Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
The effect of intra-operative paracetamol on post operative pain, nausea and vomit in children who underwent adenotonsillectomy [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2012; 27(1): 16-21 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2012.016  

The effect of intra-operative paracetamol on post operative pain, nausea and vomit in children who underwent adenotonsillectomy

Betül Şen1, Serkan Doğru1, Nursen Koltka1, Melek Güra2
1Istanbul Göztepe Training Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Anesthesiologist
2Istanbul Göztepe Training Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Chief of Clinic

INTRODUCTION: The purpose of our study was to research the effect of paracetamol as a commonly used analgesic, on pain when administered as 30 mg/kg i.v. intra-operative dose to children who underwent tonsillectomy and adenotonsillectomy, during the post-operative period.
METHODS: The study included 28 children between 6 and 12 years of age and ASA classification I and II, who were scheduled for tonsillectomy or adenotonsillectomy. Patients who were administered NSAIDs within 8 hours, any analgesics within 12 hours and corticosteroids during the last 7 days pre-op were excluded from the study. No narcotic analgesics were used as pre-medication and peroperatively on the subjects. Anesthesia was induced by Thiopental 5 mg/kg i.v. and muscle paralysis by Rocuronium 0.1 mg/kg i.v. Anesthetic permanence was achieved by Sevoflurane 1-2 % and N2O/O2 50 %/50 %. The subjects were randomized in two separate groups. Group P was administered (Paracetamol, n=14) paracetamol 30 mg/kg i.v. and Group S (Saline, n=14) was administered saline infusion in equivalent volume at minute 15 peroperatively. The nausea-vomit frequency was recorded post-operatively at 15 minute intervals using post-op nausea-vomit scoring while the pain score was recorded using the 7 point facial expression scale.
RESULTS: No significant difference was found in the post-operative nausea and vomiting frequency between the groups. However, the post-operative pain score of the paracetamol group was found higher than the control group in post-extubation, 15th min and 30th min periods.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Paracetamol administered through the i.v. route was found to reduce pain in children who underwent tonsillectomy and adenotonsillectomy during the early post-operative period.

Keywords: Tonsillectomy, paracetamol, post-operative pain


Adenotonsillektomi yapılan çocuklarda intraoperatif parasetamolün postoperatif bulantı-kusma ve ağrıya etkisi

Betül Şen1, Serkan Doğru1, Nursen Koltka1, Melek Güra2
1İstanbul Göztepe Eğitim Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Anestezisyoloji Bölümü, İstanbul
2İstanbul Göztepe Eğitim Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Clinic Başkanı Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda amaç, yaygın olarak kullanılan bir analjezik olan parasetamolün, tonsillektomi ve adenotonsillektomi uygulanan çocuklarda intraoperatif 30 mg/kg i.v. dozunda uygulandığında postoperatif dönemde ağrı üzerine etkisinin araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tonsillektomi veya adenotonsillektomi ameliyatı olacak, yaşları 6-12 arasında, ASA sınıflaması I ve II olan 28 çocuk çalışma kapsamına alındı. Preop son 8 saat içinde NSAİİ, son 12 saat içinde herhangi bir analjezik ilaç ve son 7 gün içinde kortikosteroid kullanmış olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Tüm olgulara premedikasyonda ve peroperatif narkotik analjezik kullanılmadı. Anestezi indüksiyonu tiyopental 5 mg/kg i.v. ve kas paralizisi rokuronyum 0.1 mg/kg i.v. ile sağlandı. Anestezi idamesi sevofluran % 1-2 ve N2O/O2 % 50/% 50 ile sağlandı. Olgular rastgele iki gruba ayrıldı. Grup P’ye (Parasetamol, n=14) parasetamol 30 mg/kg i.v.; Grup S’ye (Serum fizyolojik, n=14) eşdeğer volümde serum fizyolojik infüzyonu peroperatif 15 dk.'da uygulandı. Postoperatif 15 dk. arayla bulantı-kusma sıklığı ve 7 puanlı yüz ifadesi skalası kullanılarak ağrı skoru kaydedildi.
BULGULAR: Gruplar arasında postoperatif bulantı ve kusma sıklığında anlamlı bir fark bulunmadı. Ancak postoperatif ağrı skorunun, ekstübasyon sonrası, 15. dk. ve 30. dk.’ larda parasetamol grubunda kontrol grubundan yüksek olduğu izlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak; i.v. uygulanan parasetamolün tonsillektomi ve adenotonsillektomi uygulanan çocuklarda erken postoperatif dönemde ağrıyı azalttığı gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Tonsillektomi, parasetamol, postoperatif analjezi


Betül Şen, Serkan Doğru, Nursen Koltka, Melek Güra. The effect of intra-operative paracetamol on post operative pain, nausea and vomit in children who underwent adenotonsillectomy. Medeniyet Med J. 2012; 27(1): 16-21

Corresponding Author: Betül Şen


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved