Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
A retrospective evaluation of pediatric cases hospitalized due to intoxication [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2017; 32(2): 80-84 | DOI: 10.5222/MMJ.2017.080  

A retrospective evaluation of pediatric cases hospitalized due to intoxication

Muhammet Emin Naldan1, Mustafa Talip Şener2, Duygu Kara1
1Department of Anesthesia and Reanimation, Erzurum Education and Research Hospital, Erzurum, Turkey
2Department of Forensic Medicine, Ataturk University of Faculty of Medicine, Erzurum, Turkey

Objective: Intoxication remains a serious health problem and can have serious consequences, depending on the substance received or the time elapsing to presentation to hospital. Some patients presenting to emergency departments due to intoxication are hospitalized for treatment, including intensive care. The purpose of this study was to evaluate demographic characteristics, causes of intoxication, and information concerning length of hospitalization and course of disease in cases of childhood poisoning presenting to the emergency department.
Patients and Methods: Medical records of patients with intoxication aged 0-18 years preenting to the Erzurum Regional Training and Research Hospital and receiving inpatient treatment in 2008-2016 were evaluated retrospectively.
Results: 642 cases were evaluated within the scope of the study. The mean age of the cases was 8.1±6.6 years (mean± SD); 61.8% (n=397) of patients were female and 38.2% were male (n=245). Causes of intoxication were drugs in 57.9% (n=372) of cases, pesticides in 11.5% (n=74), cleaning products in 8.6% (n=55), and wild plants in 3.3% (n=21), while the cause was unknown in 18.7% (n=120). The mean length of hospitalization was 3 days, and 9% (n=58) of patients received inpatient treatment in the intensive care unit. Pathology was determined in 21% (n=135) of cases, major depressive disorder being identified in 85.9% (n=116) of these.
Conclusions: According to our findings, the most important part of childhood poisoning is poisonings that accidentally occur under 5 years of age. In children over 13 years of age, poisonings and psychopathologies are associated with self-healing. Drugs are the first to be effective in poisoning. Treatment for intensive care is needed for approximately one fifth of children of the population.

Keywords: Child, poisoning, inpatient treatment, intensive care


Yatarak tedavi gören çocuk zehirlenme olgularının retrospektif değerlendirilmesi

Muhammet Emin Naldan1, Mustafa Talip Şener2, Duygu Kara1
1Erzurum Bolge Egitim ve Arastirma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, Erzurum, Turkey
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Amaç: Zehirlenme ciddi bir sağlık sorunu olarak önemini korumakta, alınan maddeye veya hastaneye başvuru süresine bağlı olarak ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Zehirlenme nedeniyle acil servislere başvuran hastaların bir kısmı, yoğun bakım dahil yatarak tedavi görmektedir. Bu çalışmada acil servise başvuran ve yatarak tedavi gören çocuk zehirlenmelerinde, olguların demografik özellikleri, zehirlenme nedenleri, yatış süresi ve hastalık seyrine ait bilgilerin değerlendirilmesi amaçlandı.
Hastalar ve Yöntem: 2008-2016 tarihleri arasında Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran ve yatarak tedavi gören 0-18 yaş zehirlenme olgularına ait tıbbi kayıtlar retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Çalışma kapsamında 642 olgu değerlendirildi. Olguların %61,8'i (n=397) kız, %38,2'i ise (n=245) erkek olup, ortalama yaş (mean± sd) 8,1±6,6 idi. Olguların zehirlenme nedenleri sırasıyla; %57,9’ü (n=372) ilaçlar, %11,5’i (n=74) pestisitler, %8,6’i (n=55) temizlik maddeleri,%3,3’ü (n=21) yabani bitki olup %18,7 (n=120) olgunun sebebi bilinmiyordu. Olguların hastanede ortalama yatış süresi 3 gün olup, %9’u (n=58) yoğun bakımda yatarak tedavi görmüştü. Olguların %21’inde (n=135) bir psikopatoloji saptanmış olup, bunlardan %85,9’unda (n=116) majör depresif bozukluk tespit edilmiştir.
Sonuç: Bulgularımıza göre yatarak tedavi gören çocuk zehirlenmelerinin önemli kısmını 5 yaş altında kazara meydana gelen zehirlenmeler oluşturmaktadır. 13 yaş üstü çocuklarda ise öz kıyıma bağlı zehirlenmeler ve psikopatolojiler ön plandadır. İlaçlar, zehirlenme etkeni olarak ilk sıradadır. Olguların yaklaşık beşte biri için yoğun bakımda tedaviye ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, zehirlenme, yatarak tedavi, yoğun bakım.


Muhammet Emin Naldan, Mustafa Talip Şener, Duygu Kara. A retrospective evaluation of pediatric cases hospitalized due to intoxication. Medeniyet Med J. 2017; 32(2): 80-84

Corresponding Author: Muhammet Emin Naldan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved