Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Do sleep quality and depression effect functional status in hemiplegic patients? [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2012; 27(4): 167-173 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2012.167  

Do sleep quality and depression effect functional status in hemiplegic patients?

Raife Şirin Atlığ, Afitap İçağasıoğlu, Yasemin Yumuşakhuylu, Selin Turan Turgut, Esra Selimoğlu
Civilizations University Goztepe Training and Research Hospital Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this study is to analyse the relation between functional status, sleep quality and depression in hemiplegic patients who had experienced serebrovascular disease (SVD) in last three years.
METHODS: 38-85 year-old 42 patients were included in the study. All of the patients were examined and scores of each extremity’s spasticity according to Modified Ashworth Scale (MAS) and upper and lower limb and hand Brunstromme scores were noted. Patient’s functional status was assessed with Functional Independence Measure (FIM), sleep qualities with Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) and moods with Beck Depression Scale, respectively.
RESULTS: The average age was 64.9±11.6 years. Twenty patients (% 47,6) were male, and 22 of them (% 52,4) were female. Mean duration of hemiplegia in patients was 6,9±8,5 months. 40 patients (% 95,2) had ischemic SVD, 2 of them hemorrhagic SVD. The patient’s mean upper, lower limb, and hand Brunstromme scores were 2.43±1.55, and 3.45±1.78, and 2.09±1.57, respectively. MAS mean upper, and lower limb global spasticity scores of the patients were 1.21±1.16, and 0.79±1.12, respectively. Mean FIM, PSQI, and Beck Depression Scale scores were 72.90±29.40, 8.48±4.80 and 15.19±9.12, respectively. There was statistically significant relation between FIM and PSQI scores (p=0.03), FIM and Beck depression scale scores (p<0.005). Also there was statistically significant relation between Beck depression scale scores and PSQI scores (p<0,005).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We suppose that poor sleep quality and depression effect functional status negatively in hemiplegic patients.

Keywords: Hemiplegia, depression, sleep quality


İnmeli hastalarda uyku kalitesi ve depresyon fonksiyonel durumu etkiler mi?

Raife Şirin Atlığ, Afitap İçağasıoğlu, Yasemin Yumuşakhuylu, Selin Turan Turgut, Esra Selimoğlu
Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Son 3 yıl içinde serebrovasküler olay (SVO) geçiren hemipleji sekelli hastalarda fonksiyonel durumu ile, uyku kalitesi ve depresyon arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya yaşları 38-85 arasında olan 42 hemiplejik hasta alındı. Hastalar muayene edilerek her bir ekstremitenin Modifiye Ashworth Skalasına göre spastisitesi ve üst ve alt ekstremite ve el Brunstromme değerleri kaydedildi. Hastaların fonksiyonel durumları Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçütü (FBÖ) ile, uyku kaliteleri Pittsburgh Uyku Kalitesi indeksi (PUKİ) ile, duygu durumları ise Beck Depresyon Ölçeği ile değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 64,9±11,6 olarak hesaplandı. Çalışmaya alınan hastaların 20’si (% 47,6) erkek 22’si (% 52,4) kadındı. Ortalama hemipleji süreleri 6,9±8,5 ay olarak hesaplandı. Hastaların 40'ı (% 95,2) iskemik, 2'si (% 4,8) hemorajik SVO geçirmiş. Hastaların üst ekstremite Brunstromme ortalamaları 2,43±1,55, alt ekstremite Brunstromme ortalamaları 3,45±1,78, el Brunstromme ortalamaları 2,09±1,57 idi. Spastisiteleri Modifiye Ashworth Skalasına göre üst ve alt ekstremitede global olarak değerlendirildiğinde, üst ekstremite spastisite ortalamaları 1,21±1,16, alt ekstremite spastisite ortalamaları 0,79±1,12 olarak bulundu. Hastaların FBÖ puan ortalamaları 72,90±29,40, Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi puan ortalamaları 8,48±4,80, Beck Depresyon Ölçeği puan ortalamaları 15,19±9,12 olarak hesaplandı. FBÖ puanları ile PUKİ puanları ve Beck Depresyon Skalası puanları arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptandı (sırasıyla, p=0.03, p<0.005). Beck Depresyon Skalası puanları ile PUKİ puanları arasında da istatistiksel anlamlı ilişki saptandı (p<0.005).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemiplejili hastalarda uyku kalitesinin bozulması ve depresyonun fonksiyonel durumu negatif yönde etkilediğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Hemipleji, depresyon, uyku kalitesi


Raife Şirin Atlığ, Afitap İçağasıoğlu, Yasemin Yumuşakhuylu, Selin Turan Turgut, Esra Selimoğlu. Do sleep quality and depression effect functional status in hemiplegic patients?. Medeniyet Med J. 2012; 27(4): 167-173

Corresponding Author: Raife Şirin Atlığ, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ