Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
A psycho-social viewpoint to anxiety and social phobia in dialysis patient [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2011; 26(3): 112-116 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2011.112  

A psycho-social viewpoint to anxiety and social phobia in dialysis patient

Hüseyin Demirbilek1, Ergün Parmaksız2, Gökçen Gökcan2, Fatih Turhan3, Özlem Ciğerli3, Seval Yeşim Köktürk1, Rabia Papila1, Fatma Nurhan Özdemir Acar2
1Hemodialysis Unit Baskent University, Istanbul
2Nephrology Department of Baskent University, Istanbul
3Baskent University Department of Family Medicine, Istanbul

INTRODUCTION: The incidence of end stage renal disease (ESRD) causes psycho-social problems on the patients and reduces their life quality. In this study, our purpose is to determine anxiety and social phobic states of the hemodialysis patients.
METHODS: We applied State and Trait Anxiety Inventory (STAI) and Social Anxiety Scale (SAS) on randomly chosen 91 hemodialysis patients, who had being monitored regularly in our hemodialysis center between 1 January 2010 and 31 March 2010. In this study, we used NCSS 2007 software for statistical analysis. While evaluating data, together with descriptive statistical methods (mean, standard deviation), we also used one-way analysis of variance to make comparison among the groups. To compare dual groups t-test, to compare qualitative data chi square test and to determine the relation between the variables Pearson correlation test were used. p<0.05 was accepted as statistically significant while the results were being evaluated.
RESULTS: The age of the study group ranged between 24 and 89 years (the mean was 55,23±15.98 years). The mean age of women was 55,23±13,83 (range from 24 to 81); The mean age of men was 55,36±17,31 (range from 24 to 89). Statistically positive correlations have been found between STF fear scores and STAI state scores (r=0,12 p=0,003), also between STF fear scores and STAI trait scores (r=0,270 p=0,01). Besides, statistically positive correlations have been found between STF avoiding scores and STAI state scores (r=0,306 p=0,003), also between STF avoiding scores and STAI trait scores (r=0,208 p=0,003).
DISCUSSION AND CONCLUSION: If avoiding, fearing or being concerned about coming up against performing a social action dramatically disorders someones daily routines, professional functionalities or social activities, he/she can be diagnosed like this. Thus, we think that, while hemodialysis patients performing to overcome anxiety, appropriate pcyhosocial support programs according to their aging and life styles are convenient. By this way, we belive that, life quality of the patients can be increased.

Keywords: Anxiety and Social Phobia at the hemodialysis patients


Hemodiyaliz hastalarında kaygı ve sosyal fobiye psikososyal bakış açısı

Hüseyin Demirbilek1, Ergün Parmaksız2, Gökçen Gökcan2, Fatih Turhan3, Özlem Ciğerli3, Seval Yeşim Köktürk1, Rabia Papila1, Fatma Nurhan Özdemir Acar2
1Başkent Üniversitesi Hemodiyaliz Ünitesi, İstanbul
2Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
3Başkent Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) hastalarda birçok psikososyal sorunlara neden olmakta ve yaşam kalitesini düşürmektedir. Bu çalışmada hemodiyaliz hastalarının kaygı (Anksiyete) ve sosyal fobik durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hemodiyaliz merkezinde 1 Ocak 2010-31 Mart 2010 tarihleri arasında düzenli olarak tedavi gören hastalar arasında rast gele seçilen 91 kişiye STAİ Durum, STAİ Sürekli Kaygı Ölçekleri ve Sosyal Fobi testi uygulandı Bu çalışmada istatistiksel analizler NCSS 2007 paket programı ile yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama, standart sapma) yanı sıra gruplar arası karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi, ikili grupların karşılaştırmasında bağımsız t testi, nitel verilerin karşılaştırmalarında ki-kare testi değişkenlerin birbirleri ile ilişkilerini belirlemede Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışma grubu yaş dağılımları en küçük 24, en büyük 89 ortalama yaş 55,23±15.98 bulunmuştur. Kadınların yaş ortalaması 55,23±13,83 en küçük 24, en büyük 81, erkeklerin yaş ortalaması 55,36±17,31 en küçük 24, en büyük 89 bulunmuştur. STF korku puanları ile STAİ durum puanları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı korelasyon (R=0,12 P=0,003) ve STF Korku puanları ile STAİ sürekli puanları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı korelasyon gözlenmiştir (r=0,270 p=0,01). Ayrıca STF kaçınma puanları ile STAİ durum puanları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı korelasyon (r=0,306 p=0,003) ve STF kaçınma puanları ile STAİ sürekli puanları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı korelasyon gözlenmiştir (r=0,208 p=0,003).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Toplumsal bir eylemi gerçekleştirilmesi gereken bir durumla karşılaşmaktan kaçınma, korkma yada bununla ilgili kaygılı beklenti, kişinin olağan günlük işlerini, mesleki işlevselliğini yada toplumsal yaşamını önemli ölçüde bozuyorsa böyle bir tanı konması uygun olabilir. Dolayısıyla hemodiyaliz hastaları anksiyetelerini yenmeye çalışırken, hastanın yaşlanma ve yaşamına uygun psikososyal destek programlarının uygun olacağı görüşündeyiz. Böylelikle hastalarımızın yaşam kalitelerinin artmasının sağlanacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz hastalarında kaygı ve sosyal fobi


Hüseyin Demirbilek, Ergün Parmaksız, Gökçen Gökcan, Fatih Turhan, Özlem Ciğerli, Seval Yeşim Köktürk, Rabia Papila, Fatma Nurhan Özdemir Acar. A psycho-social viewpoint to anxiety and social phobia in dialysis patient. Medeniyet Med J. 2011; 26(3): 112-116

Corresponding Author: Hüseyin Demirbilek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ