Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Anthropometric and Body Composition Measurements Related to Osteoporosis in Geriatric Population [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2021; 36(4): 294-301 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2021.32396  

Anthropometric and Body Composition Measurements Related to Osteoporosis in Geriatric Population

Sadiye Murat1, Bilinç Doğruöz Karatekin1, Filiz Demirdağ2, Esma Nur Kolbaşı3
1Istanbul Medeniyet University Goztepe Prof. Dr. Suleyman Yalcin City Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul, Turkey
2Goztepe Prof. Dr. Suleyman Yalcin City Hospital, Clinic of Internal Medicine, Division of Geriatrics, Istanbul, Turkey
3Istanbul Medeniyet University Faculty of Health Sciences, Physiotherapy and Rehabilitation, Istanbul, Turkey

Objective: This study aimed to evaluate different anthropometric and body composition measurements, including weight, body mass index (BMI), body fat percentage (fat%), skeletal muscle index (SMI), a body shape index (ABSI), waist circumference (WC), and hip circumference (HC), in relation to bone mineral density.
Methods: This is a cross-sectional study of a total of 482 patients who consulted the geriatric outpatient clinic between 2018 and 2019. Patients were evaluated with dual-energy X-ray absorptiometry. Anthropometric measurements (HC, WC, weight, BMI, and ABSI), as well as body composition analysis (fat% and SMI) by bioimpedance analysis system, were performed. The patients were evaluated with the rapid Assessment of Physical Activity Index in terms of aerobic exercise habits.
Results: There was a significant correlation between lumbar spine (LS) T-score and SMI (r=0.36, p=0.000) and between LS T-score and weight (r=0.21, p=0.000), BMI (r=0.10, p=0.045) and WC (r=0.15, p=0.001). There was a statistically significant correlation between femur neck (FN) T-score and fat% (r=0.15, p=0.001), SMI (r=0.15, p=0.010), weight (r=0.22, p=0.000), BMI (r=0.20, p=0.000), WC (r=0.14, p=0.003), and HC (r=0.17, p=0.001). There was no statistically significant correlation between physical activity and LS T-score (n=353, r=0.08, p=0.16) and FN T-score (n=360, r=0.03, p=0.53). In multiple regression analysis, SMI contributes most in predicting FN and LS T-scores.
Conclusions: Anthropometric measurements should be carefully selected in the geriatric population. Among the measurements, the strongest relationship was found between LS T-score and SMI.

Keywords: Anthropometrics, fat percentage, osteoporosis, skeletal muscle index


Geriatrik Popülasyonda Osteoporoz ile İlişkili Antropometrik ve Vücut Kompozisyonu Ölçümleri

Sadiye Murat1, Bilinç Doğruöz Karatekin1, Filiz Demirdağ2, Esma Nur Kolbaşı3
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Prof Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Prof Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Geriatri, İstanbul
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Prof Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı antropometrik ve vücut kompozisyonu ölçümlerini [ağırlık, vücut kitle indeksi (VKİ), vücut yağ yüzdesi (%yağ), iskelet kası indeksi (İKİ), vücut şekil indeksi (VŞİ), bel çevresi (BÇ) ve kalça çevresi (KÇ)] ölçmek ve bu ölçümlerin kemik mineral yoğunluğu ile ilişkisini araştırmaktır.
Yöntemler: Bu çalışma, 2018-2019 yılları arasında geriatri polikliniğine başvuran 482 hastanın dahil edildiği kesitsel bir çalışmadır. Hastaların kemik mineral yoğunlukları dual-enerji X-ışını absorbsiyometri ile değerlendirildi. Biyoimpedans analiz sistemi ile antropometrik değerlendirmeler ve ölçümler (KÇ, BÇ, ağırlık, VKİ, VŞİ) ve vücut kompozisyon analizi (%yağ, İKİ) yapıldı. Hastalar aerobik egzersiz alışkanlıkları açısından Fiziksel Etkinliklerin Hızlı Değerlendirilme Ölçeği aerobik bölümü ile değerlendirildi.
Bulgular: Lomber omurga (LO) T-skoru ile İKİ (r=0,36, p=0,000) arasında ve lomber T-skoru ile ağırlık (r=0,21, p=0,000), VKİ (r=0,10, p=0,045) ve BÇ (r=0,15, p=0,001) arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardı. Femur boynu (FB) T-skoru ile %yağ (r=0,15, p=0,001), İKİ (r=0,15, p=0,010), ağırlık (r=0,22, p=0,000), VKİ (r=0,20, p=0,000), BÇ (r=0,14, p=0,003) ve KÇ (r=0,17, p=0,001) arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon vardı. Fiziksel aktivite ile LO T-skoru (n=353, r=0,08, p=0,16) ve FB T-skoru (n=360, r=0,03, p=0,53) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu. Çoklu regresyon analizinde İKİ, FB ve LO T-skorlarını tahmin etmeye en çok katkıda bulunan değişken olarak saptandı.
Sonuçlar: Geriatrik popülasyonda antropometrik ölçümler dikkatli seçilmelidir. Ölçümler arasında en güçlü ilişki LO T-skoru ve İKİ arasında saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Antropometrik, yağ yüzdesi, osteoporoz, iskelet kası indeksi


Sadiye Murat, Bilinç Doğruöz Karatekin, Filiz Demirdağ, Esma Nur Kolbaşı. Anthropometric and Body Composition Measurements Related to Osteoporosis in Geriatric Population. Medeniyet Med J. 2021; 36(4): 294-301

Corresponding Author: Bilinç Doğruöz Karatekin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ