Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 4 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Frequency of Anxiety Among Physicians Working in Emergency Departments and Other Clinics in Turkey: A Cross-Sectional Survey [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2019; 34(2): 135-142 | DOI: 10.5222/MMJ.2019.34032  

Frequency of Anxiety Among Physicians Working in Emergency Departments and Other Clinics in Turkey: A Cross-Sectional Survey

Mehmet Koçak1, Osman Avşar Gül2, Hakan Aydın3, Kurtulus Açıksarı4, Doğaç Niyazi Özüçelik5
1University of Health Science, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Istanbul
2Tekirdag State Hospital, Emergency Service, Tekirdag
3University of Health Science, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Istanbul
4Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Istanbul
5Istanbul University Cerrahpasa Faculty of Health Science, Department of Social Work, Istanbul

Background: Physicians are exposed to various emotional and physical stressors in their working environment. Emergency departments are particularly stressful working environments. This study aimed to determine the frequency of anxiety in emergency physicians (EP) and other medical specialists.
Methods: This cross-sectional survey included voluntarily participated physicians working in hospitals in Turkey. Physicians were grouped based on their Beck anxiety scores (BAS) and their characteristics were compared. The frequency of anxiety and other characteristics of the physicians were investigated.
Results: 508 medical specialists (male 71.9%; mean age 37.5±7.2 years) included in the analysis; 97 (19,1%) were EP and 411 (80,9%) were from other medical specialties. The mean BAS was 9.6±7.7. The percentages of medical specialists with moderate and severe anxiety were 13.8%, and 2.8%, respectively. The frequency of those with moderate-severe anxiety was 16.5%; it was found higher in emergency physicians than in other physicians (33% and 12.7%, respectively). The mean BAS of EP and other medical specialists were found as 13±9.3 and 8.7±7.0, respectively (p<0.001). Anxiety score showed a negative correlation with age and duration of working as a specialist. In the emergency physicians, the rates of smoking (p=0.008) and alcohol consumption (p=0.003) and anxiety scores were higher and the duration of working as a specialist was shorter (p<0.001).
Conclusions: Frequency of anxiety is high among physicians. Considering medical specialties, higher level of anxiety determined in the EP might be a guide for investigation of working conditions in this field and for development of protective and preventive policies.

Keywords: Anxiety disorders, emergency, physicians, Beck Anxiety Inventory


Türkiye'de Acil Servis ve Diğer Kliniklerde Çalışan Doktorlarda Anksiyete Sıklığı: Kesitsel Anket Çalışması

Mehmet Koçak1, Osman Avşar Gül2, Hakan Aydın3, Kurtulus Açıksarı4, Doğaç Niyazi Özüçelik5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
2Tekirdağ Devlet Hastanesi, Acil Servis, Tekirdağ
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
4İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul
5İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Hekimler çalışma ortamlarında çeşitli duygusal ve fiziksel streslere maruz kalırlar. Acil servisler özellikle stresli çalışma ortamlarıdır. Bu çalışmada acil tıp uzmanlarında (ATU) ve diğer klinik uzmanlarında anksiyete sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Metot: Türkiye'deki hastanelerde çalışan ve bu kesitsel anket çalışmasına gönüllü olarak katılmayı kabul eden uzman hekimler çalışmaya dahil edilmiştir. Doktorlar, Beck anksiyete puanlarına göre gruplandırılmış ve özellikleri karşılaştırılmıştır. Hekimlerin anksiyete sıklığı ve diğer özellikleri incelenmiştir.
Bulgular: Analize dahil edilen 508 uzman doktorun (erkek: %71.9; ortalama yaş: 37.5 ± 7.2) 97'si (%19,1) ATU, 411'i (%80,9) diğer klinik dallarda uzmandı. Beck anksiyete skorları ortalama 9.6 ± 7.7 olarak saptandı. Orta ve şiddetli anksiyete düzeyinde olan uzman doktorların yüzdeleri sırasıyla %13.8 ve %2.8 idi. Orta-şiddetli anksiyetesi olanların sıklığı %16.5; bu oran ATU’larda diğer klinik uzmanlarınkinden daha yüksekti (sırasıyla %33 ve %12,7). ATU ve diğer klinik uzman doktorlarının ortalama Beck anksiyete düzeyleri sırasıyla 13±9.3 ve 8.7±7.0 olarak saptandı (p<0.001). Anksiyete skoru yaş ve uzman olarak çalışma süresi ile negatif korelasyon gösterdi. Acil hekimlerinde sigara içme (p=0.008) ve alkol tüketimi (p=0.003) ile anksiyete skorları daha yüksek iken uzman olarak çalışma süreleri daha kısaydı (p<0.001).
Sonuç: Uzman doktorlarda anksiyete sıklığı yüksektir. Branşlar dikkate alındığında, acil tıp uzmanlarında saptanan yüksek anksiyete düzeyi, bu alandaki çalışma koşullarının araştırılması ve koruyucu ve önleyici politikaların geliştirilmesi için bir rehber olabilir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete bozukluğu, acil, doktor, Beck Anksiyete Ölçeği


Mehmet Koçak, Osman Avşar Gül, Hakan Aydın, Kurtulus Açıksarı, Doğaç Niyazi Özüçelik. Frequency of Anxiety Among Physicians Working in Emergency Departments and Other Clinics in Turkey: A Cross-Sectional Survey. Medeniyet Med J. 2019; 34(2): 135-142

Corresponding Author: Mehmet Koçak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved