Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Risk Factors and Outcomes of Acute Kidney Injury in Neonates with Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2021; 36(3): 193-200 | DOI: 10.5222/MMJ.2021.22687  

Risk Factors and Outcomes of Acute Kidney Injury in Neonates with Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn

Nuran Üstün, Fahri Ovalı
Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Medicine, Department Of Pediatrcis, Division Of Neonatology, Istanbul, Turkey

Objective: To identify the incidence of and risk factors for acute kidney injury (AKI) in neonates with persistent pulmonary hypertension of the newborn (PPHN) and to evaluate its association with neonatal outcomes.
Method: A total of 78 newborns with confirmed PPHN admitted to the neonatal intensive care unit of a university hospital between 2016 and 2020 were retrospectively analyzed. AKI was defined according to the modified neonatal Kidney Disease: Improving Global Outcomes criteria. Results: Of 78 PPHN infants, AKI was found in 29.5% (23/78). Multivariate analysis indicated that male sex (OR 3.43 95% CI 1.03-11.48, p=0.04) and severe PPHN (OR 5.67 95% CI 1.55- 20.68, p<0.01) were independently associated with increased risk for AKI. Infants with AKI had significantly higher mortality rate than infants without AKI (43.5% vs. 9.1%, p<0.01). Mortality rates in stage 1, stage 2 and stage 3 AKI were similar (36.4%, 57.1%, and 40%, respectively, p=0.68). Among survivors, AKI infants had significantly longer mechanical ventilation and lenght of stay than infants without AKI.
Conclusion: In infants with PPHN, AKI is a common complication and is associated with increased mortality, and longer mechanical ventilation and lenght of stay. Careful monitoring of kidney function in infants with PPHN, especially in males and those who had severe PPHN can help to improve patient outcomes.

Keywords: Persistent pulmonary hypertension of the newborn, acute kidney injury, mortality


Persistan Pulmoner Hipertansiyonu Olan Yenidoğanlarda Akut Böbrek Hasarı Risk Faktörleri ve Sonuçları

Nuran Üstün, Fahri Ovalı
Istanbul Medeniyet Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye

Amaç: Yenidoğanın persistan pulmoner hipertansiyonu (PPHN) olan yenidoğanlarda akut böbrek hasarı (ABH) insidansını ve risk faktörlerini belirlemek, ve yenidoğan sonuçları ile ilişkisini değerlendirmek.
Yöntem: 2016-2020 yılları arasında bir üniversite hastanesinin yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılan doğrulanmış PPHN’si olan 78 yenidoğan retrospektif olarak incelendi. ABH tanısı, modifiye neonatal Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) kriterlerine göre konuldu.
Bulgular: 78 PPHN bebeğinin %29.5’inde (23/78) ABH saptandı. Çok değişkenli analiz, erkek cinsiyetin (OR 3,43 %95 CI 1,03-11,48, p=0,04) ve şiddetli PPHN’nin (OR 5,67 %95 CI 1,55- 20,68, p<0,01) bağımsız olarak ABH riskinde artış ile ilişkili olduğunu gösterdi. ABH olan bebeklerde ölüm oranı ABH olmayanlara göre anlamlı olarak daha yüksekti (%43,5’e karşı %9,1, p<0,01). Evre 1, Evre 2 ve Evre 3 ABH’deki ölüm oranları benzerdi (sırasıyla, %36,4, %57,1 ve %40, p=0,68). Hayatta kalanlar arasında, ABH olan bebeklerin mekanik ventilator ve hastanede yatış süreleri, ABH olmayan bebeklere göre daha uzun idi.
Sonuç: PPHN’li bebeklerde ABH yaygın bir komplikasyondur ve artan mortalite, daha uzun mekanik ventilasyon ve hastanede kalış süresi ile ilişkilidir. PPHN’li bebeklerde, özellikle erkeklerde ve şiddetli PPHN’si olanlarda böbrek fonksiyonunun dikkatli bir şekilde izlenmesi hasta sonuçlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğanın persistan pulmoner hipertansiyonu, akut böbrek hasarı, mortalite


Nuran Üstün, Fahri Ovalı. Risk Factors and Outcomes of Acute Kidney Injury in Neonates with Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn. Medeniyet Med J. 2021; 36(3): 193-200

Corresponding Author: Nuran Üstün, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved