Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Evaluation of carotid intima media thickness in early onset androgenetic alopesia [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2017; 32(1): 20-25 | DOI: 10.5222/MMJ.2017.020  

Evaluation of carotid intima media thickness in early onset androgenetic alopesia

Emine Altuntaş1, Hülya Nazik2, Feride Çobangül3, Nurcan Arat4
1Zonguldak Atatürk State Hospital, Department Of Cardiology
2Bingöl State Hospital, Department of Dermatology
3Elazığ Educational Research Hospital, Department of Dermatology
4Istanbul Bilim Universty,Department of Cardiology

Purpose of this study was to evaluate of carotid intima media thickness (CIMT) with biochemical parameters in early-onset androgenetic alopecia (AGA) male patients without risk factors for cardiovascular disease and to reveal the relationship between early-onset AGA and cardiac arrhythmia, atherosclerosis, metabolic syndrome in patients with P wave and QT dispersion in electrocardiography.
40 men with early onset AGA and 50 healty men without AGA in theage of 18-35 were included in this study.We compared the biochemical values, blood pressure, carotid intima media thickness (CIMT), echocardiographic(echo) and electrocardiographic (ECG) parameters.
The mean age was 28,03±4,95/years and the mean CIMT was 0,63±0,12 cm in the group with early onset AGA. The mean age was 28,95±5,03 /years and the mean CIMT was 0,51±0,1 cm in the control group. CIMT were correlated with AGA (p<0,05).
The mean HOMA-IR was 2,35±1,97 in the patients group and the mean of healty group was 1,85±1,65. HOMA-IR is related with early onset AGA (p<0.05). On the other hand, echo and ECG parameters were not correlated with early onset AGA.
The relationship between CIMT, HOMA-IR and early onset AGA may indicate that premature atherosclerosis is presence in these patients. However, since clinical conditions of atherosclerosis may appear in early onset AGA, appropriate screening methods should be used.

Keywords: Androgenetic alopesia, carotid intima media thickness, insulin resistance


Erken başlangıçlı androgenetik alopeside karotis intima media kalınlığının değerlendirilmesi

Emine Altuntaş1, Hülya Nazik2, Feride Çobangül3, Nurcan Arat4
1Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
2Bingöl Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği
3Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği
4İstanbul Bilim Üniversitesi, Kardiyoloji Bilim Dalı

Bu çalışmanın amacı kardiyovasküler hastalık açısından risk faktörü olmayan erken başlangıçlı androgenetik alopesili (AGA) erkek hastalarda karotis intima media kalınlığının (KİMK) biyokimyasal parametrelerle birlikte değerlendirilmesi ve hastalarda elektrokardiyografide P dalga ve QT dispersiyonu bakılarak erken başlangıçlı AGA ile kardiyak aritmi, ateroskleroz, metabolik sendrom arasındaki ilişkinin ortaya konulmasıydı.
Bu çalışma dermatoloji polikliniğine saç dökülmesi yakınması ile başvuran 18-35 yaş arası 40 hasta ile sağlıklı 50 kontrolden oluşmaktadır. Tüm bireyler çalışma konusunda bilgilendirildi ve aydınlatılmış onamı alındı. Çalışmadan dışlanma kriterleri akut koroner sendrom ile başvurmak, diyabetesmellitus, hipertansiyon, malignite öyküsü, hepatik ve renal yetersizlik öyküsünün bulunmasıydı. Tüm katılımcılara ekokardiyografi, karotis doppler ultrasonografi yapıldı, elektrokardiyografi çekildi, dinlenme halinde tansiyon ölçüldü ve hemogram, açlık kan şekeri, insülin düzeyi, lipit profili parametreleri bakıldı.
Başvuruda bulunan AGA’lı grubun karotis intima media kalınlığı (KIMK) ortalaması 0,63±0,12 cm kontrol grubunun ise 0,51±0,1 cm olup istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,01). AGA’lı hastaların yaş ortalaması 28,03±4,95/yıl olup kontrol grubunun ise 28,95±5,03 yıl idi ve istatistiksel açıdan anlamlı değildi (p>0,05). Elektrokardiyografide bakılan QT ile P dalga dispersiyonları açısından yapılan değerlendirmede istatistiksel açıdan anlamlı fark oluşmadı(p>0,05). İnsülin direnci için bakılan Homeostatic Model Assessment- İnsulinResistance (HOMA-IR) AGA’lı grupta 2,35±1,97 kontrol grubunda ise 1,85±1,65 bulunup istatistiksel açıdan anlamlıydı (p=0,036).
KIMK, HOMA-IR ile erken başlangıçlı AGA arasında ilişki saptanması bu hastalarda prematür ateroskleroz başlaması anlamına gelebilir. Bununla beraber aterosklerozun klinik tabloları erken başlangıçlı AGA’lı hastalarda genç yaşlarda ortaya çıkabileceğinden uygun tarama yöntemleri kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Androgenetik alopesi, karotis intima media kalınlığı, insülin direnci


Emine Altuntaş, Hülya Nazik, Feride Çobangül, Nurcan Arat. Evaluation of carotid intima media thickness in early onset androgenetic alopesia. Medeniyet Med J. 2017; 32(1): 20-25

Corresponding Author: Emine Altuntaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved