Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 1 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Assessing the effectiveness of orientation training programme of residents [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2013; 28(3): 120-124 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.120  

Assessing the effectiveness of orientation training programme of residents

Derya Yücel, Semrin Timlioğlu, Zuhal Aydan Sağlam
S. B. Civilizations University Goztepe Training and Research Hospital Pediatric Neurology Clinic, Istanbul

INTRODUCTION: Orientation training plays a vital role for new personnel with the aim to increase their own and the institution’s performance and efficiency. It is inevitable for the personnel working at institutionally developing medical institutions to get orientation training. These training activities are held to obtain the utmost participation of the staff, to increase their motivation and to improve understanding of institutional and individual expectations in determining institutional targets, policies and quality service presentation.
METHODS: In Istanbul Goztepe Education and Research Hospital, orientation trainings had been given to all staff as a package training programme under the heading of General Orientation Training Programme until 2008, Whereas after this date, to achieve a better degree of training, this education is being given in three groups which are General Orientation Training, Assistant (residents) Orientation Training and Orientation Training of Patient Consultants. This study covers Assistant Orientation Training Programme which was held in 2010. Training activities had been carried out by assistant orientation training team. Institutional presentation publications and orientation books were used. The effectiveness was measured by surveys and quizes. It was also assessed through a questionnaire survey held on the senior doctors in charge.
RESULTS: 92 residents were enrolled in the orientation programme in 2010. It was given for 5 hours a day for five days.. The effectiveness of the programme was evaluated by questionnaires and exams. Overall success rate was 86 % in the first group, 75.4 % in the second group and 82 % in the third one. Each topic was evaluated aspirately by posttraining questionnaire surveys.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our Assistant Orientation Programme we implemented in 2010 in Göztepe Training and Research Hospital was successfully achieved, and 81 % of the participants found it beneficial, and effective. Apart from the success of the assistant orientation ttaining as for its effectiveness, adaptation of the participants to the institutional work were analyzed through opinions and feedbacks from their clinic chiefs according to achievement of level of performance within the predetermined time. It is obvious that in the planning of the training for the new beginners, organizing the study groups homogenously according to the admittance time, educational level and professional experience leads to a better degree of orientation training.

Keywords: Orientation training, training effectiveness, institutional performance and efficiency


Asistan hekim oryantasyon (uyum) eğitimlerinin etkinliğinin ölçülmesi

Derya Yücel, Semrin Timlioğlu, Zuhal Aydan Sağlam
S.B. Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nöroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Oryantasyon eğitimleri kuruma yeni başlayan personelin hem kendi performansını hem de kurumun performans ve verimliliğini arttırması açısından oldukça önemlidir. Sağlık kurumlarında kurumsallaşma yolunda personelin, oryantasyon eğitimine tabi tutulması şarttır. Kurumun hedef ve politikalarının belirlenmesinde ve kaliteli hizmet sunumunda personelin katılımını sağlamak motivasyonunu arttırmak, kurum ve bireyin beklentilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amaçlı bu eğitimler yapılmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde oryantasyon eğitimleri 2008 yılına kadar bütün personele genel oryantasyon eğitimi adı altında paket eğitim olarak verilmekteydi. Bu tarihten sonra eğitimin etkinliğini arttırmak için oryantasyon eğitimleri, hemşire ve diğer sağlık personeline genel oryantasyon eğitimi, asistan hekimlere asistan oryantasyon eğitimi ve hasta danışmanları için ise hasta danışmanı oryantasyon eğitimi olarak üç gurupta düzenlenmeye başlanmıştır. Bu çalışmada 2010 yılında gerçekleştirilen asistan oryantasyon eğitimi kapsama alınmıştır. Eğitimler hastanemiz tarafından oluşturulan asistan oryantasyon eğitici ekip tarafından gerçekleştirilmiştir. Eğitimlerde kurum tanıtıcı yayınlar ve oryantasyon kitabı kullanılmış, Eğitim planı çerçevesinde hazırlan eğitimlerin etkinliği anketler ve sınav ile ölçülmüştür. Ayrıca sahadaki eğitimin etkinliği de klinik şeflerine yapılan anketle değerlendirilmiştir.
BULGULAR: 2010 yılında asistan oryantasyon programı 92 asistan oryantasyon eğitime alındı. Eğitimler toplam 25 saat 5 tam gün olarak verildi. Her oryantasyon eğitimi sonrasında eğitim etkinliği sınav ve anketlerle değerlendirildi. Birinci grupta eğitim başarısı %86, ikinci grup başarı oranı% 75.4 ve üçüncü grup başarı oranı % 82 olarak bulundu. Eğitim sonrası yapılan anketler ile eğitim konu başlıklarının her biri ayrı olarak değerlendirildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak 2010 yılında asistan oryantasyon planımız başarı ile gerçekleştirildi. % 81 oranında katılımcılar tarafından eğitim programı yararlı ve etkin bulundu. Asistan oryantasyon eğitimleri, eğitim etkinliği açısında başarılı olmasının yanında asistanların kuruma ve işe uyum sağlayıp sağlamadığı, kurum için belirlenen sürede hedeflenen performans değerlerine ulaşıp ulaşmadığının gözlemi klinik şeflerinin görüşleri ve geri bildirimleri doğrultusunda denetlenmektedir. Oryantasyon eğitimi planlanırken yeni başlayanlara gruplar halinde oryantasyon eğitimi verilmesi, grubun homojen olması, eğitim durumlarının, iş tecrübelerinin göz önünde bulundurulması eğitimlerin daha başarılı olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Oryantasyon eğitimi, eğitim etkinliği, kurum performans ve verimliliği


Derya Yücel, Semrin Timlioğlu, Zuhal Aydan Sağlam. Assessing the effectiveness of orientation training programme of residents. Medeniyet Med J. 2013; 28(3): 120-124

Corresponding Author: Derya Yücel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved