Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Cadaveric Study of Variations in the Course of Lateral Femoral Cutaneous Nerve: Insight to Prevent Injury [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2023; 38(3): 172-179 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2023.23356  

Cadaveric Study of Variations in the Course of Lateral Femoral Cutaneous Nerve: Insight to Prevent Injury

Nidhi MANGLA1, Surbhi WADHWA2, Sabita MISHRA2, Sumit SURAL3, Neelam VASUDEVA2
1Soban Singh Jeena Government Institute of Medical Sciences and Research, Department of Anatomy, Almora, Uttarakhand, India
2Maulana Azad Medical College, Department of Anatomy, New Delhi, India
3Maulana Azad Medical College, Department of Orthopedics, New Delhi, India

Objective: A recent spurt in incidence of meralgia paresthetica to 0.1-81% due to minimally invasive anterior approach to hip joint has resulted in reinterest in anatomy of lateral femoral cutaneous nerve (LFCN). Familiarity with variations in the course of LFCN will reduce the morbidity associated with orthopedic procedures around the anterior superior iliac spine (ASIS) and inguinal ligament (IL).
Methods: Twenty five adult human formalin embalmed cadavers were dissected. Course and relations of nerve to ASIS, IL and sartorius muscle was noted, distance of nerve from ASIS at IL was measured and statistically analyzed.
Results: Mean distance of LFCN from ASIS at IL was 1.73±1.15 cm. Differences between two sides and sexes was statistically not significant (p=0.51 and p=0.96 respectively). Inferomedial to ASIS, 94% of LFCNs crossed IL with 92% of them present within 4 cm medial to ASIS. Majority of LFCNs (90%) exited pelvis and entered thigh posterior to IL. Out of these nerves 48% were single trunks on entry into thigh, then bifurcated into anterior and posterior branches. Remaining LFCNs bifurcated proximal to IL or at level of IL. Trifurcations were seen in 6% while a rare case of pentafication was observed. In 66% main trunk/branches were present in intermuscular cleft between sartorius muscle and tensor fascia lata.
Conclusions: Care should be exercised by surgeons while dissecting around IL as more than half of nerves are liable to be injured during operative procedures. This would help in better anticipation of problem, acceptance and reducing litigation.

Keywords: Lateral femoral cutaneous nerve, anterior superior iliac spine, inguinal ligament


Lateral Femoral Kutanöz Sinir Seyrindeki Varyasyonların Kadavra Çalışması: Yaralanmayı Önlemeye Yönelik İçgörü

Nidhi MANGLA1, Surbhi WADHWA2, Sabita MISHRA2, Sumit SURAL3, Neelam VASUDEVA2
1Soban Singh Jeena Government Institute of Medical Sciences and Research, Department of Anatomy, Almora, Uttarakhand, India
2Maulana Azad Medical College, Department of Anatomy, New Delhi, India
3Maulana Azad Medical College, Department of Orthopedics, New Delhi, India

Amaç: Kalça eklemine minimal invaziv anterior yaklaşıma bağlı olarak meraljia parestetika insidansının %0,1-81’e yükselmesi, lateral femoral kutanöz sinir (LFCN) anatomisine yeniden ilgi duyulmasına neden olmuştur. LFCN seyrindeki varyasyonların daha iyi anlaşılmasıyla, anterior superior iliak spine (ASIS) ve inguinal ligaman (IL) çevresinde uygulanan ortopedik prosedürlerle ilişkili morbidite azalacaktır.
Yöntemler: Formalinle mumyalanmış yirmi beş yetişkin insan kadavrası parçalara ayrıldı. Sinirin ASIS, IL ve sartorius kası ile seyri ve ilişkileri not edildi, IL’de sinirin ASIS’e olan mesafesi ölçüldü ve istatistiksel olarak analiz edildi.
Bulgular: IL’de LFCN’nin ASIS’e ortalama mesafesi 1,73±1,15 cm idi. İki taraf ve cinsiyetler arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı değildi (sırasıyla p değeri =0,51 ve p değeri =0,96) ASIS’nin inferomedialinde, LFCN’lerin %94’ü IL’yi geçiyordu ve bunların %92’si ASIS’in 4 cm medialinde idi. LFCN’lerin çoğunluğu (%90) pelvisten çıkıyordu ve IL’nin arkasından uyluğa giriyordu. Bu sinirlerin %48’i uyluğa girişte tek gövde halindeydi ve daha sonra ön ve arka dallara ayrılıyordu. Geriye kalan LFCN’ler IL’ye yakın veya IL düzeyinde çatallanmıştı. %6 oranında trifürkasyon görülürken nadir görülen bir pentafikasyon olgusu da gözlendi. Sartorius kası ile tensör fasya lata arasındaki intermusküler yarıkta %66 ana gövde/dallar mevcuttu.
Sonuçlar: Ameliyat prosedürleri sırasında sinirlerin yarısından fazlasının yaralanması muhtemel olduğundan, IL çevresinde diseksiyon yaparken cerrahlar tarafından dikkatli olunmalıdır. Bu şekilde, sorunun daha iyi öngörülmesi, kabul edilmesi ve hukuksal davaların azaltılması sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Lateral femoral kutanöz sinir, anterior superior iliak spina, inguinal ligaman


Nidhi MANGLA, Surbhi WADHWA, Sabita MISHRA, Sumit SURAL, Neelam VASUDEVA. Cadaveric Study of Variations in the Course of Lateral Femoral Cutaneous Nerve: Insight to Prevent Injury. Medeniyet Med J. 2023; 38(3): 172-179

Corresponding Author: Surbhi WADHWA, India


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ