Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Comparison of Four Different Therapy Protocols on Extremity Volume in Breast Cancer Related Lymphedema [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2019; 34(1): 7-14 | DOI: 10.5222/MMJ.2019.26657  

Comparison of Four Different Therapy Protocols on Extremity Volume in Breast Cancer Related Lymphedema

Hilal Yesil1, Sibel Eyigor2, İsmail Caramat2, Rıdvan Isık2
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Afyon Kocatepe University, Afyon, Turkey.
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University, İzmir, Turkey.

Objective: Since lymphedema is a disorder which is both chronic and generally persistive, there is still need to determine the comparative benefits of the different therapies for this condition. In this study we aimed to retrospectively compare the responses of different therapy protocols on extremity volume in patients with breast cancer related lymphedema (BCRL).
Methods: A total number of 117 patients with BCRL were selected for the study. The patients were treated with complex decongestive therapy (CDT) (n: 25) in- Group 1, with CDT + pneumatic compression therapy (PCT) (n: 25) in- Group 2, with CDT + PCT+ low intensity laser therapy (LLT) (n: 45) in-Group 3, and with PCT+ LLT (n: 22) in-Group 4.
Results: Our analysis within groups suggested statistically significant reduction in the average volume of the upper limbs in nearly all the groups (group 1, 2, 3) (p: 0.001) except group 4 (p: 0.592). Besides, the results of post-hoc analysis between groups demonstrated a significant difference by means of delta limb volume (p=0.000). We noted that PCT+LLT group caused the statistical difference. The delta values in this group were significantly lower compared to other groups.
Conclusion: The rationale behind conducting this study was to determine the most effective therapy protocol, and we observed that CDT alone and the PCT and LLT in combination with CDT were effective in lymphedema treatment. However, since the PCT and LLT result in significant volume reduction only when they are used in combination with CDT, we cannot conclude that they are effective treatments when used alone.

Keywords: Complex decongestive therapy, Lymphedema, Low intensity laser therapy


Meme Kanseri ile İlişkili Lenfödemde Ekstremite Hacmi Üzerine Dört Farklı Tedavi Protokolünün Karşılaştırılması

Hilal Yesil1, Sibel Eyigor2, İsmail Caramat2, Rıdvan Isık2
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Afyon
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Lenfödem kronik ve genelde kalıcı olan bir hastalık olduğundan, bu durum için farklı tedavilerin karşılaştırmalı yararlarını belirlemeye halen ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu çalışmada, farklı tedavi protokollerinin meme kanseri ile ilişkili lenfödem (MKİL) hastalarında ekstremite volümü üzerine olan etkilerini retrospektif olarak karşılaştırmayı amaçladık.
Yöntemler: Çalışmaya MKİL'si olan toplam 117 hasta dahil edildi. Hastalar 4 grupta sınıflandırıldı. Grup 1'deki hastalara (n: 25) kompleks dekonjestif tedavi (KDT), Grup 2'deki hastalara (n: 25) KDT + pnömotik kompresyon tedavisi (PCT), Grup 3'deki hastalara (n: 45) KDT + PCT+ düşük güçlü lazer tedavisi (LLT) ve Grup 4'deki hastalara (n: 22) PCT+ LLT tedavisi verildi.
Bulgular: Gruplar arasındaki analizimiz, grup 4 dışındaki hemen hemen tüm gruplarda (grup 1, 2, 3) (p: 0.001) üst ekstremitelerin ortalama volümünde istatistiksel olarak anlamlı azalmayı gösterdi (p: 0.592). Ayrıca, gruplar arasındaki post-hoc analiz sonuçları, delta ekstremite volümü (p = 0.000) ile anlamlı bir farklılığı ortaya koymuştur. PCT + LLT grubunun istatistiksel farka neden olduğunu belirledik. Bu grupta delta değerleri diğer gruplara göre anlamlı olarak düşüktü.
Sonuç: En etkili tedavi protokolünü belirlemeyi amaçladığımız bu çalışmada; KDT tek başına ve KDT ile birlikte PCT ve LLT'nin lenfödem tedavisinde etkili olduğunu gözlemledik. Bununla birlikte, PCT ve LLT, KDT ile kombinasyon halinde kullanıldıklarında önemli miktarda volüm azalması ile sonuçlandığından tek başına kullanıldıklarında etkili tedaviler oldukları sonucuna varılamaz.

Anahtar Kelimeler: Kompleks dekonjestif tedavi, Lenfödem, Düşük Güçlü Lazer Tedavisi


Hilal Yesil, Sibel Eyigor, İsmail Caramat, Rıdvan Isık. Comparison of Four Different Therapy Protocols on Extremity Volume in Breast Cancer Related Lymphedema. Medeniyet Med J. 2019; 34(1): 7-14

Corresponding Author: Hilal Yesil, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ