Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
New Classification of Benign Epithelial Tumors: Colorectal Polyps and Synchronous Neoplasms: An Update and Critical Assessment: An Analysis of 678 Consecutive Cases and 1137 Polyps [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2023; 38(1): 39-44 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2023.22755  

New Classification of Benign Epithelial Tumors: Colorectal Polyps and Synchronous Neoplasms: An Update and Critical Assessment: An Analysis of 678 Consecutive Cases and 1137 Polyps

Ali KOYUNCUER1, Tulay ZENGINKINET2
1University of Health Sciences Turkey, Umraniye Training and Research Hospital, Clinic of Pathology, Istanbul, Turkey
2Istanbul Goztepe Prof. Dr. Suleyman Yalcin City Hospital, Clinic of Pathology, Istanbul, Turkey

Objective: We aimed to evaluate of colorectal high-risk polyps and synchronized neoplasms and carcinomas with anatomical localization and demographic characteristics.
Methods: Between July 1, 2018 and July 1, 2022, 1137 polypectomy materials of 678 consecutive patients who were diagnosed in the pathology department and underwent total colonoscopy were included in the study. All epithelial polyps were re-classified according to the World Health Organization classification of digestive system tumors-2019, 5th edition.
Results: The cases of 60.5% were male and 39.5% were female. The mean age of patients with polyps was 61.1 (±11.1) years. There was a statistically significant difference between the presence of gender and all epithelial polyps (p=0.044). Epithelial polyps were more common in men than in women (ratio; male/female 1.58: 1). While the average size of the polyps was 5.2 (±5.08) millimeters (mm), 86.6% of all polyps were smaller than 10 mm. Solitary polyps were observed in 62.5% of all polyps, and multiple polyps were observed in 37.5%. Epithelial polyps constituted 96% of all polyps, and conventional tubular adenoma (69%) was the most common type of polyp. Advanced adenomas (intramucosal adenocarcinomas, polyp cancer) and synchronous adenocarcinomas were found to be 1.4% (16 polyps) and 0.9% (6 patients) respectively. Polyps were most frequently observed in the sigmoid colon, with a rate of 22.8%, followed by the descending colon and rectum most frequently. There was a significant association between epithelial polyps and anatomical locations (p<0.001).
Conclusions: In conventional colorectal adenomas, the frequency of co-occurrence of synchronous neoplasms is higher than in other polyp types.

Keywords: Adenoma, dysplasia, intramucosal carcinomas, tubular


Benign Epitel Tümörlerin Yeni Sınıflandırması: Kolorektal Polipler ve Senkron Neoplazmlar: Bir Güncelleme ve Kritik Değerlendirme: 678 Ardışık Olgu ve 1137 Polip Analizi

Ali KOYUNCUER1, Tulay ZENGINKINET2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Istanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Kolorektal yüksek riskli poliplerin ve senkronize neoplazm ve karsinomların anatomik lokalizasyonu ve demografik özellikleri ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntemler: 1 Temmuz 2018 ile 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında patoloji bölümünde tanı konulan ve total kolonoskopisi yapılan 678 ardışık olguya ait 1137 polipektomi materyali çalışmaya dahil edildi. Tüm epitelyal polipler Dünya Sağlık Örgütü sindirim sistemi tümörleri sınıflandırması-2019, 5. baskıya göre yeniden sınıflandırıldı.
Bulgular: Çalışmada 678 olgunun %60,5’i erkek, %39,5’i kadındı. Polipli hastaların ortalama yaşı 61,1 idi. Cinsiyet ile tüm epitelyal poliplerin varlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p=0,044). Epitelyal polipler erkeklerde kadınlardan daha yaygındı (oran; erkek/kadın 1,58: 1). Poliplerin ortalama boyutu 5,2 milimetre (mm) iken, tüm poliplerin %86,6’sı 10 mm’den küçüktü. Tüm poliplerin %62,5’inde soliter polipler, %37,5’inde ise multipl polipler gözlendi. Epitelyal polipler tüm poliplerin %96’sını oluşturuyordu ve konvansiyonel tübüler adenom (%69) en yaygın polip tipiydi. İlerlemiş adenomlar (intramukozal adenokarsinomlar, polip kanseri) ve senkron adenokarsinomlar sırasıyla %1,4 (16 polip) ve %0,9 (6 hasta) olarak saptandı. Polipler en sık %22,8 oranıyla sigmoid kolonda görüldü ve bunu en sık inen kolon ile rektum izledi. Epitelyal polipler ile anatomik lokalizasyonlar arasında anlamlı bir ilişki saptandı (p<0,001).
Sonuçlar: Konvansiyonel kolorektal adenomlarda premalign ve malign değişiklikler ile senkronize neoplazmların oranı yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Adenom, displazi, intramukozal karsinomlar, tübüler


Ali KOYUNCUER, Tulay ZENGINKINET. New Classification of Benign Epithelial Tumors: Colorectal Polyps and Synchronous Neoplasms: An Update and Critical Assessment: An Analysis of 678 Consecutive Cases and 1137 Polyps. Medeniyet Med J. 2023; 38(1): 39-44

Corresponding Author: Ali KOYUNCUER, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ