Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
The evaluation of the relationship between the duration of symptoms with STA titers, growth on blood culture and locomotor system involvement [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2009; 24(2): 69-72

The evaluation of the relationship between the duration of symptoms with STA titers, growth on blood culture and locomotor system involvement

Cem Yardımcı, N. Didem Sarı, Bahadır Ceylan, Rüchan Ulutürk, Muzaffer Fincancı
S. B. Istanbul Education and Research Hospital, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Istanbul

INTRODUCTION: Brucellosis is a common zoonotic infection and manifests in acute, subacute and chronic forms.
Brucellosis complications are more common in chronic form of disease. The aim of this study is to evaluate the relationship between acute-subacute or chronic forms of brucellosis and standart tube agglutination (STA) titer levels, growth on blood culture and locomotor system involvement.
METHODS: Dossiers of brucelosis cases which hospitalized in our clinic are retrospectively evaluated in regard of growth on blood culture, locomotor system involvement and STA titers. Cases were divided into two subgroup as STA titers ≥ 1/320 and < 1/320. Cases with lumbal pain, arthritis or arthralgia in any joint, and/or radiologically proved locomotor system involvement are considered as cases with
locomotor system involvement. Cases with duration of symptoms less than 8 weeks are considered as acute, between 8 and 52 weeks subacute and more than 52 weeks chronic brucellosis. The relationship between acute-subacute or chronic forms of brucellosis and standart tube agglutination titer levels, growth on blood culture and locomotor system involvement were evaluated.
RESULTS: 26 patients (18 female and 8 male) were enrolled to study and their mean age is 45.5 years. 19 of cases (% 73) were acute-subacute and 7 (% 27) were chronic. Brucella grew on blood cultures of twelve cases (% 46.1). Locomotor system involvement was determined in sixteen cases (% 61.5). No significant relationship was seen between acut-subacute and chronic forms of disease and growth on blood culture and locomotor system involvement. In chronic cases, number of patients with STA titers ≥ 1/320 were lower than acutesubacute cases (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study showed that STA titers in chronic cases are lower than acut-subacute cases and there is no relationship between duration of symptoms and locomotor system involvement and growth on blood cultures.

Keywords: Brucellosis, wright test, blood culture, locomotor system


Brusellozlu olgularda semptomların süresi ile standart tüp aglütinasyon titreleri, kan kültürlerinde üreme ve lokomotor sistem tutulumu arası ilişkinin irdelenmesi

Cem Yardımcı, N. Didem Sarı, Bahadır Ceylan, Rüchan Ulutürk, Muzaffer Fincancı
S.B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bruselloz ülkemizde sık rastlanan bir zoonoz olup klinikte kendini akut, subakut ve kronik formlarda gösterebilir. Brusellozda komplikasyonların kronik formda daha sık olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın amacı brusellozun akutsubakut veya kronik olma durumu ile standart tüp aglütinasyon (STA) titresi yüksekliği, kan kültüründe üreme ve lokomotor sistem tutulumu durumu arasında ilişki olup olmadığının araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde yatırılarak tedavi edilen brusellozlu olguların dosyaları retrospektif olarak değerlendirilerek kan kültürlerinde üreme olup olmadığı, lokomotor sistem tutulumu olup olmadığı ve STA titreleri öğrenildi. Olgular STA titresine göre ≥ 1/320 ve < 1/320 olan olgular olarak ikiye ayrıldı. Lomber bölgede ağrısı olan olgular, herhangi bir
eklemde artrit veya artraljisi olan olgular ve/veya radyolojik olarak lokomotor sistem tutulumu saptanan olgular lokomotor sistem tutulumu olan olgular olarak kabul edildi. Semptom süresi 8 haftadan küçük olan olgular akut, 8-52 hafta olanlar
subakut ve 52 haftadan fazla olanlar kronik bruselloz olarak kabul edildi. Olguların Brusellozun akut-subakut veya kronik olma durumu ile standart tüp aglütinasyon titresi yüksekliği, kan kültüründe üreme ve lokomotor sistem tutulumu arasında ilişki olup olmadığı incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya ortalama yaşı 45,5 yıl olan 18’i kadın 8’i erkek toplam 26 olgu alındı. Olguların 19’u (% 73) akut-subakut ve 7’si (% 27) kronikti. Oniki (% 46,1) olgunun kan kültüründe brusella üredi. Onaltı (% 61,5) olguda lokomotor sistem tutulumu vardı. Olguların akut-subakut veya kronik olması ile kan kültüründe üreme olması ve lokomotor sistem tutulumu olması arasında anlamlı ilişki bulunmadı. Kronik
olan olgularda akut-subakut olan olgulara göre STA titresi ≥1/320 olan olgu sayısı daha azdı (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları kronik olgularda STA titrelerinin akut-subakut olgulara göre daha düşük olduğunu ve semptom başlangıç süresi ile lokomotor sistem tutulumu ve kan kültüründe üreme arasında ilişki olmadığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, standart tüp aglütinasyon testi, kan kültürü, lokomotor sistem


Cem Yardımcı, N. Didem Sarı, Bahadır Ceylan, Rüchan Ulutürk, Muzaffer Fincancı. The evaluation of the relationship between the duration of symptoms with STA titers, growth on blood culture and locomotor system involvement. Medeniyet Med J. 2009; 24(2): 69-72

Corresponding Author: Cem Yardımcı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ