Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024



Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print




Index























Membership




Applications


 
A clinical experience on pediatric colorectal polyps [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2012; 27(1): 1-5 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2012.001  

A clinical experience on pediatric colorectal polyps

Çiğdem Ulukaya Durakbaşa1, Meltem Çağlar1, Selma Fettahoğlu1, Itır Ebru Zemheri2, Hüseyin Murat Mutuş1, Sebahat Çam3, Hamit Okur1
1S.B. Goztepe Training And Research Hospital, Departments of Pediatric Surgery
2S.B. Goztepe Training and Research Hospital, Departments of Pathology
3S.B. Goztepe Training and Research Hospital, Departments of Pediatric Gastroenterology

INTRODUCTION: Colorectal polyps are among the common causes for rectal bleeding in children. They rarely have malignant potential. This study aims to present a clinical experience on colorectal polyps with an emphasis on utility of colonoscopy in these children.
METHODS: File records of patients treated between the years 2001-2011 were retrospectively evaluated in terms of age, sex, diagnostic methods, localization of polyps and pathological results.
RESULTS: There were 63 patients with a mean age of 6 years (1-15 years). Among these, 38 (60 %) were males and 25 (40 %) females. The presenting complaint was rectal bleeding in 60, prolapsed polyps in 2 and prolapsed rectum in one. The use of colonoscopy was initiated within the last 9-month of the study period. The polyps were removed by transanal route in 54. Colonoscopy was done with successful removal in all except one for the remaining 9 and yielded polyps in rectum in 4, in sigmoid colon in 3, in transverse colon in one and multiple polyps in one. Histopathology results were available in 62 and consistent with juvenile polyps in 51, hamartamatous in 2, hyperplastic in 2, pseudopolyps in 4, lymphoid in 2 and inflammatory fibroid in one.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although many rectal polyps are palpated and can be removed by anorectal route in children, the incidence of nonpalpable rectal polyps and colonic polyps should not be underestimated. The polyps are benign in most children. Colonoscopic examination increases the diagnostic accuracy and adds to the treatment keeping the possible presence of premalignant conditions in these children. Routine colonoscopic examination should be offered for all children with suspected or proven polyps.

Keywords: Polyp, colorectal, juvenile, colonoscopy, child


Çocuk kolorektal poliplerinde klinik deneyim

Çiğdem Ulukaya Durakbaşa1, Meltem Çağlar1, Selma Fettahoğlu1, Itır Ebru Zemheri2, Hüseyin Murat Mutuş1, Sebahat Çam3, Hamit Okur1
1S.B. Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji, İstanbul
3S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Gastroenteroloji, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kolorektal polipler çocuklarda rektal kanamanın sık görülen nedenlerindendir. Nadiren habis potansiyel taşırlar. Bu çalışmada çocuklarda kolorektal poliplere ait klinik deneyimin sunulması ve bu çerçevede kolonoskopinin etkinliğinin vurgulanması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2001-2011 yılları arasında tedavi edilen hastaların dosya kayıtları geriye dönük olarak yaş, cinsiyet, tanısal yöntemler, poliplerin yerleşimi ve patoloji sonuçları açısından irdelendi.
BULGULAR: Ortalama yaşı 6 (1-15 yıl) olan 63 hasta vardı. Hastaların 38’i (% 60) erkek ve 25’i (% 40) kızdı. Başvuru yakınması 60 hastada rektal kanama, 2 hastada prolabe polip ve 1 hastada rektum prolapsusu idi. Kolonoskopik inceleme çalışmanın kapsadığı son 9 ayda yapılmaya başlandı. Hastala-rın 54’ünde polipler transanal yolla çıkartıldı. Kolonoskopi yapılan 9 hastanın. 4’ünde rektumda, 3’ünde sigmoid kolonda, 1’inde transvers kolonda ve 1’inde çoklu yerde polip saptanarak 8’inde kolonoskopik polipektomi yapıldı. Histopatolojik inceleme sonuçları 62 hastada mevcuttu. Buna gore, polipler hastaların 51’inde juvenil, 2’sinde hamartamatöz, 2’sinde hiperplastik, 4’ünde psödopolip, 2’sinde lenfoid ve 1’inde enflamatuvar fibroid tipteydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çoğu çocukta rektal polipler muayene ile palpe edilerek anorektal yoldan çıkartılabilirse de palpe edilemeyen rektal polipler ile kolonik poliplerin insidansı da azımsanmamalıdır. Çocuk polipleri çoğunlukla selimdir. Kolonoskopik değerlendirme tanısal kesinliği artırmasının yanı sıra, olası premalign durumlar da göz önüne alınarak, tedavide önemli katkı sağlar. Polip şüphesi veya tanısı bulunan tüm çocuklara rutin kolonoskopik inceleme önerilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Polip, kolorektal, juvenile, kolonoskopi, çocuk


Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Meltem Çağlar, Selma Fettahoğlu, Itır Ebru Zemheri, Hüseyin Murat Mutuş, Sebahat Çam, Hamit Okur. A clinical experience on pediatric colorectal polyps. Medeniyet Med J. 2012; 27(1): 1-5

Corresponding Author: Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar





 

  © 2024 MEDJ