Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Investigation of Morphological and Biomechanical Properties of the Scapula for Shoulder Joint [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2023; 38(3): 159-166 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2023.15483  

Investigation of Morphological and Biomechanical Properties of the Scapula for Shoulder Joint

Nilgun TUNCEL CINI1, Nazan GUNER SAK2, Serdar BABACAN3, Ilknur ARI2
1Bilecik Seyh Edebali University Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Bilecik, Turkey
2Bursa Uludag University Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Bursa, Turkey
3Harran University Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Sanliurfa, Turkey

Objective: The glenopolar angle is a helpful criterion for recommending operative treatment. This study aims to determine the morphometric features of the scapula and provide essential information that supplies scapular biomechanics to produce a formula.
Methods: The study was carried out on 34 dry scapulae in the laboratory of the Anatomy Department of the Faculty of Medicine, Bursa Uludag University. We used calipers for the linear measurements and the ImageJ program for the area and angle parameters. A total of 23 parameters were evaluated in the study. Statistical analyzes were performed using SPSS 22.0 software.
Results: According to the results of the correlation analysis, the highest correlation value of (R=0.957) was found to be the distance between the superior angle (angulus superior)-top of the glenoid plane and the inferior angle (angulus inferior)-the top of the glenoid plane. To estimate the glenopolar angle, we applied linear regression analysis and developed the following formula: Glenopolar angle =115.589 – (6.401 x the distance between the coracoid process and the top of the glenoid cavity) – (0.368 x angle between the glenoid plane and the lateral edge of the scapula extending towards the endpoint of the glenoid plane) (Adjusted R2=0.667).
Conclusions: Glenopolar angle can provide information about the fracture risk of the glenoid cavity and allows orthopedic surgeons to make quick decisions about the risk in the region. We believe that the study will provide a different perspective on designing different products in industrial designs for shoulder joints, especially in implantations.

Keywords: Scapula, glenoid cavity, glenopolar angle, shoulder


Omuz Ekleminde Skapulanın Morfolojik ve Biyomekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Nilgun TUNCEL CINI1, Nazan GUNER SAK2, Serdar BABACAN3, Ilknur ARI2
1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı, Bilecik
2Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı, Bursa
3Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa

Amaç: Glenopolar açı, cerrahi tedaviyi önermek adına önemli bir kriterdir. Bu çalışma, skapulanın morfometrik özelliklerini belirlemeyi ve glenopolar açıyı tahmin edebilen bir formül üretmeyi amaçlamaktadır.
Yöntemler: Çalışma Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Laboratuvarı’nda 34 adet kuru skapula üzerinde gerçekleştirildi. Lineer ölçümler için kumpas, alan ve açı parametreleri için ImageJ programı kullanıldı. Çalışmada toplam 23 parametre değerlendirildi. İstatistiksel analiz SPSS 22.0 yazılımı ile yapıldı.
Bulgular: Korelasyon analizi sonuçlarına göre en yüksek korelasyon değeri (R=0,957) üst açı (angulus superior)-glenoid düzlemin üst noktası ile alt açı (angulus inferior)-glenoid düzlemin üst noktası arasında bulundu. Glenopolar açıyı tahmin etmek için lineer regresyon analizi uygulandı ve aşağıdaki gibi bir formül geliştirildi: Glenopolar açı =115,589 – (6,401 x coracoid çıkıntı ile glenoid kavite tepesi arasındaki mesafe) – (0,368 x glenoid düzlem ile glenoid düzlemin uç noktasına doğru uzanan skapula’nın lateral kenarı arasındaki açı) (Düzeltilmiş R2= 0,667).
Sonuçlar: Glenopolar açı, glenoid kavitenin kırık riski hakkında bilgi verebilir ve ortopedi cerrahlarının bölgedeki risk hakkında hızlı karar vermesine olanak tanır. Çalışmanın, özellikle implantasyonlarda omuz eklemi için endüstriyel tasarımlarda farklı ürünlerin tasarlanması konusunda farklı bir bakış açısı sağlayacağına inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Skapula, glenoid kavite, glenopolar açı, omuz


Nilgun TUNCEL CINI, Nazan GUNER SAK, Serdar BABACAN, Ilknur ARI. Investigation of Morphological and Biomechanical Properties of the Scapula for Shoulder Joint. Medeniyet Med J. 2023; 38(3): 159-166

Corresponding Author: Nilgun TUNCEL CINI, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ