Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 2 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Evaluation of bronchoscopic signs of the patients working in coal mines [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2012; 27(3): 112-118 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2012.112  

Evaluation of bronchoscopic signs of the patients working in coal mines

Özlem Soğukpınar1, Mustafa Kürşat Özvaran2, Osman Hacıömeroğlu3, Feyza Kargın3, Efsun Gonca Uğur Chousein4, Reha Baran5
1Duzce Atatürk State Hospital Department of Chest Diseases, Pulmonologis, Duzce
2Istanbul Medipol University Department of Chest Diseases, Istanbul
3Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital Department of Chest Diseases, Istanbul
4Medicana Bahcelievler Hospital of Chest Diseases, Pulmonologist, Istanbul
5Acıbadem Fulya Hospital Department of Chest Diseases, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of the study is to evaluate fiberoptic bronchoscopic signs especially in mine workers with progressive massif fibrosis (PMF) during diagnostic work-up.
METHODS: We evaluated clinical examination, radiological and bronchoscopic data of 22 patients who had worked in coal mines between 2003 and 2006.
RESULTS: Medical files of 22 male patients aged between 43 and 83 with a mean age of 66.4±9.37 years were investigated. Fifteen (68.2 %) were smokers. Duration of coal mine exposure was 21.5±9 years. Six (27.3 %) patients were asymptomatic and the others had mainly coughs, expectoration of sputum and dyspnea. The radiological signs were as follows: PMF (n: 22; 100 %), fibrotic pattern (n: 21; 95.4 %), reticular nodules (n: 20; 90 %), micronodules (n: 17; 77.2 %), calsificated hilus node (n: 17; 77.2 %), interstitial pattern (n: 16; 72.7 %), pleural thickening (n: 16; 72.7 %), macro nodules (n: 15; 68.1 %), bullae and emphysematous areas (n: 9; 40.9 %), pleural calsifications (n: 6; 27.2 %), and alveolar opacities (n: 4; 18.1 %). The bronchoscopic signs were bronchial stenosis (77.2 %), scar antracotic deformity of bronchi (72.7 %), diffuse atrophy and pale bronchial mucosa (63.6 %), antracotic plaques (63.6 %), diffuse bronchial inflammatory appearance (50 %), enlarged main and/or lobe carina (40.9 %), black-gray sputum (13.6 %), and bronchial mucosa atrophy (4.5 %).
DISCUSSION AND CONCLUSION: You should keep in mind that during diagnostic work-up of mine workers with PMF, indirect tumor signs can be detected during broncoshoscopic procedures.

Keywords: Progressive massive fibrosis, pneumoconiosis, coal worker


Kömür madeninde çalışan hastaların bronkoskopik bulgularının değerlendirilmesi

Özlem Soğukpınar1, Mustafa Kürşat Özvaran2, Osman Hacıömeroğlu3, Feyza Kargın3, Efsun Gonca Uğur Chousein4, Reha Baran5
1Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Pulmonologis Bölümü, Düzce
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
3Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları, İstanbul
4Medicana Bahçelievler Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul
5Acıbadem Fulya Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kömür madeninde çalışan ve progresif masif fibrosis (PMF) gelişen hastalarda tanı aşamasındaki bronkoskopik bulguları değerlendirmek için bu çalışmayı planladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2003-2006 yıları arasında kömür madeninde çalışma öyküsü olan 22 hastanın klinik, radyolojik ve bronkoskopik bulguları değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların hepsi erkek yaşları 43 ve 82 arasında ve ortalaması 66,4±9,37 idi. On beşi (% 68,2) sigara kulanıyordu. Kömür tozu maruziyet süreleri ortalama 21,5±9 yıldı (2-34). Hastaların 6’sında (% 27,3) klinik yakınma yoktu. Ağırlıklı olarak klinik yakınma nefes darlığı, öksürük ve balgam idi. Hastaların radyolojik bulgularına bakıldığında tamamında PMF (n: 22, % 100), % 95,4’ünde fibrotik değişim (n: 21), % 90’ında retikülonodüler görünüm (n: 20), % 77,2’sinde kalsifiye hiler lenfadenopati (n: 17), % 77,2’sinde mikronodül (n: 17), % 72,7’sinde interstisyel görünüm (n: 16), % 72,7’sinde plevral kalınlaşma (n: 16), % 68,1’inde nodül (n: 15), % 40,9’unda bül ve amfizematöz alanlar (n: 9), % 27,2’sinde plevral kalsifikasyon, % 18,1’inde ise alveoler opasite (n: 4) bulundu. Bronkoskopik bulgularda % 77,2’sinde bronşial stenoz, % 72,7’sinde bronşta antrakoid nedbe, % 63,6’sında bronşial mukozada solukluk, % 63,6’sında antrakotik plak, % 50’sinde diffüz bronşial inflamasyon, % 40,9’unda ana karena ve lob ayrım karenasında genişleme, % 31,8’inde trakea ve ana bronşlarda deformite, % 13,6’sında siyah-gri balgam, % 4,5’inde bronşial mukozada atrofi bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Madenlerde çalışma öyküsü olan ve özellikle PMF olan hastalarda tanı aşamasında bronkoskopide indirekt tümör bulguları olabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Progresif masif fibrozis, pnömokonyoz, kömür işçisi


Özlem Soğukpınar, Mustafa Kürşat Özvaran, Osman Hacıömeroğlu, Feyza Kargın, Efsun Gonca Uğur Chousein, Reha Baran. Evaluation of bronchoscopic signs of the patients working in coal mines. Medeniyet Med J. 2012; 27(3): 112-118

Corresponding Author: Özlem Soğukpınar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved