Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 1 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
The effects of intrapartum oligohydroamnios to peripartum fetal condition [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2004; 19(2): 75-79

The effects of intrapartum oligohydroamnios to peripartum fetal condition

Ergün Bilgiç1, Ali Rıza Sözenoğlu2, Kaan Koca1, Ertan Adalı1, Neşe Yücel1, Necdet Süer1
1SSK Goztepe Hospital of Obstetrics and Gynecology, Istanbul
2Maltepe University School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Istanbul

Oligohydroamnios is defined as, depending on gestational age being <5 percent of amniotic fluid index, or undependent on gestational age ≤5 cm amniotic fluid index. The object of this prospective study is to define, if amniotic fluid index of ≤5 cm (oligohydroamnios) can be used to estimate neonatal acidosis earlier, 5th minute Apgar score <7 and the risk of cesarean section due to fetal distress correctly.
Tococardiography is performed to 120 cases in intrapartum period who have amniotic fluid index ≤5 cm in ultrasonography and gestation week of ≤26. Right after each birth blood samples were taken for umblical cord arterial blood pH and fifth minute Apgar scores were checked. The relationships among amniotic fluid volume, tocography findings, umblical cord blood pH and 5th minute Apgar score was examined.
In oligohydroamnios group, the incidences of cesarean section due to fetal distress was 14.2 %, 5th minute Apgar score <7 was 11.4 % and less than 7.1 umblical arterial pH was 2.8 % while in the group with amniotic fluid index >5 cm the same ratios were 12 %, 0 %, 2 % respectively. The average pH values were meaningfully differentiating (7.23 to 7.27) while the average Apgar scores showed no meaningfull difference.
However, when average pH values were examined by terms of labor methods no reasonable differences were observed between groups with normal vaginal labor and
cesarean section due to fetal distress. No Apgar score below 7 was recorded.
In conclusion. amniotic fluid index ≤5 cm (oligohydroamnios) is not a good predictor of negative fetal results. However, when oligohydroamnios is together with pathologic cardiotocography findings, the probability of facing pathologic acidemia increases.

Keywords: Oligohydroamnios, tococardiography, neonatal asidosis, fetal distress


İntrapartum oligohidramniosun peripartum fetal duruma etkisi

Ergün Bilgiç1, Ali Rıza Sözenoğlu2, Kaan Koca1, Ertan Adalı1, Neşe Yücel1, Necdet Süer1
1SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
2Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul

Oligohidramnios, gestasyonel yaşa göre <5. persantil amniotik sıvı indeksi veya gestasyonel yaşa bakmaksızın ≤5 cm amniotik sıvı indeksi olarak tarif edilebilir. Bu prospektif çalışmanın amacı, ≤5 cm amniotik sıvı indeksinin (oligohidramnios), fetal distres nedeniyle sezaryen riskini, 5. Dakikada 7'nin altında Apgar skorunu ve neonatal asidozu doğru olarak önceden tahmin edip edemeyeceğini belirlemek amaçlandı.
26 ve daha üzeri gebelik haftasında olan ve ultrasonografide amniotik indeksi ≤5 cm bulunan 70 çalışma grubu ve 50 kontrol grubu olmak üzere 120 olguya intrapartum dönemde tokokardiografi yapıldı. Her doğumdan hemen sonra umblikal kord arter kanı pH'sı için kan örneği alındı ve 5. dakika Apgar skoru belirlendi ve aralarındaki ilişki araştırıldı.
Oligohidramnios grubunda, fetal distres nedeniyle sezaryen sıklığı % 14.2, 7'nin altında 5. dakika Apgar skoru % 11.4 ve <7.10 umblikal arter pH % 2.8 iken, amniotik sıvı indeksi > 5 cm olan kontrol grupta aynı oranlar sırasıyla % 12, % 0 ve % 2 olarak tespit edildi. Ortalama pH değerleri iki grup arasında anlamlı şekilde farklı iken (7.23'e karşı 7.27) ortalama Apgar skorları arasında anlamlı bir fark bulunamadı. Ancak, ortalama pH değerleri doğum şekline göre incelendiğinde, fetal distres nedeniyle sezaryen yapılan grup ile normal vaginal doğum yapan grup arasında anlamlı fark ortaya çıkmadı. Hiç 7'nin altında Apgar skoru kaydedilmedi.
Sonuç olarak; ≤5 cm amniotik sıvı indeksi (oligohidramnios) tek başına olumsuz fetal sonuçların iyi bir prediktörü değildir. Ancak, oligohidramnios, patolojik kardiyotokografi bulguları ile birlikte olduğunda patolojik asidemi ile karşılaşma ihtimali artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Oligohidramnios, tokokardiyografi, neonatal asidoz, fetal distres


Ergün Bilgiç, Ali Rıza Sözenoğlu, Kaan Koca, Ertan Adalı, Neşe Yücel, Necdet Süer. The effects of intrapartum oligohydroamnios to peripartum fetal condition. Medeniyet Med J. 2004; 19(2): 75-79

Corresponding Author: Ergün Bilgiç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved