Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022



Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print




Index














Membership




Applications



 
Comparison of Basal Metabolic Rates Predicted by two Different Methods Between Normal Weight Women Having Inflamatory Bowel Disease and Healthy Controls [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2004; 19(1): 15-18

Comparison of Basal Metabolic Rates Predicted by two Different Methods Between Normal Weight Women Having Inflamatory Bowel Disease and Healthy Controls

Aliye Özenoğlu1, G. E. Pamuk2, Ö. N. Pamuk2, N. Caneroğlu1, H. H. Hatemi1
1stanbul University Faculty of Medicine Department of Internal Medicine, Istanbul
2Istanbul University Faculty of Medicine, Endocrinology, Istanbul

The aim of this study was to search basal metabolic rates of normal weighed inflamatory bowel diseased (IBD) women, found by two different methods which included a measurement by Bioelectrical Impedance Analyzer (BIA) and a calculation according to given formula. The same tests were also applicated to normal weight healthy women to compare the results.
Twelve adult women with IBD, and 26 healthy adult women were included to this study which was conducted at our Internal Disease Department. Weight and height of the IBH
patients and healthy subjects were measured and body compositions were performed with BIA. Only women whose weights were in normal range according to body mass index
(BMI=weight-kg/height-m2) were taken into this study. Basal metabolic rates (BMR) of all subjects were either measured by BIA (BMR 1), or calculated according to Harris-Benedict
equation (BMR 2). These results were statistically analysed at a computer program with t test.
Differences between BMR 1 and BMR 2 in both groups were statistically significant. BMR 1, that was found by BIA of both groups also showed highly significant differences (IBD
group: 1325.75±122.92 kcal., control group: 1451.88±83.50 kcal., p=0.005). But, no significant difference was found between BMR 2 values of the groups (p=0.162).
We concluded that standard teorical formulas used to calculate individual energy needs might not be much reliable. So, we recommend the usage of methods depending on measurement which are practically applicable, to predict energy needs either healthy person or patients.

Keywords: Inflamatory bowel disease, basal metabolic rate


İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı Olan Normal Ağırlıklı Kadınların Farklı İki Yöntemle Bulunan Bazal Metabolizma Hızlarının Sağıklı Kontrollerle Karşılaştırılması

Aliye Özenoğlu1, G. E. Pamuk2, Ö. N. Pamuk2, N. Caneroğlu1, H. H. Hatemi1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul

Çalışmanın amacı, inflamatuvar bağırsak hastalığı (İBH) olan normal ağırlıklı kadınların direkt ölçümle ve formüle göre hesaplama yoluyla bulunan bazal metabolizma hızları
(BMH)’na ilişkin iki değerin farklı olup olmadığını ve aynı uygulamanın sağlıklı, normal ağırlıklı kadınlardaki durumunu araştırmaktır.
İÜ. CTF. İç Hastalıkları ABD’nda yürütülen bu çalışma kapsamında, İBH olan 12 ve sağlıklı 26 yetişkin kadın yer aldı. Kadınların boy, kilo ve Bioelectrical Impedance Analyzer (BIA) ile vücut kompozisyonu ölçümleri yapıldı. Beden kitle indeksi (BKİ) formülüne göre (ağırlık-kg/boy-m2) normal ağırlıkta kabul edilen bireyler (BKİ=18.5-24.9 kg/m2) çalışmaya alındı. Kadınların BIA ile ölçülen BMH’ları (BMH 1) yanında, Harris-Benedict denklemine göre de BMH (BMH 2) hesaplandı. Aynı bireylerde farklı iki yöntemle elde edilen bu değerler, bilgisayar programında istatistiksel olarak t testi ile değerlendirildi.
Hem İBH grubu ve hem de kontrol grubunun BMH 1 ve 2 değerleri arasındaki fark ileri derecede anlamlı bulundu. BKİ’ne göre aynı sınırlar içinde yer almalarına rağmen, her iki grubun BIA ile ölçülen BMH 1 değerleri arasındaki farklılık da ileri derecede anlamlı bulundu (sırasıyla İBH; 1325.75±122.92 kcal. kontrol grubu; 1451.88±83.50 kcal. p=0.005). Grupların BMH 2 değerleri arasında anlamlı farklılık bulunamadı (p=0.162). Bir hasta ve bir de sağlıklı grupta farklı iki yöntemle bulunan BMH değerleri arasında ileri derecede anlamlı farklılık saptanması, enerji gereksinmesinin hesaplanmasında standart teorik formüllerin fazla güvenilir olmayacağını düşündürmektedir. Aynı BKİ grubunda oldukları için, her iki grubun BMH 2 değerleri arasında anlamlı farklılık olmaması da beklenen bir bulgudur. Buradan elde edilen sonuçlara dayanarak, gerek hasta ve gerekse sağlıklı bireylerde enerji gereksinmesinin belirlenmesinde, günümüzde kullanımı giderek yaygınlaşan ve oldukça pratik bir şekilde uygulanabilen direkt ölçüm yöntemlerinin daha yararlı olacağına inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: İnflamatuvar bağırsak hastalığı, bazal metabolizma hızı


Aliye Özenoğlu, G. E. Pamuk, Ö. N. Pamuk, N. Caneroğlu, H. H. Hatemi. Comparison of Basal Metabolic Rates Predicted by two Different Methods Between Normal Weight Women Having Inflamatory Bowel Disease and Healthy Controls. Medeniyet Med J. 2004; 19(1): 15-18

Corresponding Author: Aliye Özenoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar





 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved