Prevalence of Malnutrition According to the Global Leadership Initiative on Malnutrition Criteria in Community-dwelling Older Adults in Turkey [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2022; 37(3): 234-239 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2022.14377  

Prevalence of Malnutrition According to the Global Leadership Initiative on Malnutrition Criteria in Community-dwelling Older Adults in Turkey

Filiz DEMIRDAG1, Esma Nur KOLBASI2, Ozlem PEHLIVAN3
1University of Health Sciences Turkey, Umraniye Training and Research Hospital, Department of Geriatrics, Istanbul, Turkey
2Istanbul Medeniyet University Faculty of Health Science, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Istanbul, Turkey
3University of Health Sciences Turkey, Umraniye Training and Research Hospital, Department of Rheumatology, Istanbul, Turkey

Objective: This study aimed to investigate the prevalence of malnutrition according to the Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) criteria in community-dwelling older adults in Turkey.
Methods: Malnutrition was assessed based on the GLIM criteria, and Mini-Nutritional Assessment-Short Form was used for screening. The severity of malnutrition was determined as severe or moderate based on the phenotypic criteria of GLIM.
Results: Five hundred sixty-nine (69% female, mean age 74.42±6.58 years) community-dwelling older adults participated in this study. The educational statuses of the participants were as follows: 17.2%, illiterate; 13.3%, literate; 35.3%, primary school; 7.0%, secondary school; 11.1%, high school; and 16.2%, university graduates. Among the participants, 16.4% were living alone, whereas 43.9% of them were living with their spouses. The rest were living with their extended families. According to the GLIM criteria, 24.5% (n=139) of the participants had malnutrition, and 13.9% of the total population had severe malnutrition. Age was significantly associated with malnutrition [odds ratio 1.064, 95% confidence interval (CI) 1.034-1.096, p<0.0001]. No significant difference was found between genders (p=0.207), education groups (p=0.323), and living status (p=0.434) in terms of malnutrition. However, women had higher malnutrition rates than men (26.0% vs. 21.0%) (risk ratio 0.757, 95% CI 0.494-1.160, p=0.207).
Conclusions: The prevalence of malnutrition was 24.5%, whereas the rate of severe malnutrition was 13.9% in community-dwelling older adults. Women had higher rates of malnutrition, and age was associated with malnutrition. We recommend for researchers and clinicians to integrate the GLIM criteria into their practices to create a common language in malnutrition assessment.

Keywords: Malnutrition, Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM), aged, geriatric assessment, energy intake


Türkiye’de Toplumda Yaşayan Yaşlılarda Malnütrisyonda Küresel Liderlik Girişimi Kriterlerine Göre Malnütrisyon Prevalansı

Filiz DEMIRDAG1, Esma Nur KOLBASI2, Ozlem PEHLIVAN3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Geriatri Anabilim Dalı, İstanbul-Türkiye
2istanbul medeniyet üniversitesi Fizyoterapi ve rehabilitasyon anabilim dalı, İstanbul-Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Romatoloji Anabilim Dalı, İstanbul-Türkiye

Amaç: Bu çalışmada amaç, Türkiye’de toplumda yaşayan yaşlılarda Malnütrisyonda Küresel Liderlik Girişimi (GLIM) kriterlerine göre malnütrisyon prevalansını araştırmaktır.
Yöntemler: Malnütrisyon, GLIM kriterlerine göre değerlendirildi ve tarama için Mini-Nutrisyonel Değerlendirme-Kısa Formu kullanıldı. Malnütrisyonun şiddeti GLIM fenotipik kriterlerine göre şiddetli veya orta olarak belirlendi.
Bulgular: Bu çalışmaya 569 (%69 kadın, ortalama yaş 74,42±6,58 yıl) toplum içinde yaşayan yaşlı katıldı. Katılımcıların eğitim durumu %17,2 okur-yazar değil, %13,3 okur-yazar iken; %35,3 ilkokul, %7,0 ortaokul, %11,1 lise ve %16,2 üniversite mezunu şeklindeydi. Katılımcıların %16,4’ü yalnız yaşarken; %43,9’u eşiyle birlikte yaşamaktaydı. Popülasyonun geri kalanı geniş aileleriyle yaşıyordu. GLIM kriterlerine göre bireylerin %24,5’inde (n=139) malnütrisyon vardı. Tüm katılımcıların %13,9’u şiddetli malnütrisyona sahipti. Yaş, malnütrisyonla anlamlı şekilde ilişkiliydi [olasılık oranı: 1,064, %95 güven aralığı (CI): 1,034-1,096, p<0,0001]. Cinsiyet (p=0,207), farklı eğitim grupları (p=0,323) ve yaşam durumu (p=0,434) arasında malnütrisyon açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Bununla birlikte, kadınlarda erkeklere kıyasla malnütrisyon oranı daha yüksekti (%26,0’a karşı %21,0) (risk oranı: 0,757, %95 CI: 0,494-1,160, p=0,207).
Sonuçlar: Sonuç olarak, toplumda yaşayan yaşlılarda malnütrisyon prevalansı %24,5 iken şiddetli malnütrisyon oranı %13,9 idi. Kadın cinsiyette malnütrisyon daha yüksekti. Ek olarak, yaş malnütrisyon ile ilişkiliydi. Araştırmacılara ve klinisyenlere, malnütrisyon değerlendirmesinde ortak bir dil oluşturmak için GLIM kriterlerini uygulamalarına entegre etmelerini öneririz.

Anahtar Kelimeler: Malnütrisyon, Malnütrisyonda Küresel Liderlik Girişimi (GLIM), yaşlı, geriatrik değerlendirme, enerji alımı


Filiz DEMIRDAG, Esma Nur KOLBASI, Ozlem PEHLIVAN. Prevalence of Malnutrition According to the Global Leadership Initiative on Malnutrition Criteria in Community-dwelling Older Adults in Turkey. Medeniyet Med J. 2022; 37(3): 234-239

Corresponding Author: Filiz DEMIRDAG, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved